Door op 20 oktober 2015

Tram Vlaanderen Maastricht alleen van station naar station

De Partij van de Arbeid ziet geen heil in een tram tussen Hasselt en Maastricht die niet doorrijdt naar het station van Maastricht. Dat is niet de tramverbinding waar wij voor gepleit hebben en waarmee we kansen zien die voor stad én regio ertoe doen. En die kansen zijn er wel, maar met het huidige voorstel kiest het College van Burgemeester en Wethouders ervoor om daar niet op in te zetten.
Dat is dus kansen laten liggen en opties niet optimaal onderzoeken. Daar kan de PvdA niet mee instemmen.
Raadslid Nelleke Barning zet in haar bijdrage in de Raadsvergadering helder uiteen waarom.

Voorzitter, collega’s, geachte aanwezigen, ik ga zo dadelijk een inhoudelijk verhaal houden. Een verhaal waarvan we weten dat de stad er naar hunkert.
Een verhaal dat politiek echter vrijwel kansloos is: de coalitie heeft de vingers in de oren gestoken, is onder tafel gekropen en wil het niet horen.
En ik snap dat wel: het is ook pijnlijk dat je als SP en SeniorenPartij Maastricht de tram eigenlijk niet wilde, maar ‘m hebt moeten slikken.

En het is ook pijnlijk dat wij, die de tram in z’n oorspronkelijke vorm heel graag wilden, nu mee kunnen helpen om een meerderheid te vormen die op z’n minst even een pauze inlast en op z’n best een beter voorstel voor de stad kan realiseren.
Het is toch ontluisterend en beschamend – en ik gebruik expres deze grote woorden – dat er een voorstel voorligt dat de stad niet wil, en dat eigenlijk ook een meerderheid van deze raad niet wil, en toch gaat het waarschijnlijk door…
Ik hoop daarom van harte dat u gaat luisteren naar ons verhaal, want de stad en u hebben er in ieder geval recht op om dat verhaal te voren.

Wij waren immers voorstander en stellen nu iets anders voor.
Want er ligt nu een nieuw voorstel, dat op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. We hebben het over een verbinding over spoor, met lage frequenties en weinig haltes. We hebben het dus materieel over een trein, en niet over een tram, want die heeft hoge frequenties en veel haltes, en bedient een binnenstedelijk netwerk.

Dat we het niet meer over een tram hebben blijkt ook uit het vrijwel negeren van de motie die wij met de toenmalige voltallige coalitie indienden bij de behandeling van het bestemmingsplan voor het tramtracé op 18 februari 2014, waarin we ondermeer vragen om het op termijn realiseren van binnenstedelijke mogelijkheden voor de tram.
Willen we een trein tussen Hasselt en Maastricht, in plaats van een tram? Ja, dat willen we heel graag: wij zijn nog steeds groot voorstander van uitbreiding van euregionaal vervoer, verbinding naar het westen via Hasselt naar Antwerpen, naar het Oosten Aken, naar het Zuiden Luik.
Hoe rijdt een trein? Van station naar station. Van Antwerpen naar Hasselt en via Maastricht naar Luik en Aken. En dus over de spoorbrug, want de Wilhelminabrug kan niet.

Maar dan moeten we echt ons denken helemaal re-setten.
Niet uitgaan van wat we hadden, en dan maar een stukje minder, maar even ademhalen en goed kijken naar wat we nu eigenlijk aan het doen zijn.
Ooit riepen we: “op de snelweg van Amsterdam naar Genua staan 6 stoplichten. En die staan alle zes in Maastricht”. Dat probleem hebben we opgelost. Straks zeggen we: “er rijdt een trein van Antwerpen naar Keulen. Maar in Maastricht moet je het stuk over de Maas even zelf lopen, want het stadsbestuur wil de trein niet over de spoorbrug laten rijden.”
Ja, ik gebruik hier bewust het woord “wil”, want waar een wil is, is een weg, ook een spoorweg.
Uit de quickscan spoorbrug blijkt duidelijk dat de wethouder niet over de spoorbrug wil. De opdracht luidt immers: bevestig dat onze eerdere argumenten tegen nog altijd gelden.
Opdracht had natuurlijk moeten luiden: zoek uit hoe het toch mogelijk wordt over de spoorbrug te rijden.
En dus krijgen we weer een heel stencil vol argumenten waarom het niet kan. In plaats van een aantal adviezen hoe het wel kan.
Om een voorbeeld te noemen: de spoorbrug zou niet kunnen omdat de perrons op centraal station niet geschikt zijn. Er had ook kunnen staan: door naast de huidige perrons een extra perron aan te leggen – zoals op station Amsterdam Amstel – kan het wel. We zouden in het oorspronkelijke plan toch ook geheel nieuwe perrons gaan aanleggen voor de Colonel?
Ander voorbeeld: er kan geen personentrein over de spoorbrug want de ruimte is al vergeven aan een goederentrein. Staat in de quickscan. Ja, maar die goederentrein heeft er nooit gereden en gaat ook nooit rijden. Als we deze spooktrein schrappen, in overleg met de Belgen die zelf zo graag naar het station willen, dan kan het dus wel.

Kortom: voor de zoveelste keer schrijft het college alle argumenten naar de eigen persoonlijke wens toe om een boodschappentreintje naar Mosae Forum te laten rijden, in plaats van een robuuste Euregionale OV-verbinding waar de stad zo naar snakt.
Ik noem, naast het creëren van een robuuste Euregionale treinverbinding, nog een aantal extra argumenten voor de spoorbrug:
• Grootste deel passagiers (1250) moet naar Randwyck. Die hebben dus niks aan een eindhalte Mosae Forum.
• Geen aantasting binnenstad
• Bassinbrug op termijn eruit
• Belgen willen naar station dus is nader onderzoek niet alleen gerechtvaardigd maar ook noodzakelijk om de Belgen te laten zien dat we alles uit de kast hebben gehaald om daarmee claims te voorkomen. De kans op schadeclaims lijkt bij eindhalte Maasboulevard bijzonder groot of te groot en het is de verantwoordelijkheid van dit college indien zij de optie spoorbrug onvoldoende heeft onderzocht.

Enige ECHTE obstakel lijkt een psychologisch argument: de Belgen willen naar het station maar willen OOK naar het centrum.
Beste wethouder, als iemand in staat moet zijn met passie en emotie aan de Belgen uit te leggen dat Wyck en het station OOK centrum zijn, dat een wandeling van station naar Bijenkorf 900 meter is in plaats van 700 (MF), dan bent U het wel.

Wij dienen daarom een motie in met het volgende dictum:

[…] Verzoekt het College:
• De huidige variantenstudie met als voorstel een eindhalte Mosae Forum te realiseren niet voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad van Maastricht voor te leggen
• Een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de spoorbrug te gebruiken voor de verbinding tussen Hasselt en Maastricht, daarbij te onderzoeken op welke wijze de belemmeringen opgelost kunnen worden en een totaalrapportage met de huidige variantenstudie en het onderzoek naar het spoorbrugtracé, inclusief een kostenraming van beide tracé’s, een overzicht van de totale bestede voorbereidingskosten en een budgetoverzicht voor de verdere realisatie van het project in beide scenario’s, aan de gemeenteraad van Maastricht voor te leggen voor definitieve besluitvorming
• De Vlaamse partners, provincie Limburg, het Rijk en ProRail hierin mee te nemen en in dialoog hen overtuigen dat voor de duurzame ontwikkeling van het project en toekomstige doortrekking naar onder meer Aken, ook zij groot belang hebben bij de spoorbrugvariant
• De kosten van dit onderzoek ten laste van het projectbudget Tram Vlaanderen-Maastricht te brengen

Voorzitter, de vraag die rest is of wij met elkaar de politieke moed hebben om deze stad te behoeden voor een tram van niets naar nergens, een tram die de binnenstad volledig overhoop haalt en geen euregionale verbinding is.

En daarmee is de vraag aan mijn collega’s: doet u met ons mee?

motie spoorbrugtracé