Door Antoine van Lune op 12 augustus 2016

Stop sloop voormalige ROZ-gebouw!

De PvdA-fractie legt zich niet neer bij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders waarin zij aangeven vast te houden aan de sloop van het voormalige ROZ-gebouw. Wij hebben daarom samen met de SP-fractie nogmaals schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het is wat ons betreft te makkelijk om te stellen dat er al 10 jaar geleden besloten is tot sloop en dat de huidige invulling van tijdelijke aard is. Het college gaat voorbij aan het feit dat de aanleiding van sloop – ontwikkeling van een zorghotel – niet doorgaat. De huidige functie van opname- en repetitieruimtes voorziet in een behoefte die nergens anders in de stad op dit moment voorhanden is en ook niet op langere termijn.

De ramingen van het college met betrekking tot het oplossen van de bouwtechnische en brandveiligheidsproblemen roept bij ons vragen op. Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre de toekomstige extra repetitieruimtes in de Muziekgieterij beschikbaar zullen zijn, omdat de versterkte muzieklessen van Kumulus mogelijk naar de Muziekgieterij zullen verhuizen. Tegelijkertijd is het ons niet duidelijk wat de gemeente gaat doen als door sloop de opnamestudio’s verdwijnen. De PvdA en SP zien juist meer kansen voor een nieuwe toekomst van het oude ROZ-gebouw met zijn huidige functie, omdat het gebouw geen boekwaarde meer heeft en extra groenonderhoud juist voor meer kosten zorgt. Wij blijven er daarom bij dat de sloop van het voormalige ROZ-gebouw vernietiging van cultureel kapitaal is dat je niet zomaar terugkrijgt.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Het college geeft aan dat de kosten van bouwtechnische en brandveiligheidsmaatregelen gezamenlijk geschat worden op € 850.000. Op welke manier is het college tot dit bedrag gekomen? Is hiervoor nader onderzoek gedaan? Zijn er offertes opgevraagd?
2. Kan het college aangeven uit welke specifieke bedragen en maatregelen het genoemde bedrag van € 850.000 is opgebouwd? Zo ja, kunt u dit in het antwoord verder specificeren? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn er naar aanleiding van het externe bouwtechnische rapport meerdere scenario’s onderzocht voor het gebouw dan wel de locatie? Zo ja, welke scenario’s en waarom is er dan toch gekozen voor sloop? Zo nee, waarom niet?
4. Wat betekenen de mogelijke plannen van Kumulus voor de bezetting van repetitieruimtes in de Muziekgieterij?
5. Gaat het college actie ondernemen om alternatieve opnamemogelijkheden voor muzikanten te faciliteren ter bevordering van de popcultuur? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
6. Aangezien de boekwaarde van het gebouw op dit moment € 0,00 is, is het college bereid om te het gebouw om niet over te dragen aan SAM indien zij hiervoor een haalbaar plan kunnen presenteren?
7. Staat het college open – met het oog op de huidige boekwaarde – voor een haalbaar plan dat gebaseerd is op zelfbeheer door kunstenaars en muzikanten?
8. Is het college alsnog bereid om sloop voorlopig uit te stellen, zodat o.a. de voorgenoemde alternatieven onderzocht kunnen worden op haalbaarheid?
9. Wat zijn de verwachte extra kosten voor groenonderhoud als het pand gesloopt wordt? Indien het college geen extra kosten verwacht, dan vernemen wij graag de reden daarvoor.

Antoine van Lune

Antoine van Lune

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Antoine van Lune 2016 – Raadslid Portefeuille: Wonen, Stadsontwikkeling, Studenten, Cultuur en Financiën. 2014 – 2016 Burger niet-raadslid Commissie Stadsontwikkeling Commissie Algemene Zaken en Middelen Periode 2012-2014 Raadslid Lid van de raadscommissie Stadsontwikkeling Lid van de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Redactielid en vice-voorzitter “Lokaal bestuur”   Intro: Antoine

Meer over Antoine van Lune