Door Antoine van Lune op 28 februari 2015

PvdA wil opheldering over uitstel Hoolhoes-plan

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de toekomst van Limmel en Nazareth onder andere door de bouw van een tunnel onder het spoor door en het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels. Met de ontwikkeling van woningen, een brede school en winkels op de Hoolhoes-locatie in Limmel zouden beide wijken een gezamenlijk centrum met voorzieningen krijgen.

Woonpunt heeft deze week bekend gemaakt dat zij de bouw van woningen en winkels met onbepaalde tijd uitstellen. Wij zijn geschrokken van dit bericht. Het uitstel betekent dat Limmel en Nazareth nog jaren zonder gezamenlijke voorzieningen zullen zitten. De PvdA-fractie vindt dat onwenselijk en wil opheldering over het besluit. Daarnaast zijn wij van mening dat er een oplossing gevonden moet worden, zodat de plannen op korte termijn door kunnen gaan. Wij hebben daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees hier de vragen die Antoine van Lune en Nelleke Barning stelden aanhet college:

Geacht college,

Deze week komen er berichten uit Limmel dat de ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie met onbepaalde tijd is uitgesteld door woningcorporatie Woonpunt. De PvdA-fractie schrikt van deze berichten, omdat de Hoolhoes-locatie samen met het ondergrond brengen van de hoogspanningskabels een cruciaal onderdeel is van het toekomstbestendig maken van Limmel en Nazareth. Op de Hoolhoes-locatie zouden namelijk een brede school, winkelcentrum en woningen gebouwd worden. Zonder de ontwikkeling van de plannen op de Hoolhoes-locatie missen Limmel en Nazareth een bruisend hart met wijkvoorzieningen.

De PvdA-fractie wil opheldering over de verontrustende berichten uit Limmel. Daarnaast is de PvdA-fractie van mening dat er snel een oplossing gevonden moet worden voor Limmel en Nazareth.

De fractie heeft om deze reden de volgende vragen:

1. Klopt het dat woningcorporatie Woonpunt de ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie met onbepaalde tijd heeft uitgesteld?
a. Zo ja, wat is de reden van het uitstel en sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte?
b. Zo nee, wat is er dan wel aan de hand met betrekking tot de ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie?
2. Bent u met ons van mening dat een verdere vertraging van de ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie slecht is voor de toekomst van de wijken Limmel en Nazareth?
3. Gaat u stappen ondernemen om de voortgang van de ontwikkeling te waarborgen?
a. Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen en op welke termijn kan meer duidelijkheid gegeven worden over mogelijke oplossingen om de voortgang van de ontwikkeling van de Hoolhoes-locatie te waarborgen?
b. Zo nee, waarom niet?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune
Nelleke Barning

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune