Door op 17 juni 2015

M’Hassan Es Sadki: nieuws uit de Raad

Op dinsdag 9 juni 2015 was de gemeenteraad van Maastricht weer in vergadering bijeen. M’Hassan Es Sadki doet zoals gebruikelijk verslag van hetgeen er gewisseld werd tussen de raad en het college.

Raadszaal: De jaarrekening is voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de jaarrekening legt het college rekening en verantwoording af aan de raad over het gevoerde financiële beleid en beheer. De Raad heeft ingestemd met de jaarrekening. Uit de jaarstukken 2014 blijkt dat het merendeel van de voorgenomen prestaties zijn gerealiseerd, dan wel zodanig op de rails gezet dat realisatie is gewaarborgd. De PvdA fractie heeft het moeilijk met de jaarrekening, zowel op het niveau van de toegepaste rekenmethodes als op de realiseerde inhoud in relatie tot overschotten in sommige domeinen. De jaarrekening laat in onvoldoende mate zien of de doelen in het sociaal domein bereikt zijn. We weten eenvoudigweg niet hoe het met de mensen in Maastricht gaat. Hoe is een overschot van ruim 4 miljoen euro op de WMO dan te verantwoorden?

De PvdA heeft ingestemd met de jaarrekening na de toezegging dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe het gesteld is met armoede, schulden, eenzaamheid, voorzieningen enz. Wat de PvdA betreft had het gehele overschot van de WMO naar het Sociaal investeringsfonds mogen gaan in plaats van de nu gereserveerde 2.8 miljoen. Ook heeft de PvdA een motie ingediend om de resultaten van de burgertop M200 te faciliteren en de uitvoering financieel te ondersteunen.
De burgertop heeft toen al bijgedragen aan het verkleinen van de kloof tussen burgers en de politiek en heeft onderlinge vertrouwen versterkt. De M200 was en is nog steeds een initiatief van de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door de gemeente Maastricht en GGD Zuid-Limburg. “Burgers hebben namelijk vaak creatieve ideeën en het is dus juist belangrijk dat deze ideeën andere burgers, maar ook de politiek en gezondheidsorganisaties bereiken. Het proces bestaat uit drie fasen. Nu is de tijd om verder die fasering te gaan construeren en monitoren met een kritisch oog”. Aldus Frans Bastiaens (PvdA). Het college heeft ingestemd met de ingediende motie. De gemeente Maastricht gaat zich flink inzetten om het benodigde proces te faciliteren. Aldus wethouder Jack Gerats (SP). En daarmee hebben wij ook ingestemd met Jaarrekening 2014.

Inforonde – De Maasmolen: In relatie tot de kaderbrief was ook een infomarkt georganiseerd voor verschillende instanties. Een paar van de deelnemers waren: Startende ondernemers en Meld- adviespunt en Radicalisering.

Raadsronde – Groene kamer: In deze kamer heeft Anita van Ham (PvdA) partijgenoot een motie ingediend. De strekking is: opgeroepen om experimenten en initiatieven voor regulering van wietteelt door te zetten. De motie werd ondertekend door SP, D66, GL, PvM en SBM en is met een ruime meerderheid aangenomen.
In dezelfde kamer werd ook over een motie gediscuteerd die later in de raadzaal met zeer ruime meerderheid werd aangenomen. De algemene uitspraak van fractievoorzitter GroenLinks Gert Jan Krabbendam is onmiddellijk sluiten van de Belgische kerncentrale in Tihange. In feite zijn alle fracties voor het sluiten van deze kerncentrale, maar vreemd genoeg stemden D66 en de VVD in de raadzaal toch tegen. Omdat volgens hun onmiddellijke beëindiging is niet realistisch. “C’est le ton qui fait la musique” met woordkeuze en intonatie kun je meer bereiken, dit kan doorslag gevend zijn; aldus (VVD). Voor de SP is de maat vol het is een levensgevaarlijke situatie en die moeten we niet meer accepteren. Wij moeten ons als buren wel steeds kritisch en constructief bezig houden met deze sluiting. Binnen een goede burenrelatie moet er ook ruimte zijn voor een degelijk signaal, vind ik.
Een ding is wel zeker: De motie voert wel druk op de Belgische overheid en zal misschien wel onze buren wakker maken. De aandacht is gewekt, de Belgische media was in raadzaal aanwezig. De Raad spreekt de hoop uit dat deze motie mag bijdragen aan een beter verstaan van en een betere omgang met het verschijnsel kerncentrale Tihange. Dit is de uiteindelijke boodschap die onze burgemeester Onno Hoes gaat over brengen.

Met vriendelijke groet.
M’Hassan es Sadki