Door Antoine van Lune op 10 juli 2017

Stel de toekomst van festival Bruis veilig!

In september 2017 gaat festival Bruis voor het eerst in jaren niet door. Dat baart de PvdA Maastricht echt zorgen. Bruis is immers van grote meerwaarde voor de stad. Het is heel laagdrempelig waardoor zowel jongeren, families als studenten het festival bezoeken.
De PvdA wil de toekomst van het festival veilig stellen door de subsidie van dit jaar toe te voegen aan de subsidie voor volgend jaar. Hierdoor krijgt het festival een goede buffer om in de komende jaren tegenvallers op te kunnen vangen.

Gratis festivals – zoals Bruis – zijn extra gevoelig voor slecht weer, omdat bezoekers dan in gewoon wegblijven. Er is daarom een nationaal ‘slecht weer’-fonds voor landelijke festivals. En ook Maastricht had een dergelijke ‘slecht weer’-garantie voor Bruis tot 2016. Toch was een meerderheid van de gemeenteraad vorig jaar tegen het voorstel van de PvdA Maastricht om deze garantie voort te zetten. Nu is Bruis 2017 afgelast mede omdat er geen buffer meer is voor tegenvallers door slecht weer.

De PvdA-fractie zal het voorstel indienen bij de behandeling van de kaderbrief tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 juli 2017.

Lees hier de tekst van de motie:

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 11 juli 2017

Overwegende dat:
– Festival Bruis de voorgaande jaren een kwalitatieve en gevarieerde (cultuur-)programmering had;
– Bruis de afgelopen jaren een breed publiek heeft weten te bereiken van de festivalganger tot aan families met kinderen;
– Het gratis festival bij slecht weer extra risico’s loopt, omdat het in sterke mate afhankelijk is van drankomzet;
– Het kabinet eerder een ‘slecht weer’ fonds heeft georganiseerd voor openluchtfestivals die subsidie krijgen van het rijk om de continuïteit van festivals te waarborgen;
– Er bij de begrotingsbehandeling geen meerderheid was voor het continueren van een ‘slecht weer’ garantie;
– Festival Bruis dit jaar mede niet doorgaat vanwege onvoldoende weerstandsvermogen;
– De subsidie voor de editie van dit jaar van € 60.000,- zal komen te vervallen.
– Er voor de editie van volgend jaar een subsidie beschikbaar is van € 60.000,-
– Er door de organisatie gezocht wordt naar mogelijkheden voor een doorstart;

Is van mening dat:
– Het belangrijk is dat er een kwalitatief laagdrempelig cultuuraanbod is;
– Festival Bruis laagdrempelig is, omdat het een gratis festival is;
– Het festival past bij Maastricht als internationale studentenstad;
– De continuïteit van het festival niet te waarborgen is zonder een reserve om mogelijke tegenvallers vanwege slecht weer te kunnen opvangen;
– De toekomst van Festival Bruis voor 2018 e.v. veiliggesteld moet worden;
– Het vrijgevallen bedrag van € 60.000,- ingezet kan worden – naast de reguliere subsidie – om het festival het benodigde weerstandsvermogen te verschaffen;

BESLUIT:
– Het college van Burgemeester en Wethouders opdracht te geven om een reserve te vormen van € 60.000,- ten behoeve van Festival Bruis 2018 en nader uit te werken onder welke voorwaarden dit bedrag ingezet kan worden als weerstandsvermogen van Festival Bruis;
– Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders voor het eind van het jaar te informeren over de uitwerking.

En gaat over tot de orde van de dag.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune