Door Anita van Ham op 21 december 2015

Sluit Maastricht zich ook aan bij de ICT coöperatie?

In Nederland geven gemeenten gezamenlijk 1,25 miljard euro uit aan ICT. Dat is een fors bedrag, dat ook aan andere zaken besteed had kunnen worden. De markt voor ICT voor gemeenten wordt gedomineerd door twee bedrijven: Centric en PinkRoccade. PinkRoccade heeft eind vorig jaar zijn tarieven verhoogt met wel 50%. Uit een artikel van de Volkskrant op 18 november 2015 blijkt dat Eindhoven, Woerden en Boxtel hiertegen in opstand komen door zelf een coöperatie op te richten voor hun ICT. De PvdA-fractie vindt dit een interessante ontwikkeling, die het mogelijk maakt om ons als gemeente te ontworstelen van de monopolie positie van ICT aanbieders.

Daarnaast werd tijdens het debat over de begroting BZK op 18 november 2015 door de PvdA Tweede Kamerfractie een motie ingediend om er voor te zorgen dat gemeenten meer grip kunnen gaan krijgen op hun eigen ICT. Het dictum van de motie luidt als volgt: “Verzoekt de regering om met de VNG in overleg te treden met als doel het toepassen door gemeenten van open standaarden te verbeteren en de Kamer in het voorjaar over de uitkomst nader te berichten”.

Anita van Ham en Antoine van Lune hebben naar aanleiding hiervan dinsdag jl. vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij stelden de volgende vragen:

1. Kent het college het artikel in de Volkskrant dd. 18.11.2015 met als titel “Gemeenten baas over eigen ICT”? (zie ook de bijlage)
2. Overweegt het college om, net als de gemeenten Woerden, Eindhoven en Boxtel, hun ICT onder te brengen in een gezamenlijke coöperatie?
3. Zo nee, waarom niet?
4. Past de gemeente Maastricht open standaarden toe? Zo ja, in welke mate?

Bijlage: VK 18 november 2015: Gemeenten Baas over Eigen ICT

Anita van Ham

Anita van Ham

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Anita van Ham. 2014-2018 Raadslid / Fractievoorzitter Portefeuille: veiligheid, bestuur, stadsbeheer en mobiliteit Periode tot 2014 Raadslid Lid raadscommissie Stadsbeheer, milieu en mobiliteit Voorzitter raadscommissie Economische en Sociale Zaken Lid van het Presidium   Intro: Anita is geboren (in 1966) en getogen in Maastricht en daar is ze “gruuts”

Meer over Anita van Ham