16 maart 2016

Onderwijssymposium PvdA Limburg: Kwaliteit voor het kind.

De laatste maanden heeft het Vilterberaad, bestaande uit bestuurders uit de regio Maastricht Heuvelland, intensief gediscussieerd over voorschoolse educatie, krimp van basisscholen, kindcentra, ouderparticipatie, Passend onderwijs, gezonde en veilige school, kwaliteit van onderwijs (gelijke kansen). De Provinciale Statenfractie en het gewestbestuur vinden deze thema´s belangrijk. Daarom willen we een onderwijssymposium beleggen samen met het Vilterberaad. Resultaat van het symposium moet een gezamenlijke PvdA Limburg agenda zijn, wat kan de PS fractie doen, wat kunnen lokale fracties doen om de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te verbeteren. Tegenwoordig heeft de lokale en provinciale overheid weliswaar weinig directe verantwoordelijkheid over het onderwijs, maar wel directe verantwoordelijkheid voor ´belendende perselen` als zorg, welzijn, veiligheid. Professionals uit deze domeinen werken dagelijks samen met de professionals, ouders, kinderen (een kind een plan) en bestuurders (regiefunctie lokaal bestuur) uit het onderwijs. Tevens speelt de provincie een rol in het voor scholen belangrijke krimpdebat (leefbaarheid etc.). Het is daarbij een goede sociaal-democratische traditie om onderwijs als speerpunt op de agenda te zetten. Het lijkt erop dat op dit ogenblik aan vele aspecten gewerkt wordt zoals krimp, passend onderwijs, kindcentra. Maar de vraag is draaien we aan de goede knoppen?

Uiteraard willen we dit niet alleen doen. We hebben direct betrokken (externe) sprekers uitgenodigd om ons te informeren over de stand van zaken, knelpunten, kansen en draaiknoppen. We nodigen u graag voor het symposium: onze leden en in het bijzonder de leden die actief zijn in en met het onderwijs, onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. Maar via u nodigen wij graag uw collega´s uit het onderwijs uit, betrokken ouders, schoolbesturen, professionals uit zorg en welzijn.

De opzet van de intensieve ochtendbijeenkomst:
a. Sprekersronde, elk 10 minuten, de stand van zaken, de diagnose, de mogelijke oplossingen
– Ongelijke kansen en segregatie Paul Jungbluth (UM)
– Krimp en huisvesting, aansluiting v.o. Andre Postema (LVO, 1e kamerlid)
– IkC: Hadewych Peters (MIK)
– GGD gezondheid, bewegen en onderwijs: Andrew Simons (GGD)
– Lokaal beleid Jo Bisscheroux (wethouder gemeente Eijsden-Margraten)
b. Kleine werkgroepen die elk een thema uitwerken i.s.m. de spreker: wat zouden we op de agenda moeten zetten (wie zou dat moeten doen en hoe?)
c. Plenaire terugkoppeling en conlusies over de onderwijsagenda voor Limburg.

Daarna is er uiteraard gelegenheid om nog informeel na te spreken en afspraken te maken.

Namens het Vilterberaad: Jo Bisscheroux
Namens de Statenfractie van de PvdA: Jasper Kuntzelaers
Namens het gewestbestuur: Jacques Costongs

In verband met de organisatie zouden wij u willen verzoeken u aan te melden voor 2 april a.s. via het volgende mailadres: jacquescostongs@gmail.com
Deelname is gratis.

Datum: 9 april 2016
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur (inloop 09.30 uur)
Plaats: Sittard-Geleen
Voormalige Mavo Land van Gulick-Laaglandtheater
Engelenkampstraat 25, 6131 JD Sittard
OV: halte stadhuis.
Parkeren met auto: betaald Hub Dassenplein (bij stadhuis)