22 oktober 2013

Anders dan Anders de begroting 2014

Vandaag – 22 oktober 2013 – is de begroting 2014 behandeld in de Maastrichtse gemeenteraad. Fractievoorzitter Frans Bastiaens begon zijn bijdrage anders dan anders met een filmpje waarin een aantal belangrijke resultaten van de afgelopen raadsperiode in beeld worden gebracht. Kijk hier mee (en verspreid het vooral verder).

Lees hier de begrotingsbijdrage van fractievoorzitter Frans Bastiaens waarin het filmpje dat hierboven is te bekijken een prominente rol is toebedeeld!

PvdA raadsbijdrage begroting 2014
Frans Bastiaens

Voorzitter, goede en sluitende begroting, zonder lastenverzwaring, complimenten aan deze raad en dit College.

Dit is de laatste begroting die wij vaststellen, feitelijk voor een Raad in een nieuwe samenstelling. Een goed moment om stil te staan bij hetgeen wij samen bereikt hebben:

Filmpje >>>

Voorzitter alhoewel behaalde rendementen in het verleden geen garantie geven voor de toekomst, geeft dit vertrouwen. Vertrouwen in stad en stadsbestuur, vertrouwen broodnodig in deze tijd van verandering. Vertrouwen dat we samen de best mogelijke besluiten zullen nemen.

Want ja, we staan op de drempel van de grootste veranderingen in decennia.
Voorzitter, 2 ontwikkelingen die leidend zijn voor onze stad wil ik graag centraal stellen: dat is enerzijds kleinschaligheid in onze directe woonomgeving waarbij we afscheid nemen van het marktdenken en de mens weer centraal stellen (waarbij het dus niet langer gaat om organisaties, woningcorporaties of zorgaanbieders maar om wat wij mensen nodig hebben en de manier waarop wij dat samen gaan organiseren) en anderzijds is dat juist opschalen in regio en Euregio. Toewerken naar een Euregionale identiteit en economische entiteit. Economie als middel voor kwaliteit van leven, welvaart en welzijn

Het betekent dus enerzijds werken aan identiteit, verantwoordelijkheid en zeggenschap dicht bij mensen en anderzijds faciliterende overheden die werken aan grootstedelijkheid in Maastricht, aan kritische massa in de Euregio (Charlemagne).
(Dit zou je 1 op 1 kunnen hangen aan de ambities van Culturele hoofdstad).

En dat de verandering is ingezet zien we terug in de economische crisis en de effecten van die crisis, van die systeemwijziging bij mensen thuis:
in dalende inkomens, oplopende werkloosheid, meer huisuitzettingen, in zorgen over zorg: krijg ik nog wel wat ik nodig heb, en een groeiende behoefte aan sociale woningbouw.

En daarom een aantal punten die de PvdA het college (voor de begroting 2014) wil meegeven en daar wil natuurlijk graag een reactie op:
A: Een samenhangend pakket aan opmerkingen over de directe leefomgeving van mensen:
Er zal een grotere behoefte zijn aan sociale woningen: Neem maatregelen zodat er ook de komende jaren voldoende sociale huurwoningen zijn in Maastricht.
< slopen, < renovatie, > geld woningen ijzeren voorraad,
Zet de voordelen van het energie akkoord om woonlasten te drukken; minder energiekosten voor bewoners
Zet alles op alles om huisuitzettingen tegen te gaan, gebruik daarvoor onder andere het convenant met de woningcorporaties; (motie)
Kom tot een gedegen samenhangende procesvoorstel over de manier waarop we gaan innoveren in het domein Welzijn & Zorg: We willen meer experimenten, uitgaande van het in stelling brengen van mensen en minder vanuit de professionele organisaties; We willen meer experimenten waarbij de overheid daadwerkelijk zeggenschap afstaat aan individuen of groepen van individuen waarbij vertrouwen voorop staat en verantwoording beperkt is.
Hoe verbinden we die experimenten in wijken met kansen op de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we ervoor dat de gedachte 1 gezin 1 plan verder strekt dan het zorgdomein? Juist mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn gediend met realistische plannen gebaseerd op jezelf en je omgeving wel kunnen.
Werk aan behoud van openbaar vervoer in de wijken en met name voor mensen die op speciaal vervoer aangewezen zijn. In hoeverre kan de aanbesteding openbaar vervoer hierin een rol spelen?
Bewaakt Scooterparkeren aan het Bat: Wethouder hoe ver bent u?
Het armoedebeleid is een open-einde regeling die de PvdA ook graag overeind wil houden. De extra middelen die van het Rijk komen moeten gebruikt worden om de nood van de huidige groep te lenigen, de groeiende aantallen moeten betaald worden uit de extra middelen: (motie)
De systeemwijziging brengt met zich mee dat we als inwoner van Maastricht veel meer voor ons zelf en voor elkaar verantwoordelijk zijn. Dat brengt met zich mee dat voorzieningen zoals … ook dicht bij mensen bereikbaar zijn. Dus laagdrempelige en kleinschalige voorzieningen dicht bij en van mensen zoals de verenigingen, de spotclubs, multidisciplinaire teams vanuit het zorgdomein maar ook scholen. Het vergt een fijnmazige structuur dicht bij mensen. Al eerder heb ik de vraag neergelegd hoe zich dit verhoudt tot de structuurvisie en bijvoorbeeld sportnota waar juist gesproken wordt van opschaling. Graag uw reactie.
VOORBEELD: Villa Aon den Diek, Heugemerveld / Servatius
Veiligheid? We hebben hierover al heel veel gesproken met elkaar. Maastricht prijkt op allerlei lijstjes bovenaan. Kleinschaligheid en verbindingen tussen mensen lukt natuurlijk alleen als we er in slagen om kinderen te laten opgroeien in veilige wijken. Graag een reactie van de burgemeester hoe hij die toekomst voor zich ziet.

Voorzitter, waar in de buurten kleinschaligheid voorop staat kan de stad als geheel alleen welvaart en welzijn op pijl houden door
B. Maastricht als centrumstad in de Euregio te positioneren.
Dat betekent dat Maastricht echt moet werken aan grootstedelijkheid zoals we ook voor Belvédère geformuleerd hebben. Dat betekent als het aan de PvdA ligt ook een duidelijk ja tegen Maastricht kennisstad, tegen Maastricht Cultuurstad met alles dat daarbij hoort, een groei van het aantal studenten, verder internationalisering, echte relaties tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van Nederlandse, Duitse en Belgische kant. Het betekent meer internationale studenten, meer internationale werknemers en werkgevers, het betekent meer dynamiek, het betekent meer culturele diversiteit.

Broodnodig om nieuwe werkgelegenheid te creëren door te bouwen aan kritische massa in de Euregio. Werkgelegenheid voor hoog- en laag opgeleiden. Een positief vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.
Om die stap te kunnen maken, naar een Euregionale arbeidsmarkt, was Culturele hoofdstad de katalysator.
En dat is ook waarom wij het amendement voor de Besteding van de Gelden Culturele Hoofdstad samen met de andere partijen indienen.

Dat amendement zegt niet meer en niet minder dan dat we de onderliggende doelstellingen van culturele hoofdstad overeind houden. Dat we geloven in die Euregio, dat we geloven in een toekomstige gedeelde economie, dat we geloven in de samenwerking tussen mensen uit deze stad, uit deze regio, uit deze Euregio.
Dat we geloven in cultuur als mechanisme om barrières te slechten en om mensen en organisaties te verbinden.

De genoemde 3 miljoen is dus geen subsidiepotje om werkgevers of culturele instellingen uit te subsidiëren. Het is een investeringsfonds om de samenhangende doelstellingen die onder Culturele hoofdstad lagen te bereiken. Het gaat dus om projecten die in samenhang de economische toekomst vormgeven.
Dat kunnen dus projecten zijn van allerlei aard, al dan niet voortkomend uit het bidbook, al dan niet gericht op cultuur.

Er zijn dus geen misverstanden over de manier waarop deze gelden kunnen worden ingezet. Het is geen subsidiepotje voor werkgelegenheidsprojecten.

Voorzitter, tot zover de 1e termijn.