Door Didier Jacobs op 22 november 2017

Right to Challenge op Sportpark Jekerdal

PvdA Maastricht pleit voor Right to Challenge op sportpark Jekerdal. Als het aan de PvdA Maastricht ligt mogen de samenwerkende verenigingen actief op sportpark Jekerdal zélf de sloop en nieuwbouw van het Bieslandgebouw voor hun rekening nemen. De verenigingen hebben een verzoek daartoe neergelegd bij de gemeente.

Sinds 2016 kent de gemeente het uitdagingsrecht ‘Right to Challenge’. Dat betekent dat betrokken burgers zelf een voorstel kunnen doen als zij denken dat zij een taak die door de gemeente wordt uitgevoerd beter of goedkoper kunnen uitvoeren.

De gemeente heeft de gebruikers van Jekerdal echter laten weten dat het verzoek niet mogelijk is binnen de bestaande regels. Als het aan de PvdA Maastricht ligt worden die regels aangepast, zodat dit soort verzoeken wel mogelijk worden. Om dit te bewerkstelligen hebben wij vandaag artikel 47 vragen ingediend bij het stadsbestuur.

 

Lees hier de vragen:

Maastricht, 21 november 2017

Geacht College,

De PvdA Maastricht ziet het Right to Challenge als een mooie mogelijkheid om burgers echt te laten participeren als zij dat wensen.
Enkele maanden geleden hebben de gebruikers van sportpark Jekerdal gevraagd of zij in het kader van het Right to Challenge het Bieslandgebouw zelf mogen slopen en het nieuwe gebouw mogen bouwen.

Op 8 2017 heeft de gemeente in dit kader aan de indieners van dit verzoek laten weten:

“Er is op verzoek van de gebruikers van sportpark Jekerdal gekeken naar de mogelijkheid van sloop en zelfbouw van het Bieslandgebouw door de verenigingen of stichting faciliteitengebouw. De vraag was of dit kon vallen onder het Right to Challenge. Dit is niet het geval. Zelfbouw van opstallen valt buiten het Right to Challenge. Het exploiteren van voorzieningen kan wel onder het Right to Challenge worden overgedragen aan bewoners. Er is nog verder gekeken naar een andere mogelijkheid voor zelfbouw binnen de gemeente Maastricht, maar die is er niet. De gemeente Maastricht kent geen verordeningen die het mogelijk maken om een subsidie te verstrekken aan verenigingen of stichtingen ten behoeve van zelfbouw.”

Dit levert voor de PvdA-fractie de volgende vragen op:

1. Zijn er voorbeelden van taken die in het kader van het Right to Challenge door burgers zijn overgenomen van de gemeente in Maastricht? Zo ja, kunt u aangeven welke taken dit betreft?

2. Deelt het college de mening van de PvdA Maastricht dat genoemd verzoek een goed voorbeeld is van de wens tot participatie door betrokken inwoners van onze stad, in dit geval van samenwerkende verenigingen?

3. Uit de beantwoording aan de indieners van het verzoek blijkt dat het verzoek niet binnen het Right to Challenge valt. In raadsvoorstel 131-2015 staat echter: “Passend bij de ambitie van het college sluiten we geen taken of beleidsterreinen uit van het Uitdagingsrecht”. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit verzoek in het licht van die uitspraak heroverwogen moet worden? Zo nee, waarom niet?

4. Indien dit verzoek niet mogelijk is binnen de bestaande kaders, deelt het college dan de mening van de PvdA-fractie dat onderzocht moet worden hoe het Right to Challenge dusdanig verruimd kan worden zodat dit soort verzoeken wel onder het Uitdagingsrecht vallen? Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat om serieus werk te maken van het Right to Challenge bestaande verordeningen geen belemmeringen mogen zijn en dat deze wellicht aangepast dienen te worden?

Met vriendelijke groet,

Didier Jacobs
Anita van Ham

Didier Jacobs

Didier Jacobs

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Didier Jacobs 2014 – Burgerraadslid Portefeuille: Sport, economie, drugsbeleid

Meer over Didier Jacobs