Door op 1 oktober 2015

Bericht uit de Raad: 15 en 29 september

Rapportage 15 – Raadsvergadering 15 september 2015
Burgerparticipatie: meedenken, meepraten en meebeslissen!

Om 21.00 uur in de raadzaal opende onze gemeenteraadsvoorzitter : Burgemeester Annemarie. Penn de gemeenteraadsvergadering met de volgende zin: “vandaag is de dag van de democratie”. In zeker zin was dit te zien en te horen in stadsronde “Wat willen we met de decentralisaties bereiken en hoe komen we daar?“. Een mooi voorbeeld hoe democratie in de praktijk aansluit. Er was democratie op wederkerig vertrouwen bij de aanwezigen. In de groot personeelsrestaurant (‘de Maasmolen’) gingen ruim 70 mensen, burgers, raadsleden, raadgriffiers ervaringsdeskundigen, wijkteams, cliëntenraden, professionele werkers, mantelzorgers, jongerenwerkers, onderzoekers en wethouders op zoek naar het nabij zijnde functioneren van het proces van de 3ds. ”Mensen maken Maastricht” Wat willen we met de decentralisaties bereiken en hoe komen we daar? iedereen heeft zijn bijdrage aan deze spannende beleidsstuk geleverd, In deze stadsrond hebben de aanwezigen echt letterlijk geborduurde aan deze vraagstuk. Alles was aanwezig veranderkracht, verbinteniskracht, communicatiekracht, toezichtkracht, stuurkracht en natuurlijk conclusiekracht van alle aanwezig. In maart 2015 heeft de raadwerkgroep 3ds het ambitiestatement gepresenteerd en besproken. Afgesproken was hierover ook met betrokkenen overleg te voeren. Dit was de bedoeling van deze stadsronde.De betrokkenen hadden duidelijke ideeën over de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben.
Het hebben van een aangescherpt en breed gedragen ambitiestatement waar we als Maastricht willen staan in de ontwikkeling van de samenleving op gebied Sociaal Domein in 2018 is volgens mij op redelijke koers gezet.daar hebben we als PvdA ook aan meegedacht. Er zal een verslag worden gemaakt en aan de deelnemers worden gestuurd. Indien men tevreden is over deze vorm van besluitvorming zal deze gebouw in de toekomst zelfs uitgroeien tot een Denkcentrum voor participatie minimaal 1 keer per jaar terugkomen. Het zal zeker het geval zijn. Verder werd met een aantal vragen gevraagd aan de aanwezige een schriftelijke reflectie te doen.
Dit waren de vragen: Wat heeft deze bijeenkomst jou opgeleverd? Welke vraag houd je nog steeds bezig? Waar voel je urgentie?
In de raadzaal werd vervolgens de actuele en urgente PvdA motie van een extra opvang asielzoekers in Maastricht besproken. De PvdA motie kreeg zoals verwacht steun van bijna iedereen. Voor de motie stemmen de fracties van SPM (6), CDA (4), D66 (5), SP (5), PvdA (5), GrL (4), VVD (3), SBM (1) en MV (1). Tegen de motie stemmen de fracties van PVM (3) en LPM (1). De motie is aangenomen.
Actuele en urgente motie PVM over het inzichtelijk maken van de consequenties van (extra) opvang vluchtelingen De motie wordt ingetrokken.
Onze burgemeester Annemarie. Penn heeft het signaal vanuit de raad en de stad begrepen. Maastricht zet haar deuren open voor vluchteling. Onze stad blijft tolerante. Eén voor één verrichten de fractievoorzitters een persoonlijke toespraak, en deden een krachtige uitspraak over tolerantie en solidariteit voor mensen in nood.

Dat is een voorrecht, een eer en schept tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Want Maastricht is een veelkleurige gemeente, waarin veel mensen leven met veel verschillende achtergronden en opvattingen. Een mooie mix van nationaliteiten en culturen, die onze stad verrijkt. Maastricht is al van oudsher een zeer verdraagzame en tolerante stad en is dat heden ten dagen nog steeds. “Een stad waar iedereen welkom is.” Voor de PvdA Maastricht staan de belangen van alle vluchtelingen in nood kwestie voorop, en verdient dit enorme humanitaire vraagstuk een brede, urgente en ruimhartige aanpak ook op lokaal niveau.

Rapportage 16 – Dinsdag 29 september 2015 kwam de Maastrichtse gemeenteraad in vergadering bijeen. Met op de agenda onder meer “onderzoek Singel 9” en “Monitoring (2e Rapportage 2015)”.

Stadsronde – inforonde – Groene kamer

In de vergaderzaal Groene kamer hebben we met enkele vertegenwoordigers van de buurt en ook ambtenaren en raadsleden gesproken over het eindrapport van het onderzoek over de gebeurtenis van 6 december 2014 waarbij een man stierf in het opvanghuis. Dit blijkt een incident. Het incident had volgens de onderzoeker te maken met relationele factoren tussen de betrokkenen. Aldus Professor Dr. M.W. de Vries, emeritus hoogleraar Public Mental Health, psychiater en lid van de WHO.

Resultaten van dit onderzoek waren geformuleerd in een bijgevoegd onderzoeksrapport met de titel “Omgaan met „mensen met een verhaal‟”. De aanwezig keken opgelucht naar het goed gevoerde onderzoek. Op basis van de resultaten is het een proces met ups en downs waarbij zowel professionals als vrijwilligers moeten leren de deuren voor elkaar te openen, goed te communiceren en gemaakte afspraken na te komen. De positieve energie van zowel buurtbewoners als professionals leidt ondertussen tot een constructieve samenwerking, waarin met respect voor elkaar gewerkt wordt aan een veilige en leefbare woonomgeving. Dit kan leiden tot langetermijn beleid met een goede doorstroming zoals wij van de PvdA dit wensen.

Stadsronde – inforonde – Gele kamer:
In de Gele Kamer heeft het college ons geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken m.b.t. de drie D’s. Het college had als doel de burger centraal te stellen en Maastricht weer humaan en sociaal te krijgen. Het motto “ niemand door het ijs te laten zakken is nog altijd van toepassing”. met als gevolg een goede monitoring. Dit kan volgens PvdA alleen gerealiseerd worden als er ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het huidige systeem. Het gaat niet om alle nieuwe taken die verband houden met de decentralisaties, maar alleen om die taken die van invloed zijn op sociale participatie van mensen. De huidige opgaven, zoals individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (logeerhuizen), herbeoordelingen van de indicaties voor de jeugdzorg en natuurlijk de wijkteams die vorm moeten krijgen.

In het voorstel zal een evaluatiebepaling opgenomen moeten worden.

Het onderhavige plan betreft het monitoren van de Participatiewet en de afspraak over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking omdat deze zeer nauw met de Participatiewet is verbonden.

Het gepresenteerde plan beschrijft op hoofdlijnen welke uitgaven noodzakelijk zijn en welke rapportages de raad zal ontvangen in de komende monitoring.
Het plan wordt in het voorjaar van 2016 verder uitgewerkt in overleg met alle betrokkenen. Bij de uitwerking van de monitor zal ook verbinding gelegd worden met de monitor van het brede sociale domein die de drie wethouders van het college hebben omarmt. Hiermee zien wij dat er op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoering van het coalitieprogramma. Qua planningen, uitvoeringen en met wie wij dit gaan realiseren, liggen er nogal wat vragen.

De beoogde monitoring is nog in ontwikkeling. Daar zijn we met elkaar voor verantwoordelijk.
De PvdA streeft een inclusieve arbeidsmarkt na. Dat is een arbeidsmarkt waarin ook plaats is voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit mensen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of om aan het werk te komen. Dat zijn: Mensen met arbeidsvermogen die na 1 januari 2015 recht zouden hebben gekregen op een Wajong-uitkering kunnen, vanaf dat moment bij gemeenten terecht voor inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk. Zij vallen dan onder de Participatiewet.
In de concrete uitwerking van de monitor van de Participatiewet en van de afspraak over extra banen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de informatiebehoefte met betrekking tot het gehele sociale domein. Daarmee levert de monitor van de Participatiewet en de afspraak over een goede en goedkope zorg.
De PvdA sprak over een “kwetsbare en onzekere doelgroep, waarvoor we alternatieven willen zien. Alle partijen wilden een besluit niet langer uitstellen, maar wilden wel een visie op beschut werken van het college voorgelegd krijgen. Wethouders gaven aan dat de raad met voorstellen moet komen. De raad gaf vervolgens unaniem fiat om de plannen voor een goed overzicht wat te monitoren valt verder uit te werken. Afsluitend: Het grootste deel van de door ons genoemde zaken hoeft niet structureel veel geld te kosten.

Raadsvergadering – Raadszaal
In de raadzaal; na verschillende pogingen van PvdA, CDA en LPM om toch het burgerinitiatief te bespreken zet de raad een streep door het debat ” de berg stop te zetten”. Om de initiatiefnemers tegemoet te komen werd een amendement van (G.Links) om regelmatig met natuurmonumenten een rondje berg te maken en te controleren of verandering zijn gemaakt, aangenomen. De samenhang daartussen en de relatie met de geldende regelgeving moet gewaarborgd blijven vindt de PvdA.

Vervolgens de PvdA motie stadsdialoog studentenhuisvesting. De motie wordt ingetrokken. Motie GrL leefbaarheid en woningsplitsing; Vóór de motie stemmen de fracties van SPM, D66, SP, PvdA, GrL, PVM en LPM. Tegen de motie stemmen de fracties van het CDA, VVD, SBM en MV. De motie is aangenomen.

Met vragen stellen wil de PvdA een krachtige oppositie voeren, het houdt de coalitie scherp en als gevolg hiervan kan goed en prudent beleid gevoerd worden. En dit is wat onze stad wil. Bovendien, geen enkele partij weet alles.