Door op 15 november 2016

Begroting 2017: PvdA pleit voor (eu)regionale samenwerking als motor innovatie, werk en cultuur

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 november 2016 voerde PvdA Maastricht fractievoorzitter Frans Bastiaens het woord over de begroting 2017. De PvdA maakt zich grote zorgen over de enorme tekorten en de povere voorstellen van het college de gaten te dichten.
De PvdA kiest voor betere zorg, jongeren, goed werk, cultuur en euregionale economische samenwerking.

Lees hier de PvdA raadsbijdrage in eerste termijn:

Voorzitter,
er gaat veel goed in Maastricht, Het is een stad om trots op te zijn, maar onze bijdrage gaat over waar het beter moet.
Ik val daarom meteen met de deur in huis.
De PvdA maakt zich zorgen over de grote tekorten in 2016, de verwachte tekorten in 2017 en de voorstellen die het college doet om de gaten te vullen.

Het meerjarenperspectief is financieel negatief, het meerjaren-investeringsfonds is de komende jaren uitgeput. De beleidsvrijeruimte voor de raad komt daardoor structureel uit op nul.

Langdurige zorg en jeugd
Als ik dan inzoom op de langdurige zorg en jeugdhulp is mijn vraag wanneer het duidelijk werd dat de tekorten flink opliepen en de gewenste verschuiving van zwaardere zorg naar lichtere zorg niet plaats vond? Waardoor lopen de uitvoeringskosten zo ver op? Wat zijn de inhoudelijke en de financiële draaiknoppen die we gebruiken om sturing te geven aan dit proces?

Innovatie en werk
We weten dat de grote steden en agglomeraties van steden de toekomst hebben. Daar is voldoende kritische massa, diversiteit, daar is voldoende dynamiek, wordt geïnnoveerd, wordt geïnvesteerd en ontstaan de arbeidsplaatsen. Voorzitter de economie van onze stad wordt vooral bepaald door de mate waarin het lukt om ons als kennisregio te ontwikkelen. Elke baan voor een hogeropgeleide levert 6 andere banen op. Een belangrijke voorwaarde is samenwerken in Zuid Limburg en over de grens
We hebben dat als stad en regio ook altijd helder op het netvlies gehad maar het lijkt alsof we het spoor bijster zijn. De verbanden in de Euregio verdwijnen in een rap tempo. Duitsland en België kijken langzamerhand meer naar hun eigen achterland dan over de grens. De samenwerking die is opgebouwd ten tijde van Maastricht Culturele hoofdstad is als een kaartenhuis in elkaar gestort, aldus het ANV. En nu hebben Vaals en Heerlen hun samenwerking in LED opgezegd!
De PvdA roept het college en de collega’s in de raad op om meer te investeren in een gezamenlijke agenda voor de toekomst, om de kar te trekken in het Euregionale dossier, om dat samen met de provincie Limburg te doen, om dat ook concreet te maken in projecten in onze stad.

Euregionaal Cultuurpact
We weten dat cultuur in dat opzicht een belangrijke factor is. Om daad bij het woord te voegen dient de PvdA daarom een motie die streeft naar hernieuwde culturele samenwerking in de Euregio. Daarom dient de PvdA samen met het CDA en de MV de motie “Euregionaal cultuurpact” in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:
• In gesprek te gaan met Aken, Hasselt, Heerlen, Luik, Sittard en Provincie Limburg met als doel concrete euregionale samenwerkingsafspraken te maken over cultuur teneinde de door de Raad voor Cultuur uitgesproken ambitie m.b.t. het functie en positie van stedelijke regio’s in het nationale cultuurbeleid te concretiseren;
• de gemeenteraad binnen 6 maanden een plan van aanpak te presenteren om daarmee invulling te geven aan de door de Raad voor Cultuur uitgesproken ambitie inzake functie en positie van de Stedelijke Regio’s.
En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, de PvdA maakt zich ook zorgen over de continuïteit van festival Bruis. Er is veel bezuinigd op cultuur, het is moeilijk te zien hoe het culturele profiel van Maastricht overeind blijft. Wij zijn van mening dat Bruis daar inmiddels een positie in verworven heeft. We vragen met deze motie een slecht-weer-garantie te blijven verstrekken daarmee kan Bruis een kosteloos en laagdrempelig festival blijven. In de afgelopen 9 jaar hebben we eenmaal en bedrag van ruim € 30.306 moeten uitkeren voor editie 2015.
Ook op landelijk niveau wordt onderkend dat slecht weer de continuïteit van festivals bedreigt, daarom heeft de minister een slecht-weer-fonds ingesteld voor openlucht festivals die door de landelijke overheid worden gesubsidieerd.

Verzoekt het college:
• Bruis Maastricht als laagdrempelig stadsfestival te blijven faciliteren.
• een ‘slecht weer’ garantie beschikbaar te stellen in 2017;
• dit te doen door middel van het vormen van een reserve die ingezet kan worden bij slecht weer.
En gaat over tot de orde van de dag.

Goed werk
Voorzitter, de voorbeeldfunctie van de gemeente is belangrijk. Dat geldt ook voor het werkgeverschap. Juist de overheid zou geen genoegen moeten nemen met ruim 150 tijdelijke banen, ingehuurde krachten – waarvan ruim de helft structureel! – die maar geen vooruitzicht krijgen geboden op een vaste baan. Wanneer gaan we dit oplossen?

Maastricht blijft achter in het aantal mensen dat in dienst is met een niet-Nederlandse achtergrond. Naar we begrijpen is dat nu 4%, terwijl dat in andere steden zo’n 10 % is. Werk aan de winkel dus. Anoniem solliciteren kan daaraan een bijdrage leveren. Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:
1. In 2017 anoniem solliciteren in te voeren bij nieuwe vacatures binnen de gemeentelijke organisatie;
2. Na twee jaar de effecten van de invoering van anoniem solliciteren te evalueren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ook vragen we ons af of de gemeente niet meer kan doen om mensen een zogenaamde beschutte werkplek te bieden: graag uw reactie. Hoe staat het overigens met de uitvoering van de bij de kaderbrief aangenomen motie over het minimumloon vanaf 18 jaar?

Zeggenschap en diversiteit
Voorzitter, we bevinden ons in een bijzonder tijdgewricht waarin het vertrouwen in de gevestigde orde flink onder druk staat. Dat heeft ook voor ons betekenis als “lokaal establishment”. De nieuwe werkwijze van de raad wil de inwoners van onze stad meer in positie brengen maar het wordt echt tijd om mensen meer vertrouwen te geven, meer zeggenschap en mandaat. Kennelijk vinden we dat heel moeilijk. In het begin van deze periode heb ik het initiatiefvoorstel van een onafhankelijke ombudscommissie ingediend die burgers in positie zou kunnen brengen in de grote systeemwijziging van de 3D’s. Graag verneem ik van het college hoe het deze commissie vergaat.

Ook hebben we in dat licht bij de kaderbrief de motie “wij zijn Maastricht” ingediend. Graag een update over de voortgang die geboekt wordt in de uitvoering en een vooruitblik naar hetgeen we mogen verwachten.

Binnen hetzelfde onderwerp heeft ons fractielid Hassan Es Sadki heeft al twee jaar geleden een plan op tafel gelegd voor het buurthuis als centrum van de wijk. Een plek waar professionals en vrijwilligers samenkomen, een loketfunctie voor de gemeentelijke activiteiten maar ook een ontmoetingsplek met een zeer lage drempel. Er is vaak overleg geweest, zowel bestuurlijk en ambtelijk, er is aangegeven dat het plan een hoop positieve elementen bevat maar het lukt niet om tot concretisering te komen. Hoe kunnen we dit plan tot resultaat brengen met meer duidelijkheid en verbondenheid naar elkaar toe?

Armoedebeleid
Voorzitter, de toenemende tweedeling in onze samenleving wordt pijnlijk zichtbaar in de toenemende armoede. Armoede los je vooral op de een hoger inkomen. Als het aan de PvdA lag zouden wij de extra regelingen zoals de bijzondere bijstand toegankelijk maken voor meer mensen door de grens op te rekken. Zoals de wethouder aangaf bij de kaderbrief zou dat € 800.000 voor nodig zijn.
Voorzitter, de PvdA kan niet instemmen met het voorstel van dit college om de structurele extra middelen voor het verlichten van armoede onder kinderen te gebruiken om tekorten te dekken. Dat is ook niet in de geest van de afspraken tussen de staatssecretaris en de VNG. Die € 200,- per kind moet naar kinderen gaan. Punt uit! Daarom de volgende motie:

Verzoekt het college:
1. De extra middelen die de gemeente ontvangt in te zetten om de armoede onder kinderen te bestrijden middels voorzieningen in natura;
2. De kinderen daarbij te betrekken uit de doelgroep opdat hun stem in de keuzes die gemaakt worden doorklinkt;
3. Daarbij gebruik te maken van bestaande (maatschappelijke) structuren;
4. Zoveel mogelijk “out of the box” te denken in ideeën en oplossingen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Hoe staat het eigenlijk met de uitvoering van de motie “Jongeren uit de schulden”?

Betaalbaar wonen
Voorzitter, een betaalbare woning voor elke inwoner van deze stad blijft een van onze belangrijkste prioriteiten. Volgend jaar worden er ruim 350 woningen gesloopt. Wij maken ons erg zorgen over de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, omdat dit juist de goedkoopste woningen zijn. Het college heeft aangegeven dat in lijn met onderzoeksadvies minder gesloopt wordt, maar het is niet inzichtelijk. Zolang dat voor ons niet concreet gemaakt kan worden blijven onze zorgen hierover houden. Graag uw reactie.

Tot slot
Voorzitter, nog een paar losse punten:
Naar ik begrijp levert de reclames op de rotondes jaarlijks € 35.000 op. Graag willen we weten of hoe het college dit nu de reclames er werkelijk staan waardeert. Is dit het geld waard?
Laatste punt: Kan het college de prioriteiten en de doelstellingen van het actieprogramma Student en stad voor 2017 en 2018 en een evaluatie van het actieprogramma op korte termijn agenderen?

Tot zover….