Door op 29 augustus 2013

Artikel 39 vragen over agressie naar hulpverleners

Josje Godwin-Wehrens stelt het college vragen over agressie in de hulpverlening: dat er een kanteling in het sociale domein moet plaatsvinden moge duidelijk zijn, maar de wijze waarop dit kantelen plaatsvindt, mag nooit en te nimmer leiden tot toename van de onveiligheid voor de uitvoerende professionals.
De PvdA is het met Anne Buskus, directeur van Welzijnsorganisatie Trajekt, eens, dat er samen met de gemeente een goed plan van aanpak moet komen en dat goede communicatie naar de burger gestart moet worden, zodat het voor die burger duidelijk wordt wat hij wel of niet meer kan en mag verwachten van de professional.
In september zal wethouder Damsma (D66), overigens op verzoek van de PvdA, komen met een plan van aanpak om de transitie vorm te geven. Hierbij zal geld vrij gemaakt moeten worden om het transitieproces vorm te geven. Nu al is duidelijk dat ook geld geïnvesteerd moet worden in de communicatie naar de burger. Want hoe dan ook de veiligheid van burgers én professionals in dit proces dient gewaarborgd te zijn. Duidelijkheid is broodnodig!

Vooruitlopend op het plan van aanpak, gelet op de mogelijk onveilige situatie voor de professionals, stelt de PvdA-fractie het college nu reeds de volgende vragen:

1. Bent U op de hoogte van het feit dat de aanstaande kanteling reeds nu leidt tot problemen voor de professionals van Trajekt?
2. Bent U het met ons eens, dat agressie naar professionals ontoelaatbaar is?
3. Bent U bereid om op zeer korte termijn in overleg met de directie van Trajekt te zoeken naar een oplossing voor het nu ontstane probleem?
4. Kunt U ons zo spoedig mogelijk informeren wat U voornemens bent te ondernemen om aan deze problematiek zo spoedig mogelijk een eind te maken?