Door Didier Jacobs op 25 juli 2017

Zwemverbod in de ENCI-groeve?

De PvdA Maastricht heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken in de media door Natuurmonumenten over het instellen van een zwemverbod in de ENCI groeve. In het plan van transformatie van het gebied is immers een zwemplas van enkele meters diep voor recreatief gebruik voorzien. De uitspraken door Natuurmonumenten wekken de indruk dat hier sprake is van een vaststaand besluit. Wij vragen ons echter af of dat niet voorbarig is gelet op de oorspronkelijke plannen.
Aangezien de gemeente Maastricht één van de partners is in de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied hebben wij onderstaande vragen ingediend bij het College van B&W.

Lees hier de vragen:

Geacht College,

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de uitspraken van Natuurmonumenten, waarin zij aankondigen dat de zwemplas in de ENCI groeve niet meer opengesteld wordt om in te zwemmen. Met name de stelligheid waarmee deze berichten gebracht worden is opmerkelijk.

In het door de gemeenteraad besproken plan van transformatie is afgesproken dat er een centrale waterplas komt, die zowel voor natuur als recreatie gebruikt kan worden (natuurzwemplas)(p 11 plan van transformatie). Deze zwemplas zou bovendien enkele meters diep worden (p 14).

Tijdens de behandeling van de kaderbrief op 11 juli 2017 heeft de PvdA Maastricht een motie ingediend met als doel te onderzoeken welke mogelijkheden er in Maastricht te realiseren zouden zijn om te kunnen zwemmen in de buitenlucht. Deze motie is nadrukkelijk ingediend tegen de achtergrond van het besluit van 2 juni om de zwemplas in de ENCI groeve te sluiten voor publiek in verband met de onverwacht grote toeloop. Wij hebben de motie aangehouden na de toezegging van de wethouder dat dit onderzoek meegenomen zou worden in de nota ‘Sporten in de buitenlucht’ die aan het eind van dit jaar verschijnt. Gelet op zowel de overwegingen als de mondelinge toelichting bij de motie, gingen wij er van uit dat het onderzoek naar de zwemmogelijkheden in de ENCI deel uit zou maken van het totaal onderzoek.

Naar aanleiding hiervan stellen wij dan ook de volgende art. 47 vragen:

1. Bent u bekend met het krantenartikel in De Limburger en de berichtgeving op L1 met daarin het interview met de heer Habets van Natuurmonumenten en de daarin gedane uitspraken?
2. De stelligheid waarmee deze uitspraken worden gedaan wekt de suggestie dat het besluit om geen zwemrecreatie meer toe te staan in de groeve vaststaat. Klopt dit?
3. Zo ja, door welk gremium is dit besluit genomen en is dit besluit conform de afspraken in het plan van transformatie?
4. Is de gemeente Maastricht als deelnemende partij in de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied betrokken in dit besluit?
5. Zo ja, hoe is de gemeenteraad hierbij betrokken?
6. Hoe verhoudt dit besluit zich tot de motie van de PvdA aangaande natuurzwemmen waarvan de strekking door de wethouder is overgenomen?
7. Op welke wijze wordt de gemeenteraad bij het vervolgtraject betrokken?
8. Is het college met de PvdA Maastricht van mening dat de bezoekersaantallen laten zien dat Maastricht op zoek moet naar mogelijkheden voor waterrecreatie?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie Maastricht,

Didier Jacobs
Anita van Ham


foto: Laurens Bouvrie

Didier Jacobs

Didier Jacobs

Bekijk hier de persoonlijke flyer van Didier Jacobs 2014 – Burgerraadslid Portefeuille: Sport, economie, drugsbeleid

Meer over Didier Jacobs