Door op 18 mei 2015

Bericht uit de Raad: rapportage 9

M’Hassan Es-sSadki doet verslag van de raadsvergadering van 12 mei jl.

Deze stadsronde-inforonde in de groene kamer ging het over twee onderwerpen die wel verband met elkaar hebben.(3 D’s ) Thema 1: De toekomstscenario’s voor de nieuwe beleidsperiode 2016-2019 GGD en welke rol die de GGD kan spelen in de aanstaande drie decentralisatie. Thema 2: En Sociaal investeringsfonds eerste tranche Peiling. Een investering fonds beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven. Bij het eerste onderwerp hebben wij een niet aangekondigd presentatie van de directeur van GGD gehad met verschillende scenario’s. De presentatievoorstelling bevat de relevante scenario’s voor de GGD vanuit de diverse disciplines. Deze module heeft tot doel om op een systematische en onderbouwde wijze uit deze verzameling van scenario’s tot een selectie van scenario(’s) te komen die tijdens de komende tijd worden onderzocht en samen besproken met de raad in een stadsronde. De resultaten en onderbouwing van de gemaakte keuzes komen vast te liggen in het actieplan. Bij benadering komt het op neer dat wij veel gaan doen met minder financiële middelen. Mensen staan centraal. We gaan als GGD de zorg dichtbij mensen organiseren. De GGD Zuid Limburg ondersteunt gemeenten op diverse manieren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. De GGD zorgt alleen voor ondersteuning als dat nodig is. Aldus Directeur Fons Bovens GGD Zuid Limburg. Naarmate de sociaal domein vordert, lijken de zorginstanties zich in toenemende mate te gaan interesseren voor de materie. Dit veranderde proces heeft veel tijd nodig. De benodigde steun dichtbij is nog lang niet klaar. In de raad voeren we als PvdA keer op keer inhoudelijk herkenbare oppositie met concrete voorstellen voor verbetering van het proces.
Het ander agendapunt een nieuw op te zetten fonds voor sociale initiatieven. Dit fonds moet onze gemeente helpen zich opnieuw uitvinden en omvormen van een regisserende naar een facileterende overheid; van een min of meer bureaucratisch regel-en controleerorgaan naar een organisatie die participatieprocessen van burgers ondersteunt. En uitraad makkelijker dus goedkoper maken. Aldus vervanger wethouder Jack. Gerats wethouder André Willems. Er komt geld beschikbaar voor gemeentelijke plannen en voor initiatieven vanuit de stad. In navolging van de reeds geplande burgertop, ontkomen wij niet aan een discussie over wat is een passend initiatief en wat levert dit aan de samenleving. De oplossing volgens mij is wel een balans vinden tussen representatie en participatie.
Zolang nog geen geformuleerde visie op verhouding tussen verengingen en instellingen blijft dit een sociaal lastige probleem. Van een wijkgerichte aanpak is (nog) geen spraak, maar laten wij hopen dat dit binnen de kortste tijd wel de bedoeling zal zijn. Afwachten maar.
Overigens vindt de PvdA ook dat er te veel over en te weinig met de mensen uit de doelgroep gesproken wordt. Als wij burgers wil betrekken moeten wij allereerst een vertrouwensrelatie opbouwen en de burgers medeverantwoordelijk maken voor het welzijn in hun buurt. Dit betekent dat wij vooraf moeten gaan denken vanuit hun perspectief en hun gaan vertrouwen. Beleidsmakers moeten gaan geloven in burgers en wederzijds. Het denken vanuit burgers verlangt van ons voortdurend investeren, en het scheppen van voorwaarden voor verandering: stapje voor stapje, experimenterend, lerend en waar nodig achteraf corrigerend en later los laten. Burgerbetrokkenheid in wijken biedt dan een kans van slagen in het sociale domein en sluit het aan bij de visie op gedachtewisseling “”iedereen mee doen en meer voor elkaar”” maatschappelijke participatie kansen die op dit moment nog niet worden benut.
Een dergelijke inwonersbetrokkenheid bouwt op drie succesfactoren. Een eerste is de aanwezigheid van trekkers – mensen die zich inhoudelijk verbinden met een bepaald onderwerp en anderen in hun enthousiasme meenemen – en verbinders – ‘meertaligen’ die de koppeling kunnen vormen tussen groepen burgers en beleidsmakers of groepen burgers onderling. Daarnaast moet er sprake zijn van respect: burgers willen serieus worden genomen.
En tenslotte moeten beleidsmakers een evenwicht vinden tussen loslaten en steunen. Misschien versterkt ons wensen de aangenomen motie “ in de raadzaal “Right tot Challenge”waar wij PvdA samen met Groen Links en D66 graag willen dit wettelijke recht onder de aandacht brengen, als duwtje in de rug, extra motivatie voor college en ambtenaren om actief met de burger aan de slag te gaan, denkend vanuit de burger.