Door Antoine van Lune op 16 maart 2016

De Innovatieagenda kunst en cultuur: een gemiste kans

Kunst en cultuur dagen uit, verrassen, verbinden, verbroederen, onderzoeken. Kunst en cultuur dóen wat met jou en je omgeving.
Kunst en cultuur verrijken de stad en leveren een essentiële bijdrage aan het leefklimaat in de stad. Als het om kunst en cultuur gaat, is volgens de PvdA investeren niet alleen iets wat kán, maar ook móet. De Innovatieagenda kunst en cultuur van het college met een budget van 1 miljoen euro voor een periode van twee jaar is dan ook een stap in de juiste richting.
Deze investering van het college staat in schril contrast met de stevige bezuinigingen van 737.000 euro die in 2014 zijn doorgevoerd. De bezuinigingen hebben belangrijke schakels in het kunst en cultuurveld geraakt, zoals Intro in Situ, Marres, Bureau Europa en B32. Worden de geslagen gaten nu hersteld? Nee, de investering is immers maar tijdelijk en een groot deel – de helft! 500.000 euro – gaat niet naar het kunst- en cultuurveld.
De naast de Innovatieagenda staat een meerjarige structurele subsidieregeling. Deze regeling is volgens de PvdA echter een doekje voor het bloeden. Na de inschrijving voor dit jaar kan er immers pas in 2020 opnieuw ingeschreven worden. Dat betekent dat nieuwe initiatieven na afloop van de Innovatieagenda vier jaar lang tussen vernieuwers-wal en het subsidie-schip vallen.
Aangezien de PvdA een impuls aan het culturele veld belangrijk vindt, heeft de fractie een aantal voorstellen gedaan om de Innovatieagenda te verstevigen en een structurele basis te geven. Zo heeft PvdA, gesteund door het CDA, voorgesteld dat ook individuele initiatieven in aanmerking komen voor de regeling, zolang zij aan de voorwaarden van de regeling kunnen voldoen. Uit onderzoek van de SER en de Raad voor Cultuur blijkt dat het culturele veld meer dan ooit uit ZZP’ers bestaat. Verrijking en vernieuwing zal dus naar verwachting komen van nieuwe individuele spelers in het veld.

In de Innovatieagenda is een fors deel – 250.000 – gereserveerd voor de benoeming van een cultuurmakelaar en het maken van een cultuurscan. PvdA, wederom gesteund door het CDA, wil dit budget beschikbaar stellen voor de subsidieregeling voor individuele innovatieve initiatieven. Dit geld komt dan bovenop de toevoeging van 250.000 euro die de coalitie in aanvulling op het voorstel van het college voorgesteld heeft. Met 500.000 euro kan er pas echt een substantiële impuls aan de verrijking en vernieuwing van het kunst- en cultuurveld gegeven worden.
De PvdA vindt wel dat er zo’n cultuurmakelaar zeker moet komen, maar deze functie moet structureel ingebed worden in de ambtelijke organisatie. Financiering van de cultuurmakelaar uit dit tijdelijk budget is niet wenselijk en ook niet nodig. Ook moeten de effecten van de Innovatieagenda in beeld worden gebracht, maar dat kan door een gebruikelijke beleidsevaluatie in plaats van een groots opgezette cultuurscan, die nota bene 150 000 euro kost.

De PvdA vindt het een gemiste kans voor kunst en cultuur in Maastricht dat een meerderheid van de gemeenteraad onze voorstellen niet wilde steunen. Tegelijkertijd is de PvdA wel positief gestemd doordat het voorstel van GroenLinks om te onderzoeken hoe er een impuls gegeven kan worden aan culturele broedplaatsen wel op een meerderheid kon rekenen. Ook is het positief dat het voorstel van de Seniorenpartij om 250.000 euro toe te voegen aan de subsidieregeling gesteund werd door een meerderheid van de gemeenteraad.
De PvdA-fractie laat het hier echter niet bij en zal blijven strijden voor een beter kunst- en cultuurbeleid. Fractielid Antoine van Lune sluit deze maand zijn “tour de culture” langs het culturele veld van Maastricht af en als uitvloeisel daarvan zal de PvdA dit voorjaar met een actieplan kunst en cultuur komen.

Lees hier de Innovatieagenda en ingediende moties:
Vergaderstukken Kunst en Cultuur – 23 februari 2016

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune