Begrotingsbehandeling: inbreng PvdA

13 november 2018

Vandaag wordt de Begroting 2019 van Maastricht in de gemeenteraad behandeld. U kunt hier de bijdrage van de PvdA Maastricht in eerste termijn lezen. Fractievoorzitter Manon Fokke voerde het woord.

 

Voorzitter, de eerste begroting van het nieuwe college.

Een snelle blik op de begroting leert dat 2019 het jaar gaat worden waarin u heel veel plannen en ambities met de raad wilt gaan bespreken. Het betekent dat u of heel erg ambitieus bent of heel veel plannen doorschuift.

Voor de PvdA geldt vooral dat we vanaf nu tijdig willen worden meegenomen in alle plannen en dat er in een vroegtijdig stadium tijd is voor discussie. Deze raad zou, zoals Jacques Wallage tijdens de training van de gemeenteraad opmerkte, eens minder vaak in de achterlichten van het college moeten kijken en vroegtijdig moeten worden meegenomen. De PvdA is dan ook blij dat we als raad eindelijk aan de slag gaan met democratische vernieuwing, want als één ding duidelijk is geworden in deze raadzaal de afgelopen maanden, dan is het dat de stad best wat meer democratie en wat minder dichtgetimmerde reglementen kan gebruiken!

En voorzitter, als we het dan toch over democratie hebben, de coalitie schreef zo mooi: het vormen van de onbegrensde en ontspannen stad willen we nadrukkelijk met raad, stad en regio realiseren. Nou voorzitter, dan is de PvdA toch wel benieuwd hoe het College de burgers bij de besluitvorming betrekt. We horen namelijk nogal de nodige kritiek van de burgers op de besluitvorming zoals deze plaatsvindt. De gemeenteraad heeft haar manier om mensen bij besluiten te betrekken, maar dat ontslaat het College toch niet om in een vroegtijdig stadium met partijen te overleggen. Neem nu bijvoorbeeld de “Aanpassing geluidsvoorschriften ivm festiviteiten”. Bewoners van de binnenstad voelden zich ronduit overvallen door de inhoudelijk soms best vergaande voorstellen die hier werden gedaan. Raadsvoorstellen hebben een participatieparagraaf, maar daar staat lang niet altijd alles in. De PvdA wil in het kader van burgers betrekken bij besluitvorming, en mede in het kader van openheid en transparantie, vanaf nu dat alle raadsvoorstellen die naar de raad gaan een duidelijke en inzichtelijke participatieparagraaf hebben, waarin staat vermeld welke partijen door het college in het voortraject zijn betrokken om tot een raadsbesluit te komen. Graag horen wij hoe het College hierover denkt.

De Omgevingswet komt er aan en het lijkt er wel op dat we dit als Maastricht vooral weer aanvliegen vanuit de ruimtelijke ordening, maar moet de Omgevingswet vooral niet worden gezien als kans om actief met de burgers aan de slag te gaan in het kader van de burgerparticipatie? De PvdA zou graag willen dat u dit onderwerp meer vanuit de burgerparticipatie gaat benaderen, zoals bijvoorbeeld in Delft gebeurt. https://www.delft.nl/wonen/bouwen/omgevingswet/delfts-doen. Ga niet alleen naar Centre Ceramique, maar trek de wijken in om daar bijeenkomsten te organiseren! En als u dan toch in de buurt bent, laten we dan ook gelijk de buurtwethouder weer invoeren!

Voorzitter, we maken ons veel zorgen over onze buurten. Het liefst zouden we weer terug willen naar buurtgericht werken, de Els Budés van deze wereld, dat waren de oren en ogen van de wijk. Nu zien we steeds meer buurten afhaken of moeite hebben om mensen te vinden die actief willen blijven. Wat gaat het College actief doen om ons buurtwerk weer nu leven in te blazen? Samen maken we immers onze mooie stad. In dat kader hebben we ook een vraag aan de burgemeester. We hadden inmiddels wel een raadsinformatiebrief over Plein 1992 verwacht. Tot op de dag van vandaag hebben we echter niets ontvangen in onze digitale brievenbus. Ik heb ook begrepen van de mensen op Plein 1992 dat ze van het stadhuis niets hebben gehoord. Dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch niet hoe we met elkaar om moeten gaan?

Ook hebben we een vraag over Frontière. De evaluatie is er al een tijdje, maar werd kennelijk niet aan de raad voorgelegd voor de begroting. Uit de beantwoording op de vragen lezen we dat Frontière wordt gestopt, terwijl een van de onderzoekers juist pleit om het voort te zetten. Ook heeft u sinds vorige week onze interesse in zeepwinkeltjes doen vergroten, dus wellicht kunt u iets meer vertellen over uw voorstel mbt ondermijning? Moeten we ons daarbij een aanpak voorstellen zoals Paul Depla dat doet in Breda (koppeling van verschillende bestanden). Werkt u in dat kader ook nauw samen met Brabant en Zeeland? Is dit Frontière 2.0? Blijft het drugsmeldpunt wel bestaan?

Ja, voorzitter, het blijft vaak gissen. De raadsinformatiebrieven vliegen ons letterlijk om de oren en zoals de Rekenkamer ook al aangaf: het blijft zoeken omdat u geen enkele moeite doet om ons over onderwerpen in één keer volledig te informeren. Het blijft een zoekplaatje. U bent met recht het College van de mist communicatie.

En als we het dan toch over communicatie hebben. Het College wil geen geld meer besteden aan advertenties in huis-aan-huisbladen. Kennelijk is de redenering dat dat anno 2019 niet meer nodig zou zijn. De PvdA vindt dit een zeer vreemde redenering. De actie van het College is ook helemaal niet in lijn met de reactie van de VNG op het wetsvoorstel dat in Den Haag is ingediend. Bovendien loopt u voor de muziek uit. Het wetsvoorstel is nog helemaal niet aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Bij een inclusieve samenleving hoort inclusieve dienstverlening. En als u van mening bent dat de VIA slecht wordt bezorgd en u geen waar voor u geld krijgt, dan moet u misschien eens een pittig woordje met de Via gaan spreken.

Motie:

Besluit:

Het College te verzoeken door te gaan met publicatie van de gemeentelijke mededelingen in een huis-aan-huis-blad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, onbegrensd zijn de mogelijkheden in Maastricht als het gaat om parkeren. Maar liefst 7300 parkeerplaatsen in het centrum van Maastricht en de ambitie van de GroenLinks wethouder is om dat zo te houden. De PvdA vindt dat wat magertjes en zou toch willen voorstellen om iedere keer wanneer er P&R voorzieningen in de stad bijkomen, het aantal parkeerplaatsen in het centrum met die hoeveelheid te verminderen. En ja, wethouder, het kan: GroenLinks in Amsterdam laat heel mooi zien dat dat kan.

Bovendien zou het verstandig zijn om de rekening van het succes van Maastricht niet bij de bewoners te leggen en dus de kosten van de parkeervergunning niet in een keer voor 4 jaar te indexeren, maar de kosten voor parkeervergunningen niet te verhogen. We horen graag hoe het college over dit voorstel denkt en dienen de volgende motie in:

Motie

Besluit:

Het College te verzoeken de indexering van de parkeervergunningen niet door te voeren. Eventuele dekking voor dit voorstel kan worden gevonden in het verhogen van de tarieven voor het straatparkeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

En voorzitter, dan was er nog de milieuzone. Laat ik daar kort over zijn: mijn fractie was not amused dat we het voorstel om camera’s in te voeren feitelijk uit te begroting moesten lezen. De wethouder heeft een actieve informatieplicht naar de raad en daar heeft hij niet aan voldaan. We hebben het er nog over. Nu maar hopen dat het nieuwe voorstel niet alleen symbolisch groen is, maar dat er ook nog een beetje links beleid te bespeuren valt (een sloopregeling).

Voorzitter, ik kom op de apparaatskosten. Het blijft toch voor de PvdA een beetje hogere abracadabra hoe coalitie na coalitie na coalitie toch weer weet te bezuinigen op deze post. In het overdrachtsdocument staan zeer kritische noten over het personeel en dat de rek daar toch wel echt uit is. Kunt u ons bevestigen dat u niet nog meer gaat bezuinigen op personeel (en de achterdeur van de externe inhuur). Kunt u ons daarnaast uitleggen hoe deze goocheltruc wel werkt? Waar gaat u dan exact op bezuinigen?

Daarnaast zijn wij benieuwd naar ons theater. Kunt u bevestigen dat privatisering niet aan de orde is?

Voorzitter, de begroting is soort van sluitend. Incidenteel en structureel worden creatief door elkaar gemixt.

Zowel zwerfjongeren en armoede worden onder “ongedekt bestaand beleid” geboekt. Kennelijk toch niet zo’n speerpunt van deze coalitie. Het signaal is in ieder geval dat “Working on Europe” kennelijk hoger op de agenda van dit college staat. Tot zover de sociale en saamhorige stad.

Bent u het met ons eens dat het signaal dat uw begroting met betrekking tot de kosten van het armoedebeleid uitstraalt niet oké is? Bent u bereid nog eens goed te kijken waar deze post het best tot z’n recht komt?

Bent u ook bereid om binnen de 50 gezinnenaanpak speciale aandacht te besteden aan kinderen die opgroeien in armoede? En dan met name de problematiek van jeugdarmoede van generatie op generatie?

Ook blijft de PvdA zich zorgen maken over de tekorten in het sociaal domein. Wij zullen daar als stad een oplossing voor moeten vinden. Dat vergt enerzijds de kracht vinden en energie opbrengen om richting Den Haag te lobbyen en anderzijds als gemeente zelf met creatieve oplossingen te komen zonder dat de zorg voor mensen eronder leidt.

Voorzitter, tot slot zeer benieuwd hoe het extra geld uit de stroppenpot besteed gaat worden. We hopen toch dat dat geld netjes wordt ingezet voor het sociaal domein. Graag uw reactie hierop (motie achter de hand).

Tot zover mijn eerste termijn.

 

Foto: Fractievoorzitter PvdA Manon Fokke aan de interruptiemicrofoon, Begrotingsbehandeling
13 november 2018, screenshot livestream.

 

Foto: Collage moties PvdA Maastricht in eerste en tweede termijn Begrotingsbehandeling
13 november 2018 (Sjors Smal).

 

Foto: Berichtgeving over de Begrotingsbehandeling in Dagblad De Limburger op 14 november 2018.