Door Antoine van Lune op 26 april 2017

Koerswijziging Theater aan het Vrijthof onbegrijpelijk

Deze maand werd bekend dat de huidige algemeen en artistiek directeur van het Theater a/h Vrijthof – Hugo Haeghens – per 1 juli 2017 zal vertrekken en dat voortaan de taken van artistiek directeur zullen komen te vervallen.
De PvdA-fractie is zeer verbaasd over deze koerswijziging. Volgens de fractie is de directeur van het Theater aan het Vrijthof een van de boegbeelden van de culturele infrastructuur van onze stad. Het is een functie die staat voor het artistieke beleid van het theater. Daarnaast heeft de directeur ook de eerste verantwoordelijkheid voor de in- en externe organisatie van het theater. De PvdA kan zich dan ook niet vinden in de keuze om de taken van artistiek directeur op te heffen.
In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat de keuze ingegeven is door de wens om onder andere het accent te leggen op de (her)positionering van het theater in verbinding met het lokale, (EU)regionale en landelijke culturele veld. Dit maakt de keuze om in de functie van algemeen directeur de artistieke taken te laten vervallen voor de PvdA-fractie des te onbegrijpelijker. Het is volgens de fractie van belang dat de (her)positionering gebaseerd wordt op een door de directeur ontwikkelde en gedragen artistieke visie.

De PvdA-fractie wil dan ook dat het college van burgemeester en wethouders terugkomt op het besluit om binnen de functie van directeur van het Theater aan het Vrijthof “minder het accent te leggen op de artistieke invulling.” Naar aanleiding hiervan heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college:

1. In uw brief stelt u: “de functie van Algemeen Directeur wordt in de toekomst op andere wijze ingevuld.”
a. Kunt u de raad over deze koerswijziging voorzien van alle relevante informatie
b. Heeft het functioneren van de huidige algemene directie invloed gehad op deze koerswijziging?
2. Bent u het met ons eens dat een krachtige invulling van de functie van directeur van Theater aan het Vrijthof, met zowel in deze functie de artistieke en algemene (eind)verantwoordelijkheid, juist cruciaal is voor de (her)positionering van het theater in lokale, (eu)regionale en landelijke context?
a. Zo ja, hoe verklaart u uw keuze om de functie van artistiek directeur op te heffen?
b. Zo nee, wat is volgens u wel van belang voor de positionering van het Theater aan het Vrijthof?
2. In uw brief aan de gemeenteraad geeft u zelf aan dat uw keuze ingegeven is door de wens om onder andere het accent te leggen op de (her)positionering van het theater in verbinding met het lokale, (EU)regionale en landelijke culturele veld.
a. Hoe beoordeelt u de huidige artistieke en organisatorische positie van het Theater in verbinding met het lokale, (EU)regionale en landelijke culturele veld?
b. Welke aanleiding is er om deze (her)positionering te gaan accentueren?
3. Bent u bereidt om uw keuze, om de taken van artistiek directeur op te heffen, te heroverwegen?
a. Zo nee, waarom niet?
4. De huidige algemeen directeur, de heer Haeghens vertrekt per 1 juli, ook is hij, naar wij begrepen hebben, geruime tijd niet meer actief voor het theater; daarnaast wordt de huidige directiefunctie ingevuld door een interim-directeur;
a. Heeft het vertrek, en de afwezigheid van de heer Haeghens, evenals de interim-functie gevolgen voor de begroting van het Theater aan het Vrijthof respectievelijk de gemeentebegroting?
b. Zo ja, welke?

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune