18 april 2015

Met optimisme verbinden: oproep aan de PvdA Limburg

Vorig jaar vierde de sociaaldemocratie in Limburg zijn 125-ste verjaardag. Wat 25 jaar geleden nog met gepaste trots werd gevierd, ging nu geruisloos aan ons voorbij. De PvdA Limburg had er trotser op mogen zijn dat ze als opvolgers van Maastrichtenaar Willem Vliegen in onze provincie het jubileum had kunnen vieren. Helaas waren we het vergeten en dat is misschien wel tekenend voor de situatie waarin onze partij zich bevindt.

De golfbeweging van de PvdA bij verkiezingen kent grote uitersten. De laatste verkiezingsuitslag heeft bij veel leden het gevoel van urgentie versterkt dat de partij in actie moet komen. Veel leden voelen zich uitgedaagd om de komende jaren weer de goede kant op te laten gaan. Vandaar deze oproep, die we als begin willen zien van herstel van de PvdA.
Ook de 21e eeuw heeft absoluut behoefte aan een sterk en herkenbaar sociaaldemocratisch geluid. Steeds weer is de Nederlandse sociaaldemocratie erin geslaagd zich te vernieuwen en zich te herstellen. Elke tijd vraagt om nieuwe sociaaldemocratische antwoorden op de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Vliegen en de andere apostelen wisten de sociaaldemocratie in 1894 bij de tijd te brengen door het algemeen kies- en stemrecht centraal te stellen in de acties, in de jaren ‘30 van de vorige eeuw wist de SDAP van Koos Vorrink en Wiardi Beckman een antwoord op de economische crisis te geven, in de naoorlogse situatie wist de PvdA van Willem Drees de opbouw van de verzorgingsstaat te realiseren. Joop den Uyl en Sjeng Tans wisten als geen ander in de jaren ‘60 en ‘70 de gelijke kansen en democratiseringsdiscussie actueel te houden. En in de jaren ’80 en ’90 toonde Thijs Wöltgens zich een hartstochtelijk pleitbezorger van het Rijnlands-model. Deze aanpassingen gingen nooit makkelijk, noch inhoudelijk noch electoraal. De sociaaldemocratische waarden echter konden telkens wel richting geven aan de nieuwe koers. Toch is het met de ‘Derde Weg’ van Kok en Bos misgegaan. Onvoldoende heeft onze partij stilgestaan bij de gevolgen van die koers, waardoor het -zeker voor de buitenwereld- gezien kon worden als capitulatie voor het neoliberalisme. Die fout mogen we niet meer maken.

De PvdA zal er weer in moeten slagen om eigen sociaaldemocratische antwoorden te formuleren op de nieuwe maatschappelijke vragen. De basis voor deze ntwoorden is de afgelopen jaren gelegd met de ‘Van Waarde’-discussie, het rapport ‘Bakens verzetten’ van de commissie-Melkert en de oproep van Brabants PvdA-boegbeeld Jan Hamming tot activistische politiek. Maar: de verandering gaat te langzaam. De uitdaging in de komende tijd zal liggen in het handen en voeten geven aan de uitgangspunten uit ‘Van Waarde’, zodat de partij en haar volksvertegenwoordigers in de praktijk invulling geven aan de uitdagingen van de 21e eeuw.
Discussies over de recente verkiezingsnederlaag zijn daarom ook welkom. Limburgse PvdA’ers willen van discussies, kritiek, zelfkritiek en analyses leren. Daarom roepen wij alle Limburgse PvdA’ers op om de komende jaren ons sociaaldemocratisch kompas te actualiseren. De samenleving kan namelijk ook in de 21e eeuw gedragen en verdedigd worden door een waardengedreven sociaaldemocratische partij die de kwaliteit van leven lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal wil verbeteren. Vooral voor diegenen die het minst georganiseerd en het meest kwetsbaar zijn. We weten voor wie we het doen.
Wij zullen als ondertekenaars van deze oproep het voortouw nemen in het proces:
– Als leden in discussies op alle niveaus binnen de partij en met mensen en organisaties erbuiten;
– Als bestuursleden door deze vernieuwing te faciliteren op lokaal, provinciaal, euregionaal en landelijk niveau;
– Als volksvertegenwoordigers door te laten zien dat de ‘Van Waarde’-discussie praktische vertaling krijgt, samen met mensen, zichtbaar voor de samenleving.

Ook al hebben we geen sterke electorale positie, overal waar onze waarden productief ingebracht kunnen worden in coalitieprogramma’s zullen we bestuursverantwoordelijkheid nemen. Maar niet zomaar. Onze doelen zijn duidelijk. Een voorbeeld: volledige werkgelegenheid was onze eis in de jaren na de oorlog en ook nu weer is dat ons doel. Werk en werkzekerheid zijn het uitgangspunt voor de Partij van de Arbeid. Zeker als van werknemers geëist wordt flexibel te zijn moet daar tegenover fatsoenlijk en volwaardig werk voor een goede beloning staan. Voor iedereen, want meer dan 600.000 werklozen is volstrekt onaanvaardbaar. Als het om werkgelegenheid gaat, moet iedereen weten dat je bij de PvdA moet zijn. Veel mensen zijn lid van de PvdA geworden, omdat ze de wereld beter willen achterlaten dan waarin ze hem aantroffen. Dagelijks zijn onze mensen vrijwillig in de weer om onze idealen te verwezenlijken. We willen mensen binnen en buiten de PvdA met elkaar verbinden in onze gezamenlijke strijd voor rechtvaardigheid, voor een eerlijkere inkomensverdeling, voor vrijheid, voor goed en fatsoenlijk werk en onderwijs, voor solidariteit, voor goede en betaalbare huisvesting, tegen armoede en discriminatie, voor goede zorg en ga zo maar door.

De PvdA heeft bewezen een veerkrachtige partij te zijn die er altijd in slaagt om mensen met elkaar te verbinden. Die verbindingen vormen de basis van onze partij. Jong, oud, man, vrouw, wit, zwart, hetero, homo, gelovig, niet-gelovig, etc. Het verbinden van mensen met elkaar schept een band, schept vertrouwen en schept hoop, gezamenlijke strijdpunten en nieuwe ideeën voor een betere toekomst.

Niet de verschillen maar de overeenkomsten tussen mensen vormen de kern van ons politieke handelen. De taak van de PvdA Limburg voor de komende jaren is de partij zodanig organiseren zodat we weer in contact komen met mensen die ons nu hun stem niet hebben gegeven.

Daarvoor hebben we 11-werkpunten opgesteld waarmee we aan de slag gaan. De punten zijn niet verrassend, maar vergen wel een nieuw commitment van alle leden, bestuurders en vertegenwoordigers van de PvdA Limburg. Het moet anders en beter dan de afgelopen jaren. Een nieuw begin is moeilijk, maar gelukkig doen we het samen (in Limburg al meer dan 125 jaar lang).

De initiatiefnemers:

Jacques Costongs, Maastricht
Thijs Deckers, Heerlen
Seddik Ghoule, Stein
Reggy de Groot, Roermond
Erik Manders, Venlo
Lia Roefs, Bergen
Esther van Wamelen, Venray

De 11-werkpunten voor een optimistische en verbindende PvdA in Limburg

* Gewest en afdelingen faciliteren samen de inhoudelijke vernieuwing van de PvdA door middel van themabijeenkomsten, debatten, workshops, masterclasses, trainingen en acties voor leden en belangstellenden. Het uitwisselen van ideeën over het vernieuwen van aanpak en standpunten kan worden georganiseerd door het Gewest of door ledengroepen, afdelingen, groepen van afdelingen en ook samen met mensen en organisaties van buiten de partij;
* Gewest en afdelingen faciliteren samen het organiseren van verbindende acties en activiteiten, waar mogelijk samen met relevante maatschappelijke organisaties zoals vakbonden. Dit om de kwaliteit van leven in Limburg te verbeteren en om mensen en organisaties (weer) aan de PvdA, als strijdbare politieke organisatie, te verbinden;
* Gewest en afdelingen faciliteren gezamenlijk het scholen van leden, kaderleden en belangstellenden. Ook zullen we kandidaten voor politieke- en bestuurlijke functies beter opleiden. Samen zorgen we hiermee voor een actief inhoudelijke partij en het politiek en bestuurlijk vertegenwoordigen van de Limburgse PvdA op alle bestuurlijke niveaus;
* Gewest en afdelingen gaan politieke samenwerking op (eu)regionaal niveau aan met verwante partijen en organisaties, en op politiek en bestuurlijk niveau binnen de PvdA, stimuleren, aanjagen en met elkaar verbinden met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring, het versterken van de politieke slagkracht en het verwezenlijken van de idealen en strijdpunten van de PvdA voor de Limburgse achterban en kiezers;
* Gewest en afdelingen werken samen aan het opbouwen en versterken van het politieke en maatschappelijke netwerk van de PvdA door middel van het activeren, organiseren en verbinden van kiezers, leden en afdelingen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, het Waterschap en het Gewestbestuur en door het ondersteunen en verbinden van kiezers, leden en afdelingen bij landelijke-, lokale- en EU-verkiezingen en bij alle andere relevante activiteiten en acties;
* Het Gewest zal samen met de afdelingen het bestand van (kader)leden- en belangstellenden vergroten, versterken en verbinden aan de idealen van de PvdA in Limburg door middel van actieve werving en het organiseren van aansprekende activiteiten en acties;
* Het Gewest organiseert jaarlijks de opening en sluiting van het politieke jaar en andere laagdrempelige, verbindende activiteiten (PvdA-Limburgdag) om zowel leden, belangstellenden als ook maatschappelijke relaties te betrekken bij de PvdA in Limburg;
* Het Gewest zal afdelingen stimuleren en faciliteren met en bij de voorbereidingen op congressen- en politieke ledenraden van de partij door inhoudelijke discussies te organiseren over de relevante stukken voor in elk geval het congress en de ledenraad;
* Het Gewest zal zorgdragen voor een permanente afstemming met de Staten- en Waterschapsfractie en met de Verenigingsraad van de PvdA. Ook de afstemming met het Partijbestuur zal versterkt worden. Dit met als doel bij te dragen aan de realisering van de PvdAstandpunten voor onze kiezers en de fracties bij hun werk te ondersteunen;
* Het Gewest zal samen met de afdelingen een eenduidige, verbindende en effectieve ‘permanente campagne’ aansturen, waarbij geïnvesteerd wordt in professionele communicatie via alle mogelijke relevante media (social media, websites en traditionele media). Hierbij zal gebruik worden gemaakt van gerichte ‘politieke marketinginstrumenten’. Voorop staat dat de partij bovenal weer zichtbaar moet zijn op straat;
* Het Gewest zal zorgdragen voor een gestroomlijnde en tijdige organisatie van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Een tijdige uitwerking van de strategie, beschikbare middelen en tijdige kandidaatstellingsprocedures zijn daar onderdeel van, zoals ook omschreven in de statuten en het huishoudelijke reglement van onze partij.