Door op 11 juli 2017

Raadsbijdrage Kaderbrief

Op dinsdag 11 juli 2017 is in de laatste raadsvergadering voordat de gemeenteraad op reces gaat de Kaderbrief behandeld.

Lees hier de bijdrage van de PvdA Maastricht.

Voorzitter, ik kan niet ontkennen dat we als fractie geworsteld hebben met de kaderbrief 2017.

Terugluisterend naar onze bijdragen van de afgelopen 2 jaar, had ik die hier vandaag, met uitzondering van de moties, integraal kunnen uitspreken.

Want voorzitter, de complimenten aan het college zijn de complimenten van nu, de zorgen van toen zijn de zorgen van nu.

Dus ja, Maastricht is een stad om trots op te zijn, waar veel dynamiek is, waar veel mensen willen verkeren. Een stad waar flinke stappen zijn gezet in de ruimtelijke ontwikkeling maar ook in de kenniseconomie, waar hard gewerkt wordt aan de decentralisaties.

Maar al die projecten hebben het ook nodig dat er een vervolg komt. In die zin is Maastricht ook de stad waar de lange termijnplannen ontbreken, waar de samenwerking in regio en euregio diffuus is geworden.

En dat betekent voorzitter dat wij, in aansluiting op ons betoog in afgelopen jaren, de urgentie van de toekomst nog meer op de kaart willen hebben.

Dat er weer plannen ontwikkeld worden waarvoor we kunnen lobbyen, partijen bij elkaar brengen, middelen kunnen sparen enzovoorts. De bestuurskracht monitor spreekt duidelijke taal maar ook het centrummanagement legt dezelfde zorg, namens heel wat partijen op tafel.

Welke stad willen we zijn over 5, 10 en 20 jaar? En wat betekent dat voor de acties van vandaag. Zoals gezegd voorzitter, ik ben me ervan bewust dat ik in herhaling val.

Geopperde ideeën zijn: het stadspark weer tot aan de maas laten doorlopen, de ondertunneling van de bassinbrug, de ondertunneling van de Prins Bisschopslaan, lange termijn energieprojecten, maar ook meer grensoverschrijdende gedeelde faculteiten.

Wij spreken de oprechte hoop dat de volgende coalitie hier werk van maakt. Hoogwaardige werkgelegenheid voor de volgende generaties komt niet vanzelf.

Door de economische groei gaat het overigens goed met de werkgelegenheid. Veel bedrijven worstelen met het vervullen van vacatures en het lijkt er niet op dat dit snel gaat veranderen.

Mooi is dat Maastricht, Heerlen en Sittard recent het Convenant Brede Aanpak 2017 afgesloten, naar het voorbeeld van de projectaanpak VDL om daarmee zoveel mogelijk mensen uit de bijstandsuitkering aan het werk te krijgen.

Die aanpak zouden we willen verbreden door bijvoorbeeld de Provincie en UWV erbij te betrekken om nog meer werkgevers te bedienen die met onvervulbare vacatures zitten. Graag de reactie van het college

In de algemene beschouwing in de kaderbrief is cultuur de grote afwezige. Blijkbaar willen we niet meer een van de 9 brandpunten voor cultuur zijn en is de ambitie om cultuurstad te zijn verdwenen. Er is hard bezuinigd op cultuur aan het begin van de periode. Intro in Situ dreigt kopje onder te gaan, Kumulus heeft in 4 jaar tijd alleen maar cursisten verloren en festival Bruis gaat voor het eerst sinds de oprichting niet door.

Bij de begroting hebben we lang gesproken over Festival bruis omdat dit laagdrempelige festival graag wilde behouden voor stad en regio. Inmiddels gaat Bruis dit jaar niet door en is de toekomst onzeker. De PvdA stelt voor om de begrootte subsidie voor 2017 voor Bruis te behouden ook al gaat het festival dit jaar niet door. Door deze middelen te reserveren voor het weerstandsvermogen van Bruis wordt de kans flink groter dat er volgend jaar wel een festival komt. Daarom dienen we de motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

1. om een reserve te vormen van € 60.000,- ten behoeve van Festival Bruis 2018 en nader uit te werken onder welke voorwaarden dit bedrag ingezet kan worden als weerstandsvermogen van Festival Bruis;

2. de raad voor het einde van het jaar te informeren over de uitwerking.

Als het gaat om de lange termijn dan weten we dat kennis en cultuur daarin een belangrijke rol spelen. De PvdA pleit ervoor om het acties voortvloeiende

uit het actieprogramma Student & Stad niet alleen voor 2018 te borgen maar ook voor de jaren erna tot en met 2021. Daarom dienen we een amendement in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

· Als beslispunt toe te voegen: ‘Besluit structureel € 150.000, – t.b.v. ‘student en stad’ op te nemen in het budgettair kader 2018 -2021.’

Voor wat huisvesting betreft zijn we blij dat er In de komende maanden, naar aanleiding van onze motie, een nieuwe woonagenda wordt opgesteld. Topprioriteit voor ons blijft de betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende woningen lage en middeninkomens. Daarvoor is onder andere een sterke huurdersvertegenwoordiging nodig. We zullen dan ook pleiten voor meer (financiële) ondersteuning van de huurdersverenigingen.

Voorzitter de uitwerking van de 4D’s baart de PvdA nog steeds zorgen. We weten op hoofdlijn waar de kosten toenemen maar het is niet duidelijk waardoor het precies wordt veroorzaakt. Het is onduidelijk welk beleid nu wel en welk beleid niet werkt. Daardoor zijn we genoodzaakt te bezuinigen middels het beperken van de instroom en efficiency. We begrijpen dat maar vinden het echt onvoldoende. De PvdA wil meer in control komen en daarom dienen we een motie die beoogd meer grip te krijgen op wat wel werkt en wat niet werkt of wat minder werkt:

Voorzitter het dictum luidt:

Verzoekt het college om

1. de raad, middels onderzoek, per decentralisatie een gestructureerd overzicht te verschaffen van de inhoudelijke beleidsvelden die aangemerkt kunnen worden als draaiknoppen en de manier waarop die in 2018 ingezet en gemonitord worden.

2. Daarbij aansluiting te zoeken bij het ‘Center for Big Data Statistics’ waardoor vergelijking met andere steden en andere aggregatieniveaus mogelijk wordt.

3. De raad vóór de kaderbrief 2018 een voorstel te doen voor het aanpassen van inhoudelijk beleid in het sociaal domein waardoor inkomsten en uitgaven meer met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Voorzitter, we werken er hard aan om de armoede te beteugelen. Als bijdrage hieraan stellen we voor om de rentes bij de kredietbank te verlagen en dienen een motie in, samen met de SPM, GL, D66, VVD en de SP met het volgende dictum:

Verzoekt het college om

1. aan de bestuurders van de kredietbank Limburg voor te stellen het rentepercentage te verlagen naar een percentage dat maximaal 2% hoger ligt dan de gemeenten betalen om geld te lenen;

2. indien nodig hiervoor de begroting aan te passen en de aangesloten gemeenten naar rato ieder hun deel te laten nemen.

Voorzitter, de PvdA maakt zich zorgen over de mate van innovatie die in het sociaal domein gerealiseerd wordt. Hoe staat het met het Sociaal InvesteringsFonds. De universiteit zou daar toch onderzoek naar doen? Wat zijn de resultaten? Wat werkt wel en wat niet?

Honoreren we wel de juiste projecten en hoe leren we systematisch van successen en de fouten?

Een van de instrumenten die mede ingezet wordt om te innoveren zijn de tenders vrijwilligerssubsidies. In toenemend mate horen we partijen klagen over de manier waarop de gemeente de inhoud van de tenders bepaalt terwijl de buurt op zoek is naar een andersoortige actie. Kunnen we dat niet wat losser inzetten? In gesprek met andere fracties heb ik het dictum van de motie aangepast. In essentie komt het erop neer dat we niet meteen een anders systeem voorstellen maar wel het huidige willen evalueren met het veld om de raad nog voor de begroting een nieuw voorstel te doen. En voorzitter, ik begrijp dat de termijn kort is. Graag verneem ik van het college of deze termijn haalbaar is.

Voorzitter, de wijken en buurten spelen een centrale rol in de decentralisaties. Daarom is ons fractielid Hassan Es Sadki al een hele tijd geleden gekomen met een voorstel tot het verder ontwikkelen van gemeenschapshuizen met een verbindende functie in de wijk. Vrijwilligers en professionals bij elkaar maar ook een plek voor ontmoeting. Ondanks vele gesprekken en toezeggingen is het niet gelukt tot uitwerking te komen. Daarom dienen we de motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:

1. Een visie voor de toekomst te ontwikkelen waarin organisaties met verschillende disciplines meer met elkaar worden verbonden in het concept gemeenschapshuizen, waarbij de regie wel zelf bij de organisaties, instellingen en bewoners dient te liggen;

2. Te onderzoeken welke randvoorwaarden er nodig zijn om scholen, sportcomplexen en gemeenschappelijke ruimtes van verzorgingstehuizen meer en beter in te zetten voor dit doeleinde;

3. In december van dit jaar aan de gemeenteraad te rapporteren over deze visie op t.a.v. gemeenschapshuizen, waarin enkele inhoudelijke uitgangspunten worden voorgelegd zodat de raad richting kan geven aan de uitwerking van het buurthuis/accommodatie van de toekomst.

Een ander onderwerp waar de PvdA de burger graag meer bij zou betrekken is duurzame energie. We hebben flink geworsteld met de windmolens en de mogelijke zonne-energie op Lanakerveld. We moeten burgers meer en beter betrekken om het draagvlak voor dit belangrijke onderwerp te vergroten. We moeten meer zoeken naar manieren om de sociale en duurzame agenda van Maastricht met elkaar te verbinden.

Daarom dient de PvdA de motie met het volgende dictum in:

Verzoekt het college:

· Voor zover wettelijk mogelijk, het betrekken van buurtbewoners bij het energieproject en het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het energieproject als voorwaarden op te nemen bij aanbestedingen van energieprojecten.

En nu we het toch hebben over het betrekken van bewoners willen we de wethouder mobiliteit vragen om twee aanvullende handreikingen: In de eerste plaats ten aanzien van het openbaar vervoer waarover we als fractie al eerder vragen hebben gesteld. Graag steunen we daarom de motie van de Seniorenpartij die verzoekt om ….

In de 2e plaats denken wij dat het ‘betaald-parkeren-op-zondagen’ in de buitenwijken vraagt om nog meer maatwerk. We vragen ons af of het wel fair

is om in de buitenwijken te laten betalen voor parkeren op zondag. Daarom dienen we een motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

· in overleg met de buurten te onderzoeken wat de wensen en de kosten zijn van het terugdraaien van betaald parkeren op zondag in de buitenwijken (incl. de zogeheten B-zone) en dit bij de begroting voor 2018 aan te geven.

· Dit ook meteen bij het reguleren van de C-zone standaard niet in te voeren bij de oplossingen waarbij voor betaald parkeren wordt gekozen.

Nu we het toch over verkeer hebben: we zijn blij met de toezegging van wethouder Krabbendam in de raadsronde dat in september nog uitgebreid over de Tongerseweg gesproken wordt. Daarom dienen we de motie van Groen Links mede in.

Voorzitter, laatste motie en laatste punt: recent is de groeve van de St. Pietersberg overhaast gesloten toen bleek dat er wel erg veel mensen recreëerden. Met name het zwemmen in het natuurbad liep uit de hand.

We hebben al vaker gesproken over de beperkingen van het Geusseltbad, zowel in de zin van openingstijden als de kwaliteit van het recreatiebad zelf. Veel mensen laten ons weten dat er behoefte is aan meer zwemmogelijkheden. Graag willen we weten of er andere opties zijn. Kennelijk is bij het besluit het Geusselbad te bouwen nog gedacht aan zwemmen in de natuurvijvers bij het Geusselt.

Voorzitter, daarom dienen we de motie in met het volgende dictum:

Verzoekt het College om:

1. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in Maastricht om te voorzien in deze behoefte aan zwem- en recreatiemogelijkheden;

2. de gemeenteraad voor het einde van dit jaar op de hoogte te stellen van de uitkomsten van dat onderzoek.