Door op 25 juni 2015

Bericht uit de raad

M’Hassan es Sadki bericht voor de twaalfde keer dit jaar vanuit de gemeenteraad wat er bediscussieerd, overwogen en beslist wordt.
Op dinsdag 23 juni 2015 werd er bovendien afscheid genomen van burgemeester Onno Hoes, als voorzitter van de gemeenteraad. Een staande ovatie viel hem ten deel.

Rapportage 12 – 23 juni 2015
Stadsronde – inforonde – Groene kamer – Voorzitter: Guido Mertens(66) Secretaris: Pieters
Drie van de vijf wethouders waren aanwezig in de groene kamer bij het agendapunt Monitoring 3D’s. Willems (SPM), Gerats (SP) en Damsma (D66). Als raadsleden en aanwezigen moesten wij deze keer brainstromen over het bijsturen van de 3D’s. De raad krijgt vier maal per jaar een monitoringsrapportage van het college. Deze informatie kan zoveel mogelijk worden geput uit de bestaande ambtelijke monitor sociaal beleid. Het verder uitbouwen, borduren en versterken is een andere prioriteit. Dat vraagt geduld. En zoals gezegd door de drie wethouders wij kunnen en willen niet boven onze verwachting vooruitlopen. Daarmee hebben zij samen in één klap alle vragen beantwoordt.
De komende tijd zal in het teken staan van het wijkgericht werken. Onze opdracht is nog niet helemaal helder. Bij de uitvoering van de 3D’s is een belangrijk rol weggelegd voor de raadsleden, zorgaanbieders en de financiële steun van het Rijk en niet te vergeten het belangrijkste in het geheel de eigen rol van burgers. De gemeente en wijkteams moeten nu serieus doorpakken met de aanpak van de 3ds. De lokale wil is best aanwezig. Maar dan moeten we wel de slagkracht en de middelen krijgen om die te kunnen spelen. Dat vraagt om een aangevend en eenduidige verantwoordelijkheid van ons en ons college. Uitdagingen van de 3D’s zijn groot en dat weten de aanwezigen en het college ook.
Deze uitdagingen gaan hun niet voorbij. De verduidelijking van het probleem laat zien waar wij nu staan. Het belang van Monitoring zit hem er onder meer in dat medewerkers van onze gemeente horen waar burgers, zorginstellingen , wijkteams tevreden en ontevreden over zijn.

Hoe loopt het? (proces, rollen). Krijgt een burger wat hij nodig heeft? Hoe zit het met de randvoorwaarden? Is er voldoende aandacht voor zelfregie? Informatie over in hoeverre de initiële afspraken met aanbieders zijn nagekomen. Informatie over de inzet van Mantelzorgwaardering.
Zijn er na de eerste proeftuin Caberg/Malpertuis al evaluaties, harde cijfers beschikbaar over hoe de ervaringen zich verhouden tot het gestelde beleid? Actueel inzicht Analyses op huishoudens, wijken, buurten, kernen. Zorgtrajecten en financiële risico’s?
Dagbesteding, begeleiding en persoonlijke Verzorging. Beschikken wij op een aantal klantprofielen die ons inzichten en handvatten kunnen geven om vorm te kunnen geven aan monitoring?
Experimenteren, vernieuwen en monitoring in de wijken. Het inzetten van mensen uit de wijk zelf, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers als schakels tussen de professionele wereld en buurtbewoners is daarom ongelofelijk belangrijk. Met een goed voorbereid en gepositioneerde gemeenteraad is deze monitoring een goede basis voor het verbeteren van de diensten in samenwerking met overige afdelingen. Met tevredenere burgers en medewerkers en goedkopere dienstverlening tot gevolg.

Stadsronde – inforonde – Groene kamer – Voorzitter : Anita van Ham (PvdA) Secretaris: Vinju
In dezelfde kamer hebben wij het over de jaarstukken van de Stichting Kom Leren en Stichting LVO gehad. Zij vroegen of de gemeenteraad gebruik wilt maken van het overlegrecht over de begroting 2015 van het openbare Porta Mosana College. Als Raad hebben wij slechts het overlegrecht over de jaarstukken en dus geen goedkeuringsrecht.
De financiële situatie van de stichting Kom Leren dient vooral bekeken te worden vanuit het wettelijke gegeven dat er in de gemeente voldoende openbaar onderwijs wordt gegeven en of de financiële situatie van het schoolbestuur de continuïteit van het onderwijsproces voor zover het openbaar onderwijs betreft, waarborgt, aldus Anita van Ham(PvdA).
Teleurstellingen in de houding van Maastrichtse scholenkoepel bleven buiten beschouwing. Juist daarom willen alle partijen nog een keer overleggen over de exacte invulling van het onderwijs gegeven aan de weerszijden van de Maas.

Raadsvergadering – Raadszaal
Als gevolg van het vertrek van het raadslid mevrouw E.M.E. Thieme m.i.v. 18 juni 2015 is er binnen de raadsfractie Partij Veilig Maastricht (PVM) een nieuw lid beëdigd, de heer Peters. Mevrouw Monique Martens werd ook geïnstalleerd als een nieuw raadslid. Zij vult de opengevallen zetel van het overleden raadslid Marij van der Leest (SP) in. De heer Rob Frambach wordt CDA-burgerraadslid.

Een ander bijzonder moment was de staande ovatie van de gemeenteraad van Maastricht voor onze burgemeester Onno Hoes. Hoes nam het applaus duidelijk geraakt in ontvangst.

Met vriendelijke groet
M’Hassan es Sadki