Begroting: is de gemeente “in control”?

15 oktober 2019

De oppositie is nogal geschrokken van de begroting 2020 en het feit dat Maastricht er financieel niet goed voorstaat. Zeer ernstig vinden PvdA, PVM, PVV, 50-Plus, Groep Gunther, Groep Lurvink het feit dat het college dit kennelijk pas sinds kort weet. Het roept het beeld op van een organisatie die niet “in control” is en dat is zeer ernstig voor een gemeentelijke overheid.
Ook vragen deze partijen zich af hoe een gemeente die zo in de min staat, wel tal van evenementen wil organiseren. Daarnaast is het te makkelijk om alleen naar Den Haag te wijzen. De discussie over de zorggelden maakt meer dan duidelijk dat Maastricht de afgelopen jaren nauwelijks controle op de zorg heeft uitgevoerd, terwijl daar miljoenen in omgaan. Je hoeft maar op “Follow the money” te kijken om te weten wat voor gevolgen dit kan hebben.

Daarom stelde de PvdA met genoemde partijen de volgende vragen aan het college:

1. U geeft aan dat u verrast werd door de verschillende financiële tegenvallers. Kunt u exact aangeven wanneer u geconfronteerd werd met de tegenvallers en de financiële impact hiervan?

2. Hebben zich na dit moment nog nieuwe tegenvallers voorgedaan? Wat is de actuele stand?

3. Heeft u zelf het gevoel “in control” te zijn? Zo ja, waarom denkt u in control te zijn? Welke maatregelen heeft u genomen om de financiën op orde te krijgen?

4. Waarom heeft Orgfit u geholpen met de kaderbrief?

5. Waarom wilde u ons bij de kaderbrief niet duidelijk informeren over de financiën? Reeds toen hebben we gevraagd om een duidelijke vergelijking tussen begroting en kaderbrief om inzicht in de financiën te krijgen.

6. Wordt het niet tijd om meer controlemomenten in te voeren, zoals vroeger met de Marap gebeurde?

7. Keer op keer moet er bij zaken geld bij: MECC, Geusselt, Muziekgieterij etc. Is dit niet eerder symptomatisch dan incidenteel? Kunnen we hieruit niet concluderen dat zorgvuldige besluitvorming bij besluiten te kort schiet?

8. Ieder voorstel leidt bijna tot het inhuren van een extern bureau. Bent u het met ons eens dat u ook wel heel veel geld investeert in het inhuren van dit soort bureaus?

9. Is het niet een beetje makkelijk om feitelijk alleen naar Den Haag te wijzen? Kunt u aangeven welke Haagse maatregelen voor iedere gemeente gelden en welke zijn specifiek voor Maastricht nadelig?

10. Kan het tekort ook niet mede veroorzaakt worden door de wijze waarop u zelf de Jeugdzorg en WMO heeft ingericht? Immers veel aanbieders, veel verschillende arrangementen, niet in control mbt zorggeld, niet actief ingrijpen op zorgcowboys.

11. Worden bijvoorbeeld de cijfers van het CAK gebruikt ter controle van de WMO-uitgaven om zo te checken of er daadwerkelijk “zorggebruik” is geweest?

12. De accountant heeft toch al meermaals zorgen uitgesproken over sociaal domein en controle. Waarom bent u nooit actief aan de slag gegaan met deze opmerkingen?

13. Draagt het feit dat de portefeuille sociaal domein bij drie verschillende wethouders ligt mogelijk ook bij aan het gebrek aan coördinatie?

Uit eerdere begrotingen blijkt heel duidelijk dat het sociaal domein tot ver in de toekomst een fors tekort zou opleveren. In 2017 stelde u ter dekking de “draaiknoppen sociaal domein” voor. Reeds bij de coalitieonderhandelingen was duidelijk dat de besparing door de draaiknoppen veel te ambitieus was ingeschat. En werd naar beneden bijgesteld.

14. Toen had u toch een lampje moeten gaan branden dat het tekort op het sociaal domein weer zou gaan oplopen?

15. Wanneer heeft u de 12,3 miljoen uit de stroppenpot gekregen?

16. Waaraan is het geld uit de stroppenpot besteed?

17. Uit de monitor Sociaal Domein blijkt dat u ook nog geld over 2015 en 2016 heeft gekregen. Heeft u dat ontvangen en zo ja wanneer?

18. Waaraan is dat geld besteed?

19. Wij kunnen toch concluderen dat als dat geld niet was binnengekomen het tekort al snel richting €30 miljoen was gelopen?