Door op 21 december 2015

M’Hassan bericht uit de raad: In de politiek moet je met alle scenario’s rekening houden!

M’Hassan Es Sadki bericht u vanuit de raadszaal over de politieke schermutselingen te Maastricht. In de reportages 17 en 18 meer over het debat over de Tram Hasselt – Maastricht.

Rapportage 18
Raadsvergadering 20 oktober 2015

Raadsvergadering – Raadszaal
Gisteren was de raadsvergadering een “heel zwaar debat” een rumoerig avondje. Op de agenda stond namelijk het dossier tram Maastricht Hasselt eindehalte Mosae Forum. De hele tribune zat vol met bewoners met spandoeken en protestborden. Een deel van hen was duidelijk niet tevreden met het besluit dat werd genomen, en liet dat ook nadrukkelijk weten. De belangstellende stelden tijdens de raadsvergadering met hun spandoeken dat dat met het gebruik van alternatief tracé over bestaand spoor in Maastricht veel leed wordt voorkomen, tevens wordt Maastricht weer meer op de internationale kaart gezet.
De door Nelleke Barning en J. Hoen (MV) ingediende motie werd door de verantwoordelijk wethouder Jean Aarts (VVD) ontraden. De motie hield in: Een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de spoorbrug te gebruiken voor de verbinding tussen Hasselt en Maastricht, en te onderzoeken op welke wijze de belemmeringen opgelost kunnen worden.
Daarmee werd de kans groot dat een motie geen meerderheid zou halen. Geen meerderheid voor de motie betekende geen de passende beoordeling van het mer. Als reden voor het ontraden van de motie gaf de wethouder een lange verklaring over hoe het college dit heeft besloten. Na onderzoek van verschillende variaties. Maar deze uitleg was onbevredigend omdat de variante niet optimale gezocht werd. Frappant detail “Eerder stelde de Statenfractie van de VVD voor om te bekijken of het niet mogelijk is dat één tramspoor eindigt op de Boschstraat bij de Markt” en één spoor dat over de spoorbrug over de Maas naar het station gaat. Maar die variant wordt niet nader onderzocht. Dus wat wij als PvdA vroegen was hetzelfde als de Statenfractie van de VVD.
Passagiers die naar het station willen moeten dan met de bus of te voet gaan. Je moet je afvragen of dat een investering van tientallen miljoenen euro’s waard is.”
Alles bij elkaar genomen voelde de PvdA zich misleid door toezeggingen gedaan door Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu die wel wil onderzoeken of de goederenspoorlijn van Maastricht naar het Belgische Lanaken kan worden omgebouwd tot een lightrail-verbinding. Datum 13 oktober 2014
Betreft Beantwoording Kamervragen van het Lid De Boer (VVD) over de spoorweg Maastricht en Belgische Grens
Zij is hierover in gesprek met ProRail en de provincie Limburg. Deze goederenspoorlijn wordt al jaren niet meer gebruikt. De provincie Limburg heeft daarom voorgesteld om de spoorlijn om te bouwen tot een lightrail-verbinding. De wethouder wist van niks. Het is opvallend dat deze informatie niet bij de raad terecht is gekomen

De PvdA voelt zich, zacht uitgedrukt, op een verkeerd been gezet.
Een onderzoek kan helder maken waar nu de tegenstelling tussen wethouder en een aantal partijen in de raad zit.
Is het terecht dat wij ons op “het verkeerde been” gezet voelen? Ja!
Zonder onderzoek, zoals bedoeld in de motie, kan de PvdA niet anders dan de toenmalige positieve zienswijze, in te trekken. Een dergelijke opstelling liet geen ruimte voor een kritisch blik op hoe de waarde van station tot station duurzame is terwijl daar toch alle aanleiding voor was. De PvdA Maastricht denkt dat het nog maar de vraag is of de tram Hasselt-Maastricht er überhaupt komt. De einde beslissing ligt bij Vlaamse regering. Wat wij en anderen er ook van vind. De eindehalte is nog lang niet bereikt, de ene keuze volgt de andere op en zelfs mensen die niks me dit dossier hebben komen hoe dan ook met vervoer in aanraking. Dat levert nog meer debat. Het wordt vervolgd.

Raadsronde – Groene kamer
Hier werd de begroting 2016 besproken om besluitvorming voor te bereiden voor de komende raadsvergadering van 3 november.
Hierbij onze bijdrage tijdens de raadwisselingen tussen fracties.
De begroting toont weinig vernieuwing en schuift veel besluitvorming vooruit. Het college zegt uit te gaan van de eigen kracht van mensen maar gaat voorbij aan de extra steun die sommigen nodig hebben (armoedebeleid en een goede zorg). Thema’s als diversiteit, dynamiek, vitaliteit; ontmoeting, verbinding en ontwikkeling; identiteit, cultuur en zekerheid moeten nog vorm krijgen. Transformatiebeweging liet op zicht wachten. 2016 wordt het jaar om van alles te bewerkstelligen. Een zware klus met zorgen en gedoe! Gelukkig is niet alles kommer en kwel in de begroting. Ik vind ook goede zaken terug. We blijven investeren in de stad, zowel in de harde kant als in de sociale kant en dat valt te prijzen. Op 3 november komen we met aantal moties om het beleid nog meer vorm geven.

Rapportage 17 – 13 oktober 2015

Stadsronde – inforonde – Raadszaal
Het college moet met alle geluiden rekening houden!
Tijdens het spreekrecht raadvoorstel over het crisis noodopvang, hebben tien mensen van de gelegenheid gebruikgemaakt. Acht van hun waren tegen de opvang van nog meer vluchtelingen in hun buurten. Honderd extra asielzoekers bovenop de 600 die er al zijn is de spreekwoordelijke druppel. Zij hebben ons kunnen uitleggen hoe ze zich voelen” De bezwaren bedrukten zich vooral toe op de gekozen locatie.
Ze zaten met bepaalde bezwaren in hun hoofd die ze vaak letterlijk hebben benoemt. Ze lieten weten dat ze in de steek gelaten waren door ons de politiek. Veiligheid in de wijk, met name de schoolgaande Maastrichtse jeugd. In de wijken heerst een angst en onrust volgens veel sprekers. Ze waren sceptisch over het gemeente plan omdat ze geen helder antwoord hebben gekregen. Een van de sprekers zei: ”Ik wens onze burgemeester veel wijsheid toe en hoop dat zij zich wel verdiept in alle Limmelse dossiers van de afgelopen 30/35 jaar. Dan begrijpt zij heel goed waarom wij hier nu staan.” Een ander vertelt dat zij teleurgesteld, boos en verdrietig is hoe wij als raad met haar wijk omgaan. Weer een ander zegt: ”Onze kritiek mondt uit in twee aanbevelingen: wees duidelijk! Geef aan waar de grens ligt, hoeveel vluchtelingen kan Maastricht maximaal aan?” “Niemand is tegen barmhartigheid, iedereen is tegen onduidelijkheid en onzekerheid,” voeg iemand ander toe.
Na best een lange discussie tussen de sprekers en de raad en ook over de ingediende motie van CDA en MV om concrete actie voor Limmel, was het tijd om onze burgemeester Penn-te Strake er iets erover te zeggen. Aangezien de vluchtelingenproblematiek in haar portefeuille zit. En ja hoor met wijsheid vertelde zij over de noodzaak van haar en ons plan als raad. Ze vertelt dat ze er al een paar weken mee bezig was. Het laatste omwonendenoverleg. Het overleg met het stadsbestuur heeft tot doel de relatie tussen de omwonenden en het crisis noodopvang goed te laten verlopen. De burgemeester zegt toe dat deze op korte termijn worden beantwoord. Op dit moment is er wel een terugloop in het aantal vragen en meldingen geconstateerd. Er is behoefte aan openheid, transparantie en goede communicatie naar allen, niet alleen naar de omwonenden maar ook naar de bewoners van het opvangcentrum. De bewoners van de opvang moeten weten wat ze kunnen verwachten en wat Nederlandse gebruiken, normen en waarden zijn. Met elkaar in gesprek gaan vereist openheid van zaken: hou niets onder de pet, vertel niet alleen gouden bergen. Dit moet uiteraard een probleem zijn dat de wijk erkent en dat wordt opgelost door een plan vindt onze fractievoorzitter Frans Bastiaens. Het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Limmel/Nazareth kan bijdragen aan een herontwikkeling met een compleet aanbod aan voorzieningen.
Daarna was het raadsvoorstel Crisisopvang vluchtelingen vluchtelingen in Limmel unaniem aangenomen. Door de portefeuillehouder wordt toegezegd dat de raad over ca. 6 weken gedetailleerd wordt geïnformeerd over de stand van zaken van lopende projecten in de wijk Limmel, zowel inhoudelijk als qua proces. De motie van de fracties van MV en CDA over extra voorzieningen Limmel is verworpen.

Stadsronde – inforonde – Raadszaal
Ook in deze stadsronde hebben burgers de gelegenheid gehad om te kunnen spreken. Voor de meeste sprekers geldt de spoorbrug als een echte duurzame oplossing en Maastricht station als eindehalte. Het zou bovendien ook voor een (goederentrein/tram) trein/tram gebruikt moeten kunnen worden. PvdA blijf herhalen dat onze streven is van station Hasselt tot station Maastricht. En het tot nu de aangeboden nieuwe variatiedocumenten nog niet besproken met de raad. Er is veel onduidelijkheid over de aantal reizigers en het quickscan. Wij zullen er op aanblikken dat de wethouder zijn opdrachten nakomt. Aldus: Nelleke Barning, fractiegenoot.
Het college moet met alle geluiden rekening houden! Het wordt vervolgd.