Door Manon Fokke op 27 augustus 2015

Kamervragen over mogelijk opheffen een van de locaties van de rechtbank Limburg

Manon Fokke stelde met Jeroen Recourt vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard v/d Steur, over steeds sterker wordende geluiden dat mogelijk een van de locaties van de rechtbank Limburg gesloten gaat worden. Gaat de rechtbank in Maastricht dicht of sluit de rechtbank in Roermond?

Lees hier de vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht waarin de sluiting van een rechtbank in Limburg wordt genoemd? http://www.1limburg.nl/een-rechtbank-limburg-sluit-welke-nog-onbekend?context=topstory

2. Is het waar dat er binnenkort een beslissing over de sluiting van de rechtbank Roermond dan Maastricht wordt genomen waardoor er nog maar 1 rechtbank in Limburg overblijft? Zo ja, kunt u de Kamer hiervan op de hoogte brengen en tevens de overwegingen om de rechtbank te sluiten (dan wel open te houden) aan de Kamer bekend maken? Zo nee, wat is er niet waar?

3. Als er sprake is van sluiting van een van de genoemde rechtbanken, zal dat ten koste gaan van werkgelegenheid? Zo ja. hoeveel arbeidsplaatsen gaan er (mogelijk) verloren? Zo ja, hoe verhoudt dit besluit zich tot het beleid dat is uitgezet om krimpregio’s te sparen voor sluiting van overheidsinstanties om zo de werkgelegenheid in die gebieden te behouden?

4. Deelt u de mening dat het behoud van werkgelegenheid bij de Rechtbank in Roermond dan wel Maastricht van belang is voor de arbeidsmarkt, de juridische infrastructuur en econo-mie aldaar? Zo ja, wat kunt u doen ter behoud van die werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe verhoudt het bericht dat een van de genoemde rechtbanken zal sluiten zich met de mo-tie Recourt (Kamerstuk 32 891 nr. 14) waarin indiener de regering verzoekt de gerechtelijke kaart zo in te richten dat waar kantonrechtspraak wordt aangeboden, tevens veelvoor-komende laagdrempelige zaken worden behandeld?

Manon Fokke

Manon Fokke

Lijsttrekker PvdA Maastricht bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Bekijk hier de persoonlijke flyer van Manon Fokke.   2012 – 2017 Lid van de Tweede Kamer 2006 – 2012 Raadslid – fractievoorzitter   Intro “Politici zijn gewone mensen, met alles wat daarbij hoort.” Ik heb altijd belang gehecht aan zaken als inspraak, zeggenschap en je mening kenbaar

Meer over Manon Fokke