Door Anita van Ham op 10 juni 2015

Motie regulering achterdeur aangenomen

In opvolging van ons bericht van 22 mei jl. heeft de Partij van de Arbeid in de Raadsvergadering van dinsdag 9 juni door een motie opgeroepen om experimenten en initiatieven voor regulering van wietteelt door te zetten. De motie werd ingediend door de PvdA en medeondertekend door SP, D66, GL, PvM en SBM en is met een ruime meerderheid aangenomen.

De PvdA is en blijft van mening dat oplossingen niet van bovenaf bedacht en opgelegd kunnen worden, maar dat dit maatwerk vraagt. Gemeenten weten zelf het beste wat goed is voor hun stad. Voor oplossingen die stad en regio ten goede komen moet ruimte blijven.
Er zijn tal van gelijkgestemde gemeenten. Met hen moet overleg en afstemming plaatsvinden.
In Heerlen en Venlo is eveneens deze motie aangenomen. Wie volgt?

Lees hier de motie:

Raadsvergadering: 9 juni 2015
Onderwerp: Regulering Wietteelt “via de Achterdeur”
ACTUELE MOTIE

De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 26 mei 2015

Overwegende dat:
• in Maastricht en andere Limburgse gemeenten nog steeds onverminderd overlast bestaat van illegale wietteelt
• de teelt en levering van de van wiet nu in handen is van de georganiseerde misdaad, die daar veel aan verdient
• de gezondheidseffecten van de wiet die nu verkocht wordt niet te overzien zijn, aangezien niemand weet waar deze vandaan komt
• de door de Tweede Kamer op dinsdag 19 mei j.l. aangenomen motie “Oskam” deze problemen en zorgen op geen enkele manier wegneemt of ruimte laat hierop te acteren
• deze motie bovendien geen enkele ruimte laat voor lokaal maatwerk
Is van mening dat:
• Gemeenten en hun besturen zelf het beste inzichtelijk hebben wat voor hun stad het beste is
• fracties in de Gemeenteraad van Maastricht nog steeds voorstander zijn van een wetenschappelijk experiment wat mogelijk kan leiden tot legalisering van de wietteelt “Via de achterdeur”
• deze fracties geen oponthoud willen van voorbereidingen voor het voorgestelde experiment en andere initiatieven die tot concrete maatwerkoplossingen kunnen leiden
• Maastricht daarom ook actief moet blijven in steun en voorbereidingen voor het pilotvoorstel dat gezamenlijk met de Gemeenten Sittard/Geleen, Heerlen, Kerkrade, Roermond, Venlo, Venray en Weert is gestart
Verzoekt het College om:
• de ingeslagen wegen en gestarte initiatieven m.b.t. regulieren van wietteelt actief te blijven steunen en uit te voeren
• in te zetten op oplossingen die voor de stad Maastricht en haar burgers leiden tot vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door illegale wietteelt
• gezamenlijk met zoveel mogelijk gelijkgestemde gemeentes deze motie ter kennisname aan Minister Van der Steur te sturen en de Minister te verzoeken in overleg te treden met de gemeentes over experimenten

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij van de Arbeid ​, ​D66​​​​​, SP
Anita van Ham​​​​, Bert Jongen​​​​, John Gunther​

Stadsbelangen Mestreech​​​, PVM​​​​​, Groen Links
John Steijns​​​​, Tiny Meese​​​​, Gert-Jan Krabbendam

image
Foto door Bo Lemmens: Anita van Ham licht de motie toe in de raadsvergadering

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham