Door Antoine van Lune op 1 oktober 2016

Bibliotheek op de schop?!

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over de toekomst van Centre Céramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum. Het college van burgemeester en wethouders heeft verregaande plannen om de bibliotheek, Kumulus en het museum samen te voegen in Centre Céramique. Dit gaat onder andere ten koste van een groot deel van de papieren boekencollectie. De PvdA-fractie hecht er veel waarde aan dat een kwalitatieve en toegankelijke bibliotheek, cultuureducatie en museum gewaarborgd blijven bij de veranderingen. De fractie is daarvan nog niet overtuigd.

Uit onderzoek van het CBS in 2015 blijkt dat het aantal jongeren dat lid is van de bibliotheek stijgt. Daarnaast is er een daling van het aantal volwassen leden. Opvallend is dat jongeren bijna evenveel papieren boeken lenen als volwassenen. Ondertussen stuurt het college aan op een forse vermindering van de papieren boekencollectie. Dit staat volgens ons haaks op de cijfers van het CBS.
Daarnaast maakt de PvdA-fractie zich zorgen over de financiële druk die de benodigde investeringen in het gebouw zullen leggen op de drie instellingen. Ten slotte maken wij ons ook zorgen over de impact die de plannen zullen hebben op het aanbod van Centre Céramique, Kumulus en Natuurhistorisch Museum. De PvdA-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld naar de stand van zaken, de kosten en mogelijke alternatieve plannen.

“Geacht college,

Voor de zomer heeft u ons in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgenomen veranderingen bij Centre Ceramique, Kumulus en NHM. De PvdA-fractie hecht er veel waarde aan dat een kwalitatieve en toegankelijke bibliotheek, cultuureducatie en Natuurhistorisch museum gewaarborgd worden bij de veranderingen.
Uit onderzoek van het CBS in 2015 blijkt dat het aantal jongeren die lid zijn van de bibliotheek stijgt. Daarnaast is er een daling van het aantal volwassen leden. Opvallend is dat jongeren bijna evenveel papieren boeken lenen als volwassenen. Ondertussen lijkt het college aan te sturen op een forse vermindering van de papieren boekencollectie. Dit staat volgens ons haaks op de cijfers van het CBS. Daarnaast maken wij ons zorgen over de financiële druk die de benodigde investeringen zullen leggen op de drie instellingen. Ten slotte maken wij ons ook zorgen over de impact die de plannen zullen hebben op het aanbod van Centre Ceramique, Kumulus en NHM. De PvdA vraagt het College naar de stand van zaken en of er alternatieve mogelijkheden zijn.

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken van de huidige plannen en kunt u inhoudelijk ingaan op de huidige plannen? En wanneer worden de plannen besproken met de gemeenteraad?
2. Zijn er naast de uitwerking van de huidige plannen ook alternatieve scenario’s/plannen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom zijn er geen alternatieve scenario’s/plannen uitgewerkt?
3. Kunt u een overzicht geven van de mate en type van externe inhuur t.b.v. Centre Ceramique/Kumulus/NHM in de periode 2012 – 2016?
4. Kosten benodigde investering CC, komt dit ten laste van het MJIP of de begroting van CC/NHM/Kumulus? Wat zijn de verwachte jaarlijkse lasten t.b.v. deze investering?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune