Door op 21 december 2015

M’HAssan Es Sadki blikt terug op de stadsrondes en raadsvergadering

Sinds januari 2015 bericht M’Hassan Es Sadki vanuit de raadszaal over de bestuurlijke ontwikkelingen en gemeenteraadsbesluiten.
Een rapportage, een sfeertekening en een verantwoording.

Rapportage 20
Raadsvergadering 17 november 2015 – Raadszaal
Voor de Opening, het vaststellen van agenda en mededelingen hebben wij als raad en de aanwezigen op de tribune samen stil gestaan bij het verdriet van Parijs. Samen hebben wij de Marseillaise gezongen. Daarmee heeft de raad betoogd tegen de aanslagen in Parijs. “We laten zien dat we in Maastricht zij aan zij staan tegen ieder vorm van haat en extremisme”, zei onze burgemeester.

Stadsronde – inforonde – De Maasmolen tijd 17.00
“Buurtnetblad buurtplatforms”
In de Maasmolen heeft de werkgroep van de buurtplatforms verteld aan raadsleden en burgers over hun visie met haar toekomstige rollen en taken. Kern van de visie van de buurtplatforms is dat zij in vijf jaar willen doorgroeien naar buurtnetwerken. Het buurtnetwerk zal de aanjager, netwerker, praatpaal, coach zijn en bouwt aan bewonerskracht om bewoners te verbinden. De buurtplatforms vragen aan de gemeente om deze ontwikkeling te ondersteunen en daarbij vooral rekening te houden met de verschillen van de buurten en de mate en snelheid waarin buurtplatforms de transitie naar effectieve buurtnetwerken kunnen maken. We hebben goed en constructief met elkaar van gedachte gewisseld hierover. De visie van de buurtplatforms wordt verder uitgewerkt door een werkgroep van gemengde stakeholders. Dit moet terechtkomen in de verordening vrijwilligersactiviteiten die in het 1e halfjaar van 2016 ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
PvdA is blij dat het college hiermee gehoor geeft aan een gezamenlijke oproep van alle platforms. Met een buurtnetwerk zijn beleidsmakers beter in staat de consequenties van het toekomstige beleid af te wegen. Dit structurele instrument maakt het mogelijk om laagdrempelig een continue dialoog met een representatieve achterban aan te gaan. Met een buurtnetwerk krijg je, als beleidsmaker, begrip in specifieke wensen en behoeften van uiteenlopende groepen burgers. De ambtelijke organisatie krijgt regelmatiger de stem van de burger te horen. Dat geeft de beleidsmaker alle ruimte zich meer te richten op de essentie van beleid maken: het afwegen van de verschillende belangen, met een optimale visie in toekomstige effecten. Bij bepaalde beslissingen, zoals bijvoorbeeld over leefomgeving, kan onze gemeente ervoor kiezen burgers, via de wijkplatforms, te vragen om hun inbreng. Ondanks vele initiatieven naar het inrichten van deze zogenaamde burgerparticipatie, komt het helaas vaak voor dat dit in de praktijk toch niet altijd even makkelijk blijkt. Daarom vindt mijn partij de PvdA dat de uitgangspunten voor passend burgerparticipatie vastgelegd moeten worden in een paar spelregels,die toepasbaar kunnen zijn op de dagelijkse praktijk. De PvdA roept gemeente op de inbreng van burgers serieus te nemen en bij het nemen van beslissingen te profiteren van de kennis en creativiteit van onze burgers. Hun inbreng vanuit de praktijk kan bijdragen aan een beter bestuur en leefbaarheid. Belangrijk daarbij is dat de gemeente heldere keuzes vooraf maakt over de manier waarop ze platforms bij de besluitvorming willen betrekken om zodoende burgerparticipatie in de juiste vorm gestalte te geven voordat besluiten genomen zijn. En dat ze deze keuzes ook aan de betrokkenen bekend maken. Bovendien is het goed informeren van de platforms gedurende het hele participatieproces cruciaal voor het slagen ervan. Zo kunnen de belangrijkste ergernissen van onze burgers over inspraak en participatie voorkomen worden. In een behoorlijk participatieproces zijn de volgende drie belangrijke elementen te onderscheiden vindt mijn partij de PvdA:
1.Het is van belang dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over de vorm van participatie die wordt gekozen:
maak heldere keuzen vooraf.
2.De gemeente moet ook echt geïnteresseerd zijn in en waarde hechten aan de bijdrage van de Platforms:
zorg voor een constructieve houding tussen al betrokken burgers platforms en professionals.
Zorg voor actieve en adequate informatieverstrekking. Conclusie maak een convenant samen met platforms. Juist voor het vergroten van kennis, bewustwording en vertrouwen is convenant een belangrijke hulpmiddel. Mijns inziens is het convenant een belangrijke stap voor onze stad om te komen tot verdere verbetering van de participatie. Later is de Raad aan zet om een en ander te bekrachtigen.

Raadsvergadering – Raadszaal
Mevrouw Esmée Lensing is aangenomen als nieuw burgerlid namens (VVD). Door middel van een schriftelijke stemming hebben wij de heer Bert Jongen (D66) gekozen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Tegelijk tijd is Richard Schoffeleers de nieuwe D66 fractievoorzitter geworden. Wij hebben met ruim meerderheid gekozen voor een studenthotel en zijn akkoord gegaan met het Eiffelplan. Dit Studenthotel is de eerste nieuwe partij in het Belvedèrgebieden met miljoenen aan investering. Het gaat 387 kamers bouwen in de Eiffel. Daarmee wordt helder welke van die ideeën in de periode tot aan 2018 realiteit zullen worden in Belvedèregebieden.

Rapportage 19
Raadsvergadering 3 november 2015
Dinsdag 3 november 2015 werd de begroting behandeld in de raad en daarvoor was in het presidium besloten dat iedere fractie 10 minuten spreektijd kreeg. Alle partijen hebben zich perfect aan de afspraak gehouden. In totaal zijn door de partijen 19 moties ingediend. Wij PvdA hebben zelf 4 moties ingediend waarvan het er 2 niet gehaald hebben. Het meest opmerkelijk is wellicht dat Wethouder John Aarts (VVD), is akkoord gegaan met een motie van GroenLinks over een autoloze zondag. Gelukkig hoeft het centrum van Maastricht maar een keer per jaar autovrij te zijn. Dezelfde Wethouder wacht ervaringen af wat betreft de ingediend motie fietspad Kennedybrug (LPM, PVDA, PVM, MV en CDA) vroegen beveiligde maatregelen voor de fietsers op de brug.
De begroting 2016 markeert één tussenpauze van de grootste veranderingen in het gemeentelijke politieke bestel van de laatste decennia: de drie decentralisaties! Dit is een grote operatie die haar weerga niet kent. De gemeente wordt aansprakelijk voor een groot deel van het sociale domein. Dit was al bekend! Voor de PvdA zal de zorgvuldige invoering van dit beleid de groen draad zijn voor 2016 en daarna. Juist daarom hebben we vier moties ingediend. Zorgvuldig, verantwoord sociaal, maar duidelijk ook meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger zijn wat het PvdA betreft de sleutelwoorden bij de invoering. Aldus Frans.Bastiaens fractievoorzitter PvdA. Wat betreft de kern van zijn betoog heb ik het gevoel werd niet door en door begrepen. Jammer! Natuurlijk is er hard gewerkt, elk collegelid heeft met het hart op de goede plek keihard gewerkt, ambtelijk worden er bergen verzet, elk lid van deze raad wil alleen het allerbeste voor deze stad en haar inwoners. Natuurlijk weten de oppositie niet alleen de weg, maar ook waar je kunt zien de nieuwe projecten (A2 tunnel, Belvedère ).
Volgens mij was het debat gisteren een voorbeeld van hoe de democratie moet functioneren. Het debat kwam neer op een botsing van meningen en dit hoort erbij in de politiek.
Een correct functionerende raad bestaat uit een aantal onderdelen. Een daarvan is een oppositie die doorvraagt als bestuurders vaag zijn of gewoon hun zaakjes niet op orde hebben. PvdA neemt de oppositietaak serieus. Zij mag en doet vragen stellen en het beleid als het kan bijsturen. Daar is niks mis mee.
Zeven uur hadden de fracties gisteren nodig voor begroting 2016 te behandelen. Daarbij werd eens te meer duidelijk dat de coalitie van Senioren,VVD, D66 en GroenLinks stevig gestut wordt door de ‘constructieve oppositie’ van PvdA, CDA, PVM, MV en de LPM.
Die partijen haalden met hun moties als wederom enkele punten binnen, zoals dat het college blijf meebetalen aan het Bruis festival (SP en PvdA), het verstreken van samenwerking passend onderwijs jeugdzorgen (PvdA, PVM en MV), de aangifte pasgeboren kinderen (CDA, MV, LPM)
Het coalitieakkoord “Wij Maastricht” anticipeert nog niet duidelijk genoeg op deze ontwikkelingen verwoordt wat het PvdA betreft treffend de cultuuromslag die het college nodig acht. Meer dan ooit zullen ze als gemeente keuzes dienen te maken om hun belangrijke rol als “eerste overheid” eigentijds waar te maken. Aldus de oppositie in zijn totaliteit.
Het zal nog een uitdaging worden de speerpunten uit het coalitieakkoord gerealiseerd te krijgen. Een goed functionerende democratie bestaat uit een aantal onderdelen. Een daarvan is een oppositie die doorvraagt als bestuurders wazig zijn of gewoon hun zaakjes niet op orde hebben. Al met al is de begroting 2016 met een ruime meerderheid aangenomen.