Door op 3 september 2015

M’Hassan Es Sadki bericht uit de raad

1 september 2015 Rapportage 14 van de raadsvergadering
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werden de volgende onderwerpen behandeld.

Stadsronde – inforonde – Raadszaal
Evaluatie van het Maastrichtse horecabeleid.
Het Maastrichtse horecabeleid is in 2008 door de gemeenteraad vastgesteld (Horecanota 2008). Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder en daarom was het tijd om het horecabeleid te evalueren. Heeft het horecabeleid gewerkt? Zijn de beleidsdoelstellingen gehaald? Wat vinden de betrokken partijen (horeca, bewoners, etc.) zelf van het beleid? Op die vragen werden uitgebreid gediscussieerd.
Conclusie “wij zijn goed bezig maar het kan nog beter”, aldus de Wethouder J.Gerats (SP). Horecaondernemers hebben het financieel moeilijk, ook in Maastricht met de wereldwijde economische crisis (op dit moment staan meer dan 120 Maastrichtse horecaondernemingen in de stille verkoop; dat is bijna 25% van het totaal). Een versnelde evaluatie kan mogelijk praktische knelpunten in het horecabeleid aan het licht brengen die relatief eenvoudig kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld overlast en een combinatie van horeca met een ander vak. De resultaten van deze evaluatie kunnen vervolgens een aanzet zijn voor aanpassing van het horecabeleid. Er wordt de komende tijd nog een analyse gemaakt van de bijdragen van de aanwezigen. Men was blij met het positieve resultaat ten opzichte van de eerder gemaakte afspraken. Blijkbaar waarderen de horecaondernemers de koerswijzigingen die in gang zijn gezet en de maatregelen die in de afgelopen periode zijn genomen.

Raadsronde – Raadzaal
Burgerinitiatief “Onze Pietersberg”
Bewoners hebben tijdens de vergadering met een burgerinitiatief rond Sint Pietersberg geprobeerd met een toelichting de gemeenteraad ervan te overtuigen zich te gaan oriënteren over het toekomst van de Sint Pietersberg. De initiatiefnemers zijn bang dat “hun berg” gaat veranderen met het bouwplan van Joris Dassen.
Twijfel en veel vragen bij gemeenteraad. De huidige initiatief manifesteert zich ook in het domein van de leefomgeving; gebiedsontwikkeling en eventuele commercieel vastgoed.
De onzekerheid over de toekomst van Sint Pietersberg zet vragen voor het ontwikkelen van beleid. Het initiatief verandert het context en plaatst een ander perspectief. De visie over Sint Pietersberg bevat zeker elementen waarin mijn fractie (PvdA) zich kan vinden. Het motto van onze fractie is “Maastricht maken we samen”.
Het wordt gevolgd met een stadsronde op 29 september 2015. De gemeenteraad staat voor de niet geringe taak om beleid te ontwikkelen waarin iedereen zich in kunnen vinden. De gespannen relatie tussen individuele en collectieve belangen loopt als een rode draad door onze raadzaal. Het initiatief vraagt de gemeenteraad diepgaand te reflecteren wat zij met de Sint Pietersberg wil.

Rechtbankbesluit
In dezelfde zaal werd unaniem een motie aangenomen om rechtbankbesluit aan te vechten. Onze fractievoorzitter Frans Bastiaens (PvdA) had het initiatief genomen tot deze motie. In het vervolgd hierop heeft onze burgemeester Annemarie Penn-te Strake haar zorgen geuit. Ze gaf aan te zullen strijden tegen het besluit. Zij heeft vandaag dan ook een brandenbrief aan de Raad voor de Rechtspraak gestuurd. Volgens veel bestuurders en de Universiteit Maastricht is dit een slecht zaak. Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Dit is zoals de Franssen zeggen:. «déshabiller saint Pierre pour habiller saint Paul». Dit is puur Maastricht uitkleden ter faveur van Roermond. Daar valt wat voor te zeggen: gezien de grandeur van onze stad in haar huidige vorm?! De stad Maastricht heeft af en toe een duw uit het landelijk politiek nodig om daar te komen waar het al dacht te zijn.

Verder tijdens de vergadering was het installeren van twee leden een feit.
Als gevolg van het tijdelijke ontslag wegens zwangerschap en bevalling van het raadslid mevrouw M.E.E. van Haasen m.i.v. 01-09-2015 is er binnen de raadsfractie van de Socialistische Partij (SP) een tijdelijke vacature ontstaan. In de ontstane vacature is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaard mevrouw I.C. Wesdorp namens SP. De raad heeft de heer J. van Kooten geïnstalleerd als burgerlid voor de Liberale Partij Maastricht (LPM).

De heer Onno Hoes is van 1 november 2010 tot 1 juli 2015 op uitzonderlijke wijze burgemeester van Maastricht geweest en heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt voor de stad Maastricht en haar inwoners. Daarmee heeft de raad besloten hem de “Eremedaille in goud” toe te kennen.

Met vriendelijke groet!
M’Hassan Es Sadki