Door op 6 maart 2015

M’Hassan Es Sadki: Il faut rendre à César ce qui est à César

M’Hassan Es Sadki is sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Maastricht. Hij doet vanaf het begin van zijn aantreden op zijn facebookpagina verslag van wat er in de raadsvergaderingen aan de orde is. Dat doet hij als een van de weinigen van de 39 volksvertegenwoordigers. Hij doet dat bovendien op geheel eigen wijze: verslag en verantwoording, reflectie en observatie.

Sinds januari 2015 is de gemeenteraad gestart met een nieuwe werkwijze: in zogenoemde stadsrondes kunnen de burgers van Maastricht nu direct met de raad spreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Daarna gaan de raadsleden met elkaar over tot debat en besluitvorming. Een mooi startpunt om de verslagen van M’Hassan breder te gaan verspreiden via de website.


Rapportage 5 : de raadsvergadering van 3 februari 2015

Er stonden deze keer vijf stadsronden gepland. In verschillende vergaderruimten werden onderwerpen behandeld. Ikzelf was aanwezig in de Groene Kamer waar drie onderwerpen werden behandeld. Het fietsverkeerplan, de Bestuursopdracht burgerparticipatie, en iets later het dossier zwembad. Het laatste onderwerp riep wel veel politiekvragen op. Omdat we geen expertise in huis hebben wat betreft zwembaden komt er een extern onderzoek liet Sportwethouder André Willems (Seniorenpartij) ons weten. Zowel het externe onderzoek en het overleg met de gebruikers worden gebruikt voor de evaluatie in april.
De stadsronden beginnen langzaam hun vorm te krijgen. Deze keer wederom mensen van verschillende pluimage die mee reflecteren over wat goed is voor de stad. Alle aanwezigen hadden dezelfde agenda en bespraken dezelfde thema’s. Dit is een goed zaak. De gemeenteraad verneemt graag de visie van de participerende burger. Dit sluit perfect aan op de nieuw werkwijze.
Uitgaan van een paar projecten moeten zowel het college, de raad, en mensen uit het veld het eens zijn over de koers voor de fietsverkeerplan en participatiewet.
In algemene zin is de uitdaging van deze bestuursopdracht om de kennis, die verdeeld aanwezig is, te koppelen, te verbreden en te implementeren in werkprocessen. Daartoe is het voorstel om te starten met 5 gemeentelijke leertrajecten, die aansluiten bij reeds geagendeerde onderwerpen. Daarbij heeft het college gebruik gemaakt van het G32-stedennetwerk. Kennis en uitwisseling zijn van belang in deze beginperiode. Als voorbeeld werden de steden Venlo en Zwolle aangehaald. Ook Maastricht heeft veel ervaring op het gebied van de traditionele burgerparticipatie, waar ander gemeenten gebruik van kunnen maken.
Tijdens het laatste gedeelte kwam het penibel dossier tracé TVM weer ter discussie in de raadszaal.
Op 25 februari 2015 hebben de provincie Limburg en de gemeente Maastricht twee alternatieve eindhaltes voorgesteld voor de tramlijn Maastricht-Hasselt. Die plannen stuiten echter op tegenstand van diverse andere belanghebbende overheden. Aanvankelijk was het immers de bedoeling dat de tramlijn zou worden doorgetrokken tot centraal station Maastricht. Omdat de Wilhelminabrug in de Limburgse plaats niet stevig genoeg is, moet de eindhalte elders komen te liggen.
Om er toch een tram over te kunnen laten rijden, zijn extra investeringen essentieel. De € 18,0 miljoen budgettaire dekking van onze gemeente Maastricht is niet voldoende.
De Belgische overheden zijn niet gelukkig met de alternatieve eindhaltes schrijven de Belgische media. Zij zien liever dat de kaderovereenkomst die eerder opgesteld werd moet worden gerealiseerd. Anticiperend op de nieuwe tracé ontwikkeling noblesse oblige heeft het (CDA) met urgentie een motie ingediend. De motie was zo uitgebreid mogelijk opgesteld met overwegingen, om zodoende CDA bezwaren kenbaar te maken. Na veel interrupties en de discussies tussen de diverse partijen die het met elkaar eens dan wel oneens waren over de aanvullende 7 miljoen euro, welke nodig is aan voorbereiding- en opdrachtgeverkosten, liet wethouder Gerdo van Grootheest (GL) ons duidelijk weten dat het een misverstand was. Er is wel een budget beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het traject als bestemmingsplanwijzigingen zich voordoen.
De komende maanden vindt verder onderzoek plaats naar alternatieven, zodat de samenwerkende partijen gezien de gerezen problematiek keuzes kunnen maken over het vervolgproces. Wel te verstaan dat de budgetoverschrijding wordt ingeschat tussen 20 en 40 mln. euro. De raad was tevreden met de toezegging van de plaatsvervangend wethouder. Want portefeuillehouder, wethouder John Aarts (VVD), lag helaas ziek thuis. De verwachting is dat in het najaar een definitief besluit wordt genomen over de OV-lijn.
Het voordeel van deze discussie was dat de burger, gelijk weer kon zien welke partij vóór de (afwijkende) tramroute was (SPM, GL, VVD, D66), welke partij nu twijfelde (SP, PvdA) en welke partijen (als vanouds) gewoon tegen de tram waren (CDA, PVM, LPM en MV).
Feitelijk betoogde de Dhr. P.H.J. (Peter) Geelen van het CDA in deze motie dat de gemeente Maastricht allereerst in overleg zal treden met de Belgische partners en de provincie. Dit om te bekijken of er überhaupt draagvlak is voor een alternatieve route, die op draagvlak van alle partners kan rekenen. Tot nader orde geen geld uit te geven aan onderzoeken naar alternatieve tracé’s.

Aanvankelijk had deze motie genoeg steun van verschillende partijen. Na uitstekende argumenten van de wethouder Van Grootheest (GL) besloot de SP haar steun voor de motie in te trekken en leek de motie algeheel kansloos te worden.
Dit tot groot onbegrip van het CDA. Bij monde van fractievoorzitster Vivianne Heijnen betoogde het CDA het onbegrijpelijk te vinden dat de raad geen gebruik maakte van haar budgetrecht. Het werd duidelijk voor iedereen dat wij nu voor een andere situatie stonden. In een draai was er een voordeeltje voor alle politiek partijen om zich bij uitstek op positieve wijze te profileren.
De tram, zo lijkt het er nu op, krijgt in Maastricht als eindpunt de Boschstraat of het Mosae Forum.
Gelukkig voor het politieke debat deelde Nelleke Barning (PvdA) de raad mee dat het CDA wel een behoorlijk oordeel had en kwam met een goed voorbereid compromis : “Als de wethouder zou toezeggen dat hij een projectvoorstel over 2 weken aan de raad presenteert met vermelding wat men nu precies wil onderzoeken en hoeveel dat kost, zou men daar vrede mee hebben”. Dit compromis biedt de mogelijkheid om nog eens het debat onder elkaar te voeren.

Uiteindelijk bereikten de oppositiepartijen samen met de coalitie toch overeenstemming.
Ondanks dit bereikt liet het CDA haar motie nog in stemming brengen.
De CDA, PVM, SBM, MV en LPM stemden vóór de motie en de overige partijen stemden tegen.
De motie werd dus met 11 tegen 24 stemmen verworpen. Wat dat betreft heeft ieder nadeel maar weer zijn voordeel. Er was weer debat in de raadzaal.
Er moet wel gezegd worden dat de bestedingen door de Belgische bezoekers aan Maastricht jaarlijks op 140 miljoen euro worden geschat. De intentieverklaring TRAM VLAANDEREN – MAASTRICHT is getekend op 30-06-2008 voor de gemeente Maastricht door Wethouder Wim Hazeu(GL) “Il faut rendre à César ce qui est à César.”

Rapportage 4: de raadsvergadering van januari 2015
Nieuwe vergadervorm gemeenteraad

Sinds 15 januari 2015 is de nieuw werkwijze werkelijkheid. Deze nieuwe vorm van vergaderen moet leiden tot meer discussies op hoofdlijnen, geen herhaling van discussies en een verbetering van de kaderstellende rol van de raad. Voordat de gemeenteraad over een onderwerp discussieert, kunnen raadsleden zich een beeld vormen waarover het onderwerp gaat. Soms is het voorstel voor de gemeenteraad of de discussienota duidelijk, soms zijn verhelderende vragen nodig. Deze vragen stellen raadsleden dan schriftelijk voorafgaand aan een opiniërende raadsvergadering om daarmee niet een raadsvergadering te belasten. Maar er kan ook voor een informatiebijeenkomst gekozen worden. De stadsronde nieuwe stijl van de laatste vergadering 10-2-2015 waarop thema’s Armoedebeleid en gemeenschapsvoorzieningen (veiligheid) op de agenda stonden, hebben achteraf geen voldoende vorm en aandacht gekregen. Het tijd die daarvoor besteed was niet genoeg. Direct na de vergadering waren al vragen gesteld door een paar partijen. De komende dagen gaan in iedere geval politici, ambtenaren en griffier na ervaringen tot nu toe bekijken. Vast staat dat Spreekgelegenheid voor het publiek moet vergroot worden. De gemeenteraad wil juist zo veel mogelijk in overleg met inwoners, maatschappelijke instellingen en organisaties en bedrijven. Dat voor zijn de stadsronden bedoeld . Per onderwerp wordt bekeken hoe dat overleg het best kan plaatsvinden.

Waarschijnlijk zal er vlak vóór of kort na Pasen een raadconferentie worden georganiseerd rond het Armoedebeleid. De uitkomst van deze bijeenkomst zal dan worden meegenomen in mogelijk een nieuwe stadsronde. Dit betekent dat inwoners hun mening kunnen geven over deze thema . In dit geval is die inspraak zelfs zeer wenselijk.

Nu de rapportage:

1.Bestuursopdracht burgerparticipatie :
De ingestelde werkgroep 3D voor de bestuursopdracht burgerparticipatie gaat regelmatig de raad informeren over het proces” Mensen Maken Maastricht”.

2.Resultaten burgertop Zorg en Gezondheid werden gepresenteerd. Deze keer werd ons als raadsleden gevraagd meer actief te gaan denken. Dat verzoek past in de nieuwe werkwijze.

3.Startbesluit dialoogproces vrijwilligerssubsidies heeft ook ruim aandacht gekregen. Wij als PvdA hebben gevraagd om een coördinator te gaan opstellen om veel meer aandacht en stimulerinde acties bij vrijwilligers, hier sluit ook het verzoek aan op decentralisatie.

4.Startbesluit dialoogproces gemeenschapsvoorzieningen.
In de EU-regioraad komen volksvertegenwoordigers uit de vijf partnerregio’s van de EMR samen. Traditioneel zijn dat zes afkomstig uit Provinciale Staten en één uit elk van de gemeenteraden van Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht. De positie van de vertegenwoordiger van Maastricht is vacant. In artikel 42 van het Reglement van Orde is de positie van het afgevaardigde raadslid geregeld.
De volgende raadsleden hebben zich via het fractievoorzittersoverleg kandidaat gesteld:
De heer C (Coen) van der Gugten (GL)
Mevrouw V. (Vivianne) Heijnen (CDA)
Opvallend was hier echt spannend was qua stemming. Uiteindelijk is Mevrouw V. (Vivianne) Heijnen (CDA) gekozen met een stem verschil van +1. 18 voor mvr. Heijnen en 17 voor dhr. van der Gugten.

5.Belangrijk was ook het benoemen van Mevrouw J. Goossens in de functie van raadgriffier per 1 april 2015. Voor mensen die van cijfers houden kan ik u zeggen zij was gekozen met 36 stemmen. Als de drie zieke raadsleden aanwezig waren was het totaal 39 stemmen.
Fijne dag nog.