Door Anita van Ham op 18 juni 2013

PvdA vraagt om brede verkeersanalyse

De Partij van de Arbeid kon zich niet vinden in de voorgestelde scenario’s om een onderzoek te starten naar een mogelijke parkeergarage op het terrein van de Tapijnkazerne. Raadslid Anita van Ham legt uit waarom niet, en wat het tegenvoorstel is dat bij wijze van actuele motie is ingediend in de raadsvergadering van 18 juni.

“Wij vinden als PvdA geen van de drie opties recht doen aan gedegen dialoog en ook niet aan een brede onderzoeksopdracht. Ook vinden wij het geen optimale invulling aan de reeds afgesproken opdracht in de Structuurvisie en zou het ons inziens beter kunnen aansluiten bij de moties van januari j.l. waarin onder andere besloten is tot een integrale visie op de binnenstad.
Bovendien wordt door gekozen het moment van dit verzoek de mogelijkheid om met alle betrokkenen te spreken erg lastig gemaakt. Namelijk vlak voor en gedurende de vakantieperiode.

Wij hebben daarom bijgevoegde motie opgesteld, die naar onze mening meer recht doet aan de keuzes die voorliggen, namelijk bereikbaarheid en dus ook parkeren bekijken en afwegen in samenhang met zoveel mogelijk andere initiatieven en besluiten. Kijkend naar het verleden, afwegend tegen de situatie van nu en vooruitkijkend op mogelijkheden en onmogelijkheden in de toekomst.
Kortom een onderzoeksopdracht die breder is dan alleen de Tapijnkazerne of De Koompe en die daarmee de raad de mogelijkheid geeft om over enkele maanden een afgewogen keuze te maken.”

18 juni 2013 Actuele Motie Verkeersanalyse

DDL-20130619 Verkeersanalyse

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham