Het hart in de buurt

Maastricht is een stad waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Buurten horen een belangrijke rol te spelen om de stad voor al die Maastrichtenaren veilig en sociaal te maken en te houden. De PvdA wil het hart terug in de buurt. We willen een stad waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders eronder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Alle buurten samen maken de stad.

Het hart in de buurt – verkiezingsprogramma 2018-2022

Maastricht is een stad waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Buurten horen een belangrijke rol te spelen om de stad voor al die Maastrichtenaren veilig en sociaal te maken en te houden.
De PvdA wil het hart terug in de buurt. We willen een stad waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders eronder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij.
Alle buurten samen maken de stad. Dit verkiezingsprogramma is dan ook geschreven vanuit die gedachte.

De buurt als uitgangspunt

De PvdA wil de buurten hun rol teruggeven. Mensen in de buurt weten zelf heel goed wat er nodig is. De PvdA vertrouwt de buurten die verantwoordelijkheid toe.

Hoe doen we dat?

 • Buurtnetwerken zijn onze oren en ogen. We zorgen dat de gemeente beter luistert én ondersteunt met geld en mensen.
 • We ondersteunen nieuwe ideeën en behouden succesvolle projecten.
 • We maken de regels voor het krijgen van geld voor buurtactiviteiten eenvoudiger en onderzoeken de mogelijkheid van wijkbudgetten.
 • De gemeente houdt de vinger aan de pols hoe geld besteed wordt en of het doel bereikt wordt. De gemeente handelt daarin vanuit vertrouwen.
 • We verbeteren de dienstverlening van de gemeente door het openen van mobiele gemeenteloketten.
 • De buurt heeft eerste koopoptie bij verkoop van gemeentelijk vastgoed.
 • Elk stadsdeel krijgt weer een eigen wethouder.

Wonen in een schone en veilige buurt

De Maastrichtenaren verdienen veilige en schone buurten waar het goed wonen is.

Hoe doen we dat?

 • Samen met woningcorporaties en de politie pakken we het telen van drugs in woonhuizen en het dealen op straat aan.
 • In iedere buurt is de wijkagent de spin in het web van handhaving en politie.
 • Buurten, verenigingen, scholen, politie en maatschappelijke organisaties, waar onder islamitische, werken samen om radicalisering te voorkomen.
 • De gemeente zorgt dat overlast door afval, onkruid en geluid zo snel mogelijk wordt opgelost. Ieder stadsdeel krijgt een eigen handhavingsteam.
 • De gemeente investeert via de buurtnetwerken in het onderhoud van de buurten.
 • We maken ons sterk voor experimenten met veelzijdige stadsnatuur en geven ruimte voor plannen voor aanleg van buurttuinen, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • We maken en houden de samenstelling van de wijken zo divers mogelijk. In overleg met de buurt komt de gemeente tot een goede mix van seniorenwoningen, studentenhuizen en (sociale) huur- en koopwoningen. De gemeente stimuleert levensloopbestendig bouwen.
 • Na het Carre-gebouw en het Student Hotel moet nu geïnvesteerd worden in betaalbare studentenhuisvesting.
 • Maastricht legt tijdelijke verhuur van woonhuizen aan toeristen aan banden in de hele stad.

Zorg en welzijn in de buurt

Elke Maastrichtenaar telt mee. Daarom is goede en toegankelijke zorg belangrijk. Zorg waarbij de mens centraal staat. Meetellen is mee kunnen doen. Ook als je leeft in armoede of schulden hebt.

Hoe doen we dat?

 • De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen in zijn eigen buurt de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • Kinderen mogen niet de dupe worden van financiële tekorten op de jeugdzorg. Zij krijgen de zorg die nodig is. De gemeente heeft en houdt ieder kind goed in beeld.
 • We maken het aanvragen van zorg en bijstand zo eenvoudig mogelijk, bij een loket in de buurt.
 • De wijkverpleegkundige blijft de spil in ieder zorgteam in de buurt.
 • Informatie over zorg, welzijn, werk en inkomen is in begrijpelijke taal geschreven en beschikbaar in andere talen.
 • Gemeentelijke informatie is niet alleen op het internet te vinden.
 • Geld voor de zorg moet ten goede komen aan mensen die zorg nodig hebben. We pakken geldverspilling aan.
 • Iedereen die minder dan 120% van het minimumloon heeft, betaalt geen eigen bijdrage voor de WMO.
 • De gemeente betrekt buurten, verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en overheidsorganisaties zoals het UWV en de belastingdienst bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van armoede.
 • Voor mensen met een onregelmatig inkomen wordt het gemakkelijker om aanvullend bijstand te krijgen.
 • We hanteren een ruimhartiger minimabeleid voor iedereen, met een inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm en maatwerk bijvoorbeeld bij de langdurigheidstoeslag of de bijzondere bijstand.
 • We maken werk van het voorkomen van schulden en we maken de toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen gemakkelijker, met extra aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van computers.
 • Bij zorg en inkomen werkt de gemeente op basis van vertrouwen.

Scholen in de buurt

Een goed begin is het halve werk, dat geldt in het bijzonder voor onze kinderen. Zij moeten in Maastricht de beste kans krijgen op een goede start in het leven.

Hoe doen we dat?

 • Scholen moeten zich op hun taak kunnen concentreren. De gemeente zorgt daarom voor adequate onderwijshuisvesting en voor goede voorzieningen voor sport en cultuur in de buurt. Iedereen moet veilig en betaalbaar op school kunnen komen.
 • We zijn voorstander van twee brede scholengemeenschappen in Maastricht, een in West en een in Oost.
 • De gemeenteraad neemt jongeren serieus. Ze schuiven bij raadsvergaderingen aan en praten mee over de stad. De jeugd heeft de toekomst.

Kunst, cultuur en sport in de buurt

We beginnen al op de kleuterschool met kunst en sport: we zingen, we tekenen en we spelen en sporten op het schoolplein. Het is belangrijk om je te kunnen uiten op een andere manier dan alleen met woorden. Je uiten en je gezond voelen is goed voor jezelf en het straalt af op je omgeving. Kunst, cultuur en sportmogelijkheden dragen bij aan het welzijn van de stad.

Hoe doen we dat?

 • We koesteren Maastrichtse cultuur en tradities. De gemeente ondersteunt culturele en kunstzinnige activiteiten in bestaande accommodaties in de buurt.
 • Kinderen maken op jonge leeftijd al kennis met kunst, cultuur en sport.
 • We houden muzieklessen betaalbaar. We zorgen dat elk kind een zwemdiploma kan halen. De gemeente zorgt dat alle kinderen kunnen sporten, ook als hun ouders het niet breed hebben.
 • Verenigingen die sport of cultuur voor een breed publiek toegankelijker maken krijgen extra geld als dat nodig is. De gemeente stimuleert een breed en veelzijdig aanbod.
 • De gemeente maakt zich sterk dat zwemmen in de ENCI groeve mogelijk is.
 • De gemeente stimuleert de samenwerking tussen amateurkunstenaars en professionele kunstenaars.
 • Samen met initiatieven zoals de Muziekgieterij, de Bankastudio’s en Complex werkt de gemeente aan een volwaardig popaanbod met oefenruimtes en opnamestudio’s. Maastricht wordt een top 10 popstad met gratis meerdaags popfestival.

De bereikbare buurt

Een verstopte stad is een onaantrekkelijke stad voor inwoners en bezoekers. We verbeteren de toegang tot de stad en de doorstroming en verkeersveiligheid in buurt.

Hoe doen we dat?

 • Drukke winkelgebieden in de buitenwijken en directe omgeving van scholen en sportclubs worden autoluw. We onderzoeken mogelijkheden om de binnenstad in de toekomst autovrij te maken.
 • We breiden Park & Ride parkeerplaatsen rondom de stad uit.
 • Langparkeren in de buurt en op de Sint Pietersberg wordt aan banden gelegd.
 • In Maastricht West komt een vrachtwagenverbod nu de A2-tunnel klaar is.
 • Fietsveiligheid is een belangrijk uitgangspunt bij herinrichting van de weg.
 • Samen met de provincie en Arriva verbeteren we de bereikbaarheid van onze wijken met openbaar vervoer.
 • We maken het doelgroepenvervoer breder toegankelijk en tarieven voor alle gebruikers gelijk.

De buurt van de toekomst

Ook de Maastrichtenaar van morgen verdient een buurt waarin je goed en gezond kunt leven.

Hoe doen we dat?

 • De gemeente gaat samen met inwoners, buurten, ondernemers, woningcorporaties, de provincie en energiemaatschappijen aan de slag om de overstap naar duurzame energie te versnellen.
 • Alle sociale huurwoningen worden binnen 10 jaar goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Hierover maken we bindende afspraken met woningcorporaties. De woonkosten mogen daardoor niet stijgen.
 • Gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties krijgen zonnepanelen. Maastricht is klimaatneutraal in 2030.
 • De gemeente maakt zich op alle bestuurlijke niveau’s sterk voor snelle sluiting van de kerncentrale in Tihange.
 • We voeren meer milieuzones in om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Bevoorrading van de binnenstad gebeurt nog uitsluitend met kleine elektrische voertuigen.
 • We maken het scheiden van afval zo gemakkelijk mogelijk. Plastic afval wordt voortaan thuis opgehaald. Het thuis laten ophalen of op een milieupark storten van grofvuil en oud huisraad moet tegen een voor iedereen betaalbaar tarief.

De buurt werkt

Flexibele contracten en onzekerheid zijn een realiteit voor een groot deel van de inwoners van Maastricht, met alle gevolgen van dien. De werkgelegenheid in de regio trekt aan, maar dat betekent niet dat iedereen die een baan zoekt ook een baan vindt. Daartegenover staat dat sommige werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen en overwegen te vertrekken. Maastricht moet een stad zijn met werk voor iedereen.

Hoe doen we dat?

 • We betrekken buurten, inwoners, ondernemers, het beroepsonderwijs én de universiteit bij het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten.
 • We gaan aan de slag met jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan. We investeren in maatwerkoplossingen om ook hen een betere kans op een goede toekomst te geven.
 • De gemeente zet in op het behouden en aantrekken van banen in het midden- en kleinbedrijf.
 • Bedrijven die mensen in dienst nemen die al langer niet gewerkt hebben worden daarvoor beloond.
 • We behouden beschutte werkplekken voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen.
 • Investeringen van de gemeente zijn altijd gekoppeld aan een sociale werkgelegenheidsprojecten en er is aandacht voor bereikbaarheid van werk en de kosten van vervoer.
 • We zorgen ervoor dat werken met behoud van uitkering, bijvoorbeeld in een praktijkschool, wel binnen een redelijke termijn leidt tot een betaalde baan met een fatsoenlijk contract.
 • Oneerlijk werk wordt aangekaart en aangepakt. Verdringing van betaald werk door vrijwilligers is niet toelaatbaar.
 • Maastricht zet in op de ontwikkeling van de regionale economie: de gemeente werkt aan meer werk en goede opleidingen in de regio en kijkt daarbij ook over de landsgrens.

De buurt, Maastricht en de Euregio

Maastricht is de hoofdstad van Limburg en moet die functie ook echt weer vervullen. Dit schept kansen én verplichtingen voor de economische en culturele infrastructuur.

Hoe doen we dat?

 • We stellen een stevige economische en culturele uitvoeringsagenda op.
 • De samenwerking in de Euregio en met de buurgemeenten wordt versterkt, in het bijzonder met Beek en Meerssen, zodat het Maastrichtse economische cluster een nieuwe dynamiek krijgt.

 

======================