Door op 19 maart 2015

Hassan Es-Sadki doet verslag: de raadsvergadering van 17 maart 2015

Rapportage 6: Raadsvergadering van 17 maart 2015.
In de stadsronde Groene Kamer onder voorzitterschap van Anita van Ham fractiegenoot hebben wij met diverse raadsleden geluisterd naar de antwoorden van onze burgemeester over de intensivering van de aanpak van radicalisering; dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Groen Links fractie door Gert-Jan Krabbendam. Iedereen maakt zich zorgen over radicalisering in Maastricht. Namens onze PvdA-fractie heb ik dringend om een urgent beleid gevraagd. Volgens de antwoorden van de burgemeester komt er gauw een plan van aanpak en moet men gaan starten met een preventietraject. Er komt een conferentie over radicalisering en polarisatie waarin gekeken wordt hoe de mensen in het veld hier goed over geïnformeerd en op bemand kunnen worden. Hij zorgt er dan voor dat de juiste partijen ermee aan de slag gaan. In dezelfde stadsronde Groene Kamer heeft de raad de koop van het MECC unaniem gesteund. Wethouder Aarts heeft volgens fractiegenoot Josje Godwin de juiste pijlen op de juiste momenten afgeschoten. Deze koop van 25 miljoen bespaart onze gemeente 1.5 miljoen jaarlijks. Verder was de raad het eens met de verhoging van de toeristenbelasting. De jaarlijkse opbrengst (zes ton )wordt geïnvesteerd in toerisme, de andere helft gaat naar de algemene middelen.

In de stadsronde Gele Kamer hadden wij het over mantelzorgers en hun naasten. Waar lopen zij zoal tegen aan? Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, geldzaken of de combinatie werk en mantelzorg, zorgcomplimenten, sollicitatieplicht, overbelasting, ondersteuning en huishoudelijke en verdragen van de zorg. Zowel burgers en instanties hebben meegedaan met ondersteuning van een aantal ambtenaren.
In de stadsronde Gele Kamer hebben wij onder voorzitterschap van Frans Bastiaens en Franca Eurlings een opiniërende raadsvergadering gehouden. De commissie breed welzijn heeft ruim een jaar geleden een werkgroep 3D’s ingesteld om de raad beter en constructief te brengen rond het proces van de drie Ds. In deze nieuwe werkwijze van de raad heeft de werkgroep (3ds) de status van procesbewaker van “mensen maken Maastricht” als vernieuwde vorm om de rollen van de raad zo goed mogelijk in te vullen. De werkgroep heeft met behulp van een externe adviseur een ambitiestatement gemaakt en een kalender van het proces van de 3 decentralisaties. Daarop hebben wij het met elkaar erover gehad; Hoe ver zijn wij met onze doelstellingen? Zijn we op de goede richting? Kunnen wij ons vinden in de planning? Peilingen en meningen waren door verschillende raadsleden ingebracht. Er werd ons gevraagd een oordeel te geven op het kaderschema, de planning en de uitvoeringen die door de werkgroep is vastgesteld ter voorbereiding op de (3Ds). Voor de PvdA staat ons een zeer volle agenda te wachten; de evaluatie van de proeftuin Caberg/Malpertuis komt eraan.
Omschrijving project: gemeente Maastricht is samen met een twaalftal zorg- en welzijnspartners de proeftuin Caberg-Malpertuis gestart.
Deze proeftuin loopt tot eind 2014. De proeftuin is erop gericht om ervaring op te doen met de nieuwe manier van werken in het Sociale Domein. Ervaringen uit de proeftuin zullen gebruikt worden bij de implementatie van de decentralisaties in het sociale domein.
Ten aanzien van een terugkoppeling naar de buurt staat verantwoordelijk wethouder Jack Gerats van de SP voor ogen om een speciale “Buurt burgertop” te organiseren. Maar hier komt hij zeker nog bij mij persoonlijk op terug ivm het presenteren van het Project Decentralisatie Maastricht-West. Burgerpanels moeten samen handen en voeten gaan geven aan een wijkcentrum door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in een wijk.
Verder heeft de PvdA fractie in de raadzaal de gelegenheid genomen om vragen te stellen over de tram Vlaanderen Maastricht die op dit moment is ontspoord, en dat via een onafhankelijk onderzoek de onderste steen naar boven gehaald moet worden om de oorzaak hiervan te kunnen benoemen en ervan te kunnen leren. Onze fractiegenoot Nelleke Barning verwoordt dat de bedoeling van de motie is om de Vlaamse partners eerst mee te nemen in een dialoog om hen te overtuigen dat voor de duurzame ontwikkeling van het project en toekomstige doortrekking naar onder meer Aken, ook zij groot belang hebben bij de spoorbrugvariant.
De volgende partijen (LPM), (SP),(SPM) (PVM) hadden veel kritiek op onze motie. Deze partijen hebben voornamelijk kritiek op het feit dat de PvdA nu komt met deze motie terwijl onze eigen wethouder in de vorige coalitie, Dhr. Nuss, juist degene was die het tracé over de spoorbrug onbespreekbaar maakte en het tracé door de binnenstad en over de Wilhelminabrug er door had gedrukt.
Wethouder Gerdo van Grootheest (GL) ontraadde de motie. Hij wil wel een QuickScan laten verrichten. Het college blijft uiteraard in gesprek met de Belgische partners over alle mogelijke varianten en suggesties.
Deze toezeggingen riepen bij Jan Hoen (MV), die de motie va de PvdA mede indiende, wel de vraag op hoe geloofwaardig deze toezeggingen van de wethouder zijn. Met een QuickScan van het college wist Jan Hoen al precies de uitkomst van het onderzoek. Boter op het hoofd, voorbarig conclusie etc.
Gerdo van Grootheest gaf aan dat een andere mogelijke uitkomst van het overleg met de Belgische partners zou kunnen zijn dat de tram voorlopig de Boschstraat, althans de westzijde van de Maas, als eindstation krijgt. Maar terzijde, de Wilhelminabrug zal hoogstwaarschijnlijk sowieso extra verhoogd en verstevigd gaan worden. Dit moet sowieso gebeuren in het belang van de containerscheepvaart over de Maas in de (nabije) toekomst.
Als dat gerealiseerd is, wordt de tram alsnog doorgetrokken tot het Centraal Station.

De toezeggingen en suggesties waren voor de indieners van de motie, de PvdA, het CDA en de Maastrichtse Volkspartij (MV) te weinig.
Daarom werd de motie, na een kleine tekstuele aanpassing op verzoek van het CDA, in stemming gebracht. De motie haalde het echter niet. Uiteindelijk waren alleen de oorspronkelijke indieners en Stadsbelangen (SBM, die de motie na de tekstuele aanpassing overigens mee indiende, vóór de motie. Alle andere partijen waren tegen. Eindconclusie van de discussie was dat de motie een grote mate van zekerheid kon bieden voor het volledige tracé dat opnieuw onderhandelen met onze buren en partners de Vlamingen kans van slagen heeft.
Nu blijven wij zitten met een Quick Scan. Zoals de naam al aangeeft gaat het bij de Quick Scan om het verkrijgen van een snel maar gefundeerd overzicht van de stand van zaken. Of dit wel voldoende is wetten wij te zijner tijd.
Als fractie van de PvdA hebben wij daarbij wel altijd getracht een vooraanstaande rol te spelen, de ene keer met wat meer succes dan een andere keer.

M. Hassan Es-Sadki