Hart voor de stad

Maastricht is een stad waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. We willen een stad waar we naar elkaar omkijken, elkaar helpen en waar we samen de schouders eronder zetten. Samen werkt beter. Van ik naar wij. Hart voor de stad.

 < click for English version >

Met hart voor de stad zet de PvdA zich in voor alle inwoners van Maastricht. Wij zijn trots op de rijke cultuur en geschiedenis. Wij zijn trots op de buurten, de verenigingen en vrijwilligers in de stad. Wij genieten van het bruisende leven in de stad, van Vastelaovend tot de Toneel­groep Maastricht. Wij zijn trots op het mbo, de hogeschool en de universiteit. Dit alles maakt Maastricht de stad boe veer gruuts op zien.

In Maastricht moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Daarvoor zijn niet alleen betaalbare woningen, een veilige omgeving en voldoende voorzieningen in de buurt nodig. Dat bete­kent ook dat wanneer mensen de gemeente nodig hebben, zij op de gemeente moeten kunnen rekenen. De PvdA wil vertrouwen in en van de overheid. Een stad waar iedereen zich thuis voelt, is ook een veilige stad. Én een stad waar je simpelweg jezelf kunt zijn.

De wereld begint niet bij de stadsgrenzen én houdt daar niet op. Veel mensen wonen in Maastricht en werken in de (Eu)regio of andersom. Alleen als wij de samenwerking zoeken in die (Eu)regio dan kunnen we resultaten boeken en een krachtige (Eu)regio creëren, met betere ov-verbindingen, meer economische kansen, bestrijding van hoogwater en meer, of nóg beter onderwijs. Tot nu toe wordt er vooral veel gepraat over samenwerking. Wat ons betreft is het nu tijd om vooral iets te doen. Geit neet besteit neet.

De coronajaren zijn voor veel mensen moeilijk: mensen worden ziek, de eenzaamheid van mensen is voelbaar, de stad ligt er vaak verlaten bij, de mensen in de zorg lopen nog altijd op hun tenen, veel mensen verloren hun baan. Ook komt de solidariteit door corona steeds meer onder druk te staan. We zien ook dat de ongelijkheid door de crisis groter is geworden. Nu én na corona moeten wij zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt voor een eerlijke toe­komst. We moeten samen de schou­ders zetten onder onze stad. Een eerlijke toekomst voor iedereen betekent een Maastricht dat ook voor toekomstige generaties een fijne stad is waar je goed kunt wonen. Een stad ook die de keuze maakt om deze stad door te geven aan volgende generaties. Het is dan ook meer dan ooit de tijd om iets te doen tegen de klimaat­verandering. Dat is geen politiek van ver van mijn bed: kijk maar naar het hoogwater in juli 2021. Het is de politiek die op vele plekken langs de Maas letterlijk voelbaar is geweest.

Het is dan ook de hoogste tijd dat we samen met hart en ziel ons gaan inzetten voor onze mooie stad.

 

1.    Wonen, buurten en veiligheid

Het is voor PvdA Maastricht onverteerbaar dat wonen voor steeds meer mensen onbetaal­baar wordt. Starters kunnen bij hoge uitzondering een woning kopen, ouderen kunnen niet doorstromen, huren rijzen de pan uit. Pandjesbazen kopen ieder geschikt pand om er studentenkamers van te maken. Dat is slecht voor de balans in een buurt en ook slecht voor de student die vaak veel te veel betaalt voor een veel te kleine kamer. De PvdA wil de leef­baarheid in de buurten vergroten en de balans terug­brengen. Op sommige plaatsen moeten wij inzetten op campuslocaties voor studenten.

Voor PvdA Maastricht is een goede en betaalbare woning een basisrecht voor iedereen. Wij willen een stad waar iedere inwoner van Maastricht prettig en veilig woont. Wij willen een stad waar vol­doende betaalbare koop- en huurwoningen zijn en wij willen investeren in duurzame woningen. Dat kunnen wij in Maastricht niet alleen. Wij komen daarom gezamen­lijk in actie met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Voor iedereen een betaalbare woning – nu en in de toekomst.

De PvdA Maastricht initieert afspraken met woningcorporaties om dit te garanderen. Wij kiezen hierbij voor investeringen in duurzame nieuwbouw én in het opknappen en isoleren van huurwoningen. Ook zetten we in op meer geschikte én betaalbare woningen voor senioren en meer op kansen voor jongeren op een sociale huurwoning.

 • Vooraf harde afspraken bij nieuwe woningbouwplannen over soorten woningen.

Nieuwe woningbouwplannen moeten voldoende betaalbare huurhuizen óf koop­woningen hebben. Wij hebben niet meer stadsvilla’s nodig, maar geschikte woningen voor elke Maastrichtenaar. Wij kunnen projectontwikkelaars niet zomaar hun gang laten gaan.

 • Een opkoopverbod van huizen door beleggers.

De koper moet zelf in de woning gaan wonen. Een huis is geen verdienmodel, maar het is een thuis voor haar bewoners. Door zelfbewoning te verplichten, wordt beleggen minder lucratief en zo komen meer woningen beschikbaar voor particuliere kopers en starters.

 • Er komt een eind aan de groei van AirBnB in Maastricht.

Minder tijdelijke verhuur houdt de buurten en de binnenstad leefbaar. Woningen zijn om in te wonen.

 • Een actieplan voor studentenhuisvesting en balans in de wijk.

Wij willen een actieplan dat inzet op campus-locaties om een einde te maken aan de grote tekorten van studentenwoningen. Daarnaast behouden we het afstandscriterium en een maximaal aantal kamers in wijken. Dit maakt het fijner leven in veel wijken en biedt studenten goede en betaalbare woningen.

 • Meer wonen boven winkels in de binnenstad.

Wij willen investeren in de binnenstad als plek om te wonen. Veel mogelijkheden voor wonen boven winkels blijven nu onbenut.

 • Grenzen aan evenementen.

Maastricht is een gastvrije stad, maar de stad is geen pretpark. Zowel inwoners van de binnen­stad als van de buurten daaromheen ervaren overlast. Het is goed als er van alles te doen is, maar wij moeten kiezen voor evenementen die ook voor de eigen bewoners echt iets toevoegen.

In je eigen buurt wil je prettig leven en daarom moeten alledaagse voorzieningen beschik­baar blijven in de wijk. Te vaak hebben buurtnetwerken en andere initiatieven en betrokken burgers in de buurt het gevoel dat de gemeente niet naar hen luistert. PvdA Maastricht wil dit veranderen, wij willen juist dat bewoners meepraten én meebeslissen over de toekomst­plannen in de buurt. Investeerders die niets met onze stad ophebben en grote delen leeg laten staan of volbouwen met opslagloodsen en parkeerplaatsen moeten wij stoppen.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Stadsdeelleiders en stadsdeelwethouders komen terug.

De gemeente moet weer in direct contact met de inwoners komen. Mensen moeten weten bij wie zij terecht kunnen als er problemen zijn. De gemeente moet weer gaan luisteren naar de buurten. De mening van inwoners is niet alleen een ‘vinkje’ in het proces.

 • Een toekomstplan voor elke wijk.

Wij willen samen met buurtbewoners een toekomstplan maken voor elke wijk over wat er nodig is om prettig te kunnen leven in je eigen wijk. Eén keer extra geld geven is niet voldoende. Er moet ook daarna een budget zijn voor zaken als groen of onderhoud.

 • Buurtinitiatieven stimuleren én ondersteunen.

‘Limmel aan de Maas’ is een goed voorbeeld dat de buurt zelf het heft in handen neemt. Het moet simpeler worden om activiteiten te organiseren in de buurt. De gemeente moet náást de bewoners staan in plaats van tegenover hen. Initiatieven om buurten groener te maken moedigen wij aan, zoals geveltuinen, het afkoppelen van regenpijpen en het beplanten van boomspiegels. Wij werken samen met organisaties als het Centrum voor Natuur en Milieueducatie (CNME).

 • Goede informatie en ondersteuning voor initiatieven van burgers.

De gemeente moet een uitnodigende pagina op de website maken voor activiteiten en initiatieven op allerlei gebied. Wij willen huurdersverenigingen, VvE’s, buurtorganisaties en andere groepen betrekken bij het verzamelen en toegankelijk maken van deze informatie.

 • Aanpak van woonoverlast in samenwerking met woningcorporaties, GGZ, politie en welzijnswerk.

Woonoverlast los je niet op door alleen te controleren. Je moet door samen te werken burgers echte oplossingen bieden, bijvoorbeeld met een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is.

 

2.    Economie, werk en armoedebestrijding

Bestaanszekerheid is dé basisbehoefte. De beste manier om dit te bereiken is vast werk. Iedereen die kan werken, moet kunnen werken. Het bevorderen van een diverse econo­mische bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven zijn daarvoor middelen, niet een doel op zichzelf. Als kennis­stad moeten wij ons richten op waar wij goed in zijn. Wij blijven bijvoorbeeld investeren in de Maastricht Health Campus. Dit levert nieuwe kansen en banen op. Elke hoogopgeleide kennismede­werker brengt immers zes ondersteunende banen mee met verschillende opleidingsniveaus.

Ook moet de gemeente Maastricht als werkgever het goede voorbeeld geven als het gaat over werk. Dat betekent vaste banen, kwaliteit van werk en minder flexibele jobs.

Als je (tijdelijk) niet kunt werken, heb je recht op hulp om aan de slag te komen. Mensen die hulp nodig hebben, worden te vaak vanuit wantrouwen benaderd. Wij weten dat een zetje in de rug met vertrouwen veel beter werkt.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Samen met de universiteit, bedrijven en provincie blijven investeren in de Maastricht Health Campus.

Zo helpen wij het realiseren van diversiteit in banen voor onze inwoners. De Health Campus, verbonden met de universiteit, het ziekenhuis, en ook met start ups en conferenties, is een belangrijke motor voor goed werk.

 • We kijken over de grenzen heen.

Onze grenzen zien we niet langer als barrières, maar als kans om het beste uit deze (Eu)regio te halen. Maastricht is Europa, laat dat dan ook vooral de basis van verdere groei en samenwerking zijn.

 • Leegstaande gebouwen vrij maken voor kleine ondernemers.

Voor beginnende bedrijven, creatieve ondernemers en makers is het moeilijk om betaalbare huisvesting te vinden. Wij willen zorgen dat leegstaande gemeentelijke en particuliere panden voor hen beschikbaar komen zodat zij op die nieuwe plekken vol­doende tijd krijgen om zich te ontwikkelen.

 • In de regio moeten we gezamenlijk optrekken om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Wij trekken samen met andere gemeenten in Zuid-Limburg en het provinciebestuur op om nieuwe bedrijven naar de regio te halen. Wij richten ons alleen op bedrijven die goed werk en een eerlijk salaris garanderen voor al hun medewerkers.

 • Betalingsregelingen en maatwerk voor ondernemers in tijden van Corona.

De coronapandemie raakt veel kleine ondernemers hard. Zij zullen er nog lang last van houden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente betalingsregelingen blijft aanbieden voor gemeente­lijke belastingen. Dit geeft ondernemers rust en zo kunnen ze hun per­soneel in dienst houden.

 • De gemeente Maastricht moet een goede werkgever zijn.

Mensen die voor de gemeente werken in een gangbare duurzame functie, krijgen een vaste baan bij de gemeente. Dit geldt nadrukkelijk ook voor schoonmakers, beveiligers en uitzend­krachten.

 • Een minimumloon van €14 euro per uur.

Wij willen dat de gemeente een loon van minimaal 14 euro garandeert voor mensen die voor haar werken. Zo zorgen wij dat minder mensen arm zijn. Ook bij inkoop en aanbe­stedingen zetten wij goed werk, degelijke arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid voorop.

Op de gemeente moet je kunnen rekenen, vooral als het even tegenzit. Helaas gebeurt in de praktijk vaak juist het omgekeerde. De PvdA Maastricht vindt dat mensen centraal moeten staan. Dat bete­kent problemen oplossen, werk laten lonen en nieuwe mogelijkheden bieden. En voor wie er geen geschikte plek is op de arbeidsmarkt, zorgen we voor een veilige werkplek met goede ondersteuning.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op hulp en begeleiding.

Waar nodig helpen wij mensen die recht hebben op een indicatie voor beschut werk. De gemeente werkt hierin mee en niet tegen.

 • Eén loket voor mensen met vragen over werk, carrière en opleiding.

De informatie die de gemeente geeft, is vaak te ingewikkeld. Het moet duidelijker en begrijpe­lijker. De gemeente is er voor de burger en moet geen blok aan het been zijn, maar de burger centraal stellen. Wij moeten mensen niet ‘van het kastje naar de muur’ sturen.

 • Uitkeringen mogen geen moeras zijn van formulieren en dingen die je moet doen.

Wij zijn tegen de verplichte tegenprestatie en het spreekwoordelijke papierprikken. Mensen in de bijstand moeten, net als in Amsterdam, ieder jaar €1200 euro aan giften mogen behouden.

 • Wij helpen mensen met het oplossen van schulden.

Goede schuldhulpverlening en armoedebeleid zorgen ervoor dat mensen weer mee gaan doen. De gemeente draagt hieraan bij door het instellen van een schuldenpauze.

 • Werken met een uitkering moet lonen.

Mensen mogen iedere maand €200 euro bijverdienen, voordat hun uitkering lager wordt. Als het toch niet lukt om te blijven werken, kun je altijd terug naar je vorige situatie.

 • Maastricht moet meer gebruik maken van scholingsaanbod in de Euregio.

Wij vergroten het aanbod van betaalbare opleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden door beter samen te werken in de Euregio. Volwasseneneducatie voor onze burgers kan beter door samen te werken met onze buren.

 

3.    Verenigingen, kunst en cultuur

Verenigingen, kunst en cultuur brengt de stad tot leven. Ze geven mensen de mogelijkheid zich uit te drukken en samen te zijn. Maastricht kan niet zonder cultuur. Maastricht heeft door de eeuwen heen cultureel veel geboden en mag daar trots op zijn. Er is nog altijd een groot verenigingsleven in de stad, van de Greune in Wolder tot de Gele Rijders in Witte­vrouwenveld of de Toneelgroep Lummel. Het is de voedingsbodem in de stad voor de professionele kunst en cultuur, zij kunnen niet zonder elkaar. Maastricht heeft topkwaliteit kunst en cultuur in huis met onder andere Toneelgroep Maastricht, Sally Dans en Opera Zuid. Wij willen meer samenwerking in de regio, want cultuur stopt niet bij de stadsgrens.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Een basisaanbod van muziek-, toneel- en kunstlessen.

Kunstonderwijs is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van iedereen en vooral voor kinderen en jongeren. Deze lessen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn.

PvdA Maastricht wil dat er een einde komt aan het afbraakbeleid. Wij maken een nieuw plan voor de toekomst van Kumulus en zorgen ervoor dat docenten een fatsoenlijk salaris krijgen.

 • Wij investeren in cultuur in de buurt.

Maastricht heeft een rijk cultureel verenigingsleven van harmonieën, fanfares en buurttheaters. De leefbaarheid in de Maastrichtse buurten kan niet zonder hen en daarom investeren wij in kunst en cultuur in de buurt.

 • Betere openingstijden voor Centre Céramique.

We hebben een prachtige bibliotheek in onze stad. De openingstijden van Centre Céramique laten alleen ernstig te wensen over. Het wordt dan ook tijd om dit aan te passen op de behoefte van de gebruikers.

 • Een tweede leven voor de Bonbonnière.

Een van de parels van de stad staat letterlijk te verkrotten. Het is de hoogste tijd voor een tweede leven voor de Bonbonnière. Samen met de stad doen we een onderzoek naar de moge­lijkheden om de Bonbonnière terug te geven aan de stad.

 • Voldoende geld voor het lokale nieuws.

De stad verdient een radio- en tv-zender die voldoende geld heeft om goede program­ma’s te maken over het nieuws en de verhalen uit de stad. Goede verslaggeving over het werk van de gemeenteraad en het college versterkt bovendien de lokale democratie en de verbinding met de burgers.

 • Meer samenwerking tussen de theaters in Zuid-Limburg.

In plaats van elkaar vliegen af te vangen moet er een gezamenlijk theateraanbod komen voor de grote publiekstheaters in Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen.

 • Een Euregio-cultuurpas.

Samen met de steden in de Euregio, zoals Luik, Hasselt, Genk en Aken moeten we pro­beren meer culturele verbindingen te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om met korting in deze steden naar een voorstelling te gaan met gebruik van het Euregio-ticket.

 • Culturele vrijplaatsen moeten écht een vrijplaats kunnen zijn.

Regels zijn de dood in de pot voor culturele vrijplaatsen. Laten we inzetten op het stimu­leren van initiatieven en goed doordachte plannen belonen.

 • De Muziekgieterij en de Bankastudios als kans voor de Maastrichtse popcultuur.

De Maastrichtse popcultuur verdient een solide podium. Samen met de Bankastudio’s biedt de Muziekgieterij niet alleen plek voor optredens, repetities en opnames van amateur- en professionele bands, maar ook voor cultuureducatie en -participatie.

 

4.    Duurzaamheid en mobiliteit

Een schone, duurzame stad is ván en vóór iedereen, daarom kiest PvdA Maastricht voor sociale oplossingen. Wij zien duurzaamheid als een kans en maken ruimte voor lokale ideeën. De energietransitie raakt iedereen. Inwoners moeten niet alleen de nadelen, maar ook de voordelen ervaren.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Meer aandacht voor duurzame energie, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en de overgang naar een kringloopeconomie.

Bij nieuwe bouwplannen, maar ook bij nieuwe bestemmingsplannen moet de gemeente verplicht aan de slag met verduurzaming. Ieder bouwplan wordt getoetst op gebruik van duurzame energie en eerlijke grondstoffen.

 • Energiecoaches in de buurt.

Om mensen bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen in huis gaan wij inwoners opleiden tot energiecoach.

 • Stimuleren van lokale energiecoöperaties en vernieuwende energie-ideeën van inwoners en ondernemers.

De gemeente werkt actief mee, zodat particuliere energiecoöperaties niet stranden in regels en papierwerk, maar daadwerkelijk kunnen starten. Ondernemers en inwoners worden gestimuleerd om de mogelijkheden om lokaal schone energie op te wekken te onderzoeken.

 • Eerlijke en transparante energietransitie

Bewoners van de wijken waar plannen zijn voor de energietransitie (in de volksmond “van het gas af”) worden op tijd en laagdrempelig betrokken en actief geïnformeerd – bijvoorbeeld door het organiseren van inspraakavonden. De zwaarste lasten moeten komen te liggen op de schouders die ze kunnen dragen.

Kiezen voor een duurzame toekomst van de stad betekent ook betere treinverbindingen met de Euregio, goede en snelle busverbindingen naar het centrum en het weren van doorgaand vracht­verkeer. Zo houden wij de stad bereikbaar en zetten wij ons in voor betere lucht­kwaliteit.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Goede, snelle openbaar vervoer-verbindingen in de Euregio.

Alleen met goede OV-verbindingen met de Belgische en Duitse steden om ons heen kunnen wij Maastricht beter bereikbaar maken.

 • De tramverbinding met Hasselt heeft geen toekomst,

Het bestuurlijk draagvlak voor de tram valt steeds meer weg nu in België steeds open­lijker wordt gespeculeerd over een snelbus. Wat de PvdA betreft verdwijnen de plannen voor de tramverbinding van tafel en wordt ingezet op verbindingen die haalbaar en realistisch zijn en betaalbaar blijven. De PvdA vindt een eventuele snelbus dan ook een prima alternatief.

 • Meer en betere Park & Ride locaties aan de randen van de stad.

Willen we Maastricht nu en in de toekomst bereikbaar houden, dan zullen we fors moeten investeren in goede parkeerlocaties aan de randen van de stad. Daarnaast wil de PvdA de huidige Park & Ride Noord fors uitbreiden. Zo wordt het een écht alternatief voor parkeren in de binnenstad.

 • De Groene Loper wordt 30 km/u.

De Groene Loper is geen racebaan, vandaar dat 30 km/u de norm wordt.

 • Pak de fiets.

Fietsen is goed voor klimaat, luchtkwaliteit en vitaliteit. De PvdA wil daarom dat het fietsen in de stad aantrekkelijker gemaakt wordt, vooral door verbetering van comfort, veiligheid, voorzieningen voor fietsers en de kwaliteit het wegdek/fietspad. De PvdA wil samen met inwoners en organisaties, zoals de Fietsersbond, inzetten op een concreet plan “Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2022-2024”. Voor dit plan moet in de meerjarenbegroting substantieel budget worden gereserveerd.

 • Een milieuzone die werkt.

In sommige buurten en straten in Maastricht staat de luchtkwaliteit ernstig onder druk. Het wordt tijd dat we letterlijk schone lucht aan deze wijken en straten gaan geven. Dat doen we door vervuilende auto’s de toegang tot delen van onze stad te ontzeggen. Zo werken we samen aan een beter leefklimaat.

 • Geen doorgaand vrachtverkeer in Maastricht-west.

Een beter leefklimaat betekent ook dat onze inwoners letterlijk schone lucht verdienen door het invoeren van een vrachtverbod voor Maastricht-West. Doorgaand vrachtver­keer hoort wat ons betreft door de A2-tunnel te gaan. Onze (woon)straten zijn immers niet bedoeld voor vracht­verkeer om doorheen te denderen omdat de navigatie aangeeft dat dat net iets sneller is.

 

5.    Sociaal domein en gezondheid

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in onze samenleving. De PvdA vindt dat de overheid mensen moet helpen die het minder hebben. Solidariteit is voor ons de kurk waar­op de samenleving drijft. Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn volgens het principe “de sterkste schouders, de zwaarste lasten”. De zorg in Maastricht staat door de bezuinigingen in de afgelopen raadsperiode ernstig onder de druk. Het college heeft niet goed op de gemeentelijke schatkist gepast en de burger betaalt daarvoor nu de rekening. Er is in het sociaal domein visieloos bezuinigd met alle gevolgen voor de burger. Wat de PvdA betreft, is het de hoogste tijd om in te grijpen en met een duidelijk plan te komen. 

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Geen bezuinigingen in het sociaal domein zonder duidelijk plan.

Wij zijn het aan de inwoners verplicht grondig te onderzoeken hoe de problemen steeds weer ontstaan. De gemeente moet de controle over de uitgaven terugkrijgen. Wat er ook gebeurt: mensen die hulp nodig hebben, moeten de juiste hulp altijd snel kunnen krijgen.

 • Eén gezin, één plan, één regisseur.

Wij gaan voor één coördinerend hulpverlener voor ieder gezin dat meer begeleiding nodig heeft. Wie bij een gezin zorg verleent, moet weten wat andere hulpverleners doen. Uit onder­zoek blijkt dat dit niet alleen veel fijner is voor mensen, maar uiteindelijk ook veel goedkoper is en sneller tot een goed resultaat leidt.

 • Inwoners worden actief geholpen bij het aanvragen van ondersteuning.

Mensen die met een hulpvraag zitten, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij willen dat mensen actief vanuit één loket per wijk door de gemeente begeleid worden bij het zelf aanvragen van (financiële) ondersteuning, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ‘de VoorzieningenWijzer’.

 • Toegankelijke en deskundige zorg en hulp voor specifieke doelgroepen.

Bij de inkoop van zorg en hulp voor de jeugd zet de gemeente in op kwaliteit. Er moet kennis zijn bij jeugdzorgmedewerkers, jeugd-GGZ en jongerenwerkers over actuele zorgmethoden en zorg­wensen van de doelgroepen. PvdA Maastricht vraagt ook om deskundige en veilige opvang voor alle dak- en thuisloze jongeren.

 • Bewegen in een gezonde stad.

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Om gezond te blijven is bewegen essentieel. Er moeten voldoende locaties en voorzieningen zijn voor verenigingen en scholen om te sporten in de buurt.

 • Eenzaamheid moet actief bestreden worden.

Mensen wonen zo lang mogelijk thuis, maar wij zien dat eenzaamheid steeds vaker voorkomt. Eenzaamheid moet bestreden worden, onder andere met voldoende ont­moetingsplekken in de buurt. Bij de inkoop én bij het toekennen van het aantal uren huishoudelijke hulp moet ook rekening worden gehouden met het sociale aspect van deze hulp. Een vaste hulp komt immers iedere week over de vloer en hoort en ziet waar de hulp het hardst nodig is.

 • Een inkomenstoets voor de huishoudelijke hulp.

Bij een aanvraag voor de WMO kijken we wat iemand zelf financieel kan bijdragen via het principe “de sterkste schouders, de zwaarste lasten”. Zo kunnen we zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. Mensen die wat meer verdienen, mogen wat de PvdA betreft dan ook best zelf een steentje bijdragen aan de voorzieningen.

 

6.    Jeugd en onderwijs

Wij willen dat onze jeugd opgroeit in een stad waar ook zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen, waar kinderen ongeacht de wijk waar ze wonen dezelfde kansen hebben. Op dit moment is er landelijk te weinig geld voor de jeugdzorg, dit moet veranderen. Tot die tijd gaan wij in Maastricht met het beschikbare budget voor de maximale kwaliteit. Dat betekent de juiste inzet van de jeugdzorg die laagdrempelig toegankelijk is voor onze inwoners.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Extra geld naar Maastricht en de regio Zuid-Limburg voor de jeugdzorg.

Maastricht moet zich samen met andere gemeenten hard blijven maken voor extra geld uit Den Haag.

 • Jeugdzorg moet overzichtelijker en betrouwbaarder worden met minder zorgaanbieders en harde aanpak van zorgcowboys.

Versnippering is verwarrend voor de burgers en slecht voor de controle op kwaliteit. Het kan daarnaast niet zo zijn dat de gemeente dure zorg koopt bij iemand die winst maakt door die zorg elders weer goedkoop in te kopen. We moeten voorkomen dat de slechte aanbieders de goede verdringen.

 • Snelle hulp om zwaardere zorg te voorkomen.

Als er hulp nodig is, moet deze snel en zonder lange wachtlijsten beschikbaar zijn. Wijkteams en jeugdwerkers moeten goed uitgerust worden voor hun taak. Zij hebben immers een belangrijke rol, doordat zij makkelijker een gesprek voeren met jongeren en zo eerder kunnen zien waar hulp nodig is.

 • Goed onderwijs voor iedereen.

De wijk waarin je woont of wat je achtergrond is, mogen nooit de reden zijn dat je minder kansen krijgt op een goede opleiding. Een goede toekomst moet dichtbij zijn. Daarom moet er in Maastricht een openbare middelbare school blijven bestaan aan beide kanten van de Maas. Bereikbaar voor de jeugd uit noord, oost, zuid en west.

 • Jongeren moeten kunnen sporten, spelen en zich creatief uiten.

Sport, spel en kunst zorgen ervoor dat kinderen en jongeren lichamelijk en geestelijk gezonder zijn en zich socialer gedragen. Ze voorkomen dat zij zorg en hulp nodig hebben. PvdA Maastricht zet in op voldoende, veilige en goed bereikbare plekken om je door sport, spel en kunst te ont­plooien.

 • Meer aandacht voor basisvaardigheden.

Maastricht steunt de bibliotheek en (vrijwilligers)organisaties die inwoners helpen met basis­vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Er moet een makkelijk bereikbaar aanbod van hoge kwaliteit beschikbaar zijn voor iedereen.

 • Ieder kind met ontbijt naar school.

We sluiten ons aan bij landelijke allianties die zich inzetten om ervoor te zorgen dat geen kind zonder ontbijt naar school gaat.

 • Focus op aanpak kinderarmoede.

Te veel kinderen in Maastricht leven in armoede. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. De aanpak van kinderarmoede zal dan ook een speerpunt van het armoedebeleid moeten zijn.

 • Voorlichtingslessen omdat ieder kind zichzelf mag zijn.

Wij willen dat kinderen en jongeren op school voorlichtingslessen blijven krijgen van bijvoor­beeld de Anti Discriminatie Voorziening Limburg en het COC Limburg.

 • Iedereen krijgt toegang tot kinderopvang.

De voorschoolse opvang stimuleert de taalontwikkeling enorm. Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk kinderen buiten de boot vallen, omdat ze de taal niet goed beheersen, willen wij kinderen uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor landelijke toeslagen of regelingen voorschoolse kinderopvang aanbieden.

 • Van kinds af aan over de grens kijken.

Laat iedere school een partnerschool in de Euregio zoeken. De gemeente kan de uitwis­seling (financieel) ondersteunen.

 

7.    Bestuur en financiën

In de afgelopen vier jaar is steeds weer gebleken dat de stad echt moet werken aan goed bestuur. Verschillende affaires maakten duidelijk dat de gemeente er zowel financieel als bestuurlijk beroerd voor staat. Op het stadhuis zijn bestuurders te veel met zichzelf en de organisatie bezig. Inwoners staan niet meer voorop. De PvdA vindt dit verschrikkelijk en wil een stad die er wél is voor haar mensen. De komende vier jaar moeten daarom in het teken staan van een grote schoonmaak op het stadhuis.

Dat begint met het op orde brengen van de financiën. Wij moeten keuzes maken, want niet alles kan. Wat ons betreft dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De rekening van bezuinigingen en belastingen komt te vaak terecht bij mensen die het al moeilijk hebben.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Transparant en verantwoordelijk bestuur.

Ook bestuurders kunnen fouten maken. Zij moeten dat niet alleen durven toegeven maar er ook de verantwoordelijkheid voor willen en kunnen nemen. Alleen als open en eerlijk verantwoording wordt afgelegd, komen wij samen tot een goed gesprek over de oplossing.

 • Flink snijden in de miljoenen inhuur van dure adviesbureaus en consultants.

Werk dat voor de gemeente wordt uitgevoerd, moet zoveel mogelijk gebeuren door mensen die bij de gemeente in dienst zijn. Dit is goedkoper en beter, want zo blijft de kennis in huis en wordt de continuïteit gegarandeerd.

 • Een akkoord met de gemeenteraad op hoofdlijnen over de stad die wij willen zijn.

De inwoners willen wij eerder, vaker en beter betrekken bij de beslissingen over hoe wij de stad inhoud en gezicht willen geven. Dat kan alleen als we in de gemeenteraad niet alles van tevoren en gedetailleerd voor vier jaar dicht timmeren. De gemeenteraad wordt zo weer het middelpunt van de democratie waar het debat wordt gevoerd, sámen met de bewoners.

 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Door de financiële situatie waarin het huidige college de stad heeft doen belanden, moet de stad keuzes maken. Als de PvdA Maastricht moet kiezen tussen snijden in het sociaal domein of de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen, kiezen wij voor het laatste.

 • De gemeente moet meedenken: dienstbaar, duidelijk en daadkrachtig.

De PvdA Maastricht wil een dienstbare gemeente. Een gemeente die voor iedereen eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk is. Dat geldt niet alleen voor mensen met een visuele, verstan­delijke of lichamelijke beperking, maar ook voor mensen die de taal niet zo goed beheersen of digitaal niet vaardig zijn. Heldere taal en bereikbare informatie zijn belangrijke aandachtspunten om te zorgen dat iedereen de weg binnen de gemeente vindt.

 

 

Ons hart klopt voor Maastricht en haar inwoners. En samen met die inwoners gaan we ook de komende periode als Partij van de Arbeid ons hard maken voor die kostbare, mooie en warme stad waar we ons allemaal zo thuis voelen. Want dat verdeent eus sjoen Mestreech.

 

=====================================

 

PvdA Maastricht Verkiezingsprogramma 2022-2026

Onder regie van de programmacommissie van PvdA Maastricht

Antoine van Lune, Lianne Schuuring, Gerbrand van den Eeckhout, Guido Montulet

Vastgesteld in de ALV van 29 november 2021