Duidelijkheid nodig over onderwijs en zorg op tyltylschool De Maasgouw

6 juli 2021

Onlangs werd er in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over de Maastrichtse Tyltylschool de Maasgouw. In het najaar van 2020 stelde de PvdA Maastricht u al vragen over deze casus. Sindsdien lijkt de rust nog niet teruggekeerd op de school; in april stapte de voltallige medezeggenschapsraad op, de clustermanager stapte na een aantal maanden alweer op, er is een procesbegeleider aanwezig om te bemiddelen tussen ouders en school, er zijn verschillende WOB-verzoeken gedaan, en de financiële constructie m.b.t. zorggelden en onderwijsgelden blijft onderwerp van discussie in Den Haag.
De antwoorden op eerdere vragen en recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we het college opnieuw vragen stellen over deze school.

1. Wij hebben uit uw eerdere antwoorden begrepen dat de zorgondersteuning voor een leerling bekostigd wordt door de gemeente (of het zorgkantoor); de onderwijsondersteuning voor een leerling wordt in geen enkel geval bekostigd door de gemeente. Klopt deze stelling?

2. Waar is vastgelegd wat onderwijsondersteuning en wat zorgondersteuning op school is? Op welke (wettelijke) regelingen is dit gebaseerd? Welke handelingen op school vallen onder onderwijsondersteuning en welke onder zorgondersteuning? Is er een ‘grijs gebied’ van handelingen die onder beide kunnen vallen, en dus ook uit zowel zorg- als onderwijsbudgetten betaald kunnen worden?

3. Voor welke handelingen op school ontvangt Adelante zorgbudget van de gemeente (al dan niet via het samenwerkingsverband)?

4. Wie legt vast welke handelingen in welke categorie vallen en hoe en door wie wordt dit beoordeeld? Controleert u als gemeente of het geld dat u besteedt aan zorgondersteuning ook echt wordt besteed aan zaken die daadwerkelijk onder zorgondersteuning vallen? Zo ja, hoe controleert u dit? Zo nee, waarom controleert u dit niet?

5. Klopt het dat er een zorgmatrix is voor heel Zuid-Limburg? Zo ja, wie heeft deze matrix vastgesteld? Kunt u ons deze matrix toesturen? Klopt het dat er bij de Maasgouw geen plan per kind is gemaakt waarin samen met ouders aan de hand van de matrix gekeken is wat nodig is? Indien dit klopt, waarom heeft de Maasgouw dit niet gedaan? Is hier sprake van verzuim van een (wettelijke) taak?

6. Is er een mogelijkheid dat gemeentegelden t.b.v. zorgondersteuning (dus verstrekt vanuit de Jeugdwet) ingezet worden t.b.v. onderwijsondersteuning? Zo nee, hoe kunt u dit 100% zeker weten?

7. In uw beantwoording (ref. 2020-29694) schrijft u: “Overigens is deze constructie al bekeken (en juridisch getoetst) door de onderwijsinspectie, de advocaat van het samenwerkingsverband PO, de advocaat van De Maasgouw en tot slot minister Slob”. Kunt u toelichten waarop u baseert dat deze toetsing daadwerkelijk door deze personen is gedaan? Uit de WOB-documenten blijkt geenszins dat er door de inspectie juridisch getoetst is.

8. In diezelfde beantwoording schrijft u ook “De OPR van het samenwerkingsverband heeft ingestemd met de betreffende regeling”. Waaruit blijkt dat de OPR heeft ingestemd met de betreffende regeling?

9. Klopt het dat er in een gezamenlijke bestuursvergadering van de samenwerkingsverbanden PO 3104/3105/3106 is ingestemd met een voorstel inzake categoriebekostiging? Zo ja, wanneer is dit besluit genomen? Klopt het dat alle schoolbesturen van de samenwerkingsverbanden unaniem hebben ingestemd met het voorstel? Waarom hebben de schoolbesturen ingestemd met deze constructie?

10. Waarom zijn er nergens notulen en/of verslagen van deze vergadering te vinden en waarom staan de statuten van de samenwerkingsverbanden niet op internet? Moeten deze zaken niet openbaar zijn? Kunt u ons deze documenten alsnog doen toekomen?

11. Waarop baseert u de rechtsgeldigheid van de constructie categoriebekostiging? Op welke wijze heeft u zich ervan vergewist dat het besluit van de samenwerkingsverbanden en de uitvoering van dit besluit in overeenstemming is met de onderwijswet- en regelgeving én de Jeugdwet?

12. Klopt het dat het samenwerkingsverband heeft aangegeven te willen fungeren als pilot voor deze constructie? Zo ja, aan wie heeft het samenwerkingsverband dit aangegeven en tot wanneer loopt deze pilot? Wanneer wordt er geëvalueerd en wie worden hierbij betrokken?

Op 17 juni jl. vond in de Tweede Kamer opnieuw een debat met minister Slob plaats over deze school. Minister Slob vertelde in dit debat dat de inspectie momenteel onderzoek doet naar de betreffende school in het kader van herstelopdrachten. Hierover valt in de raadsinformatiebrief niets terug te lezen.

13. Wat is de omvang van het huidige onderzoek van de inspectie? Wanneer bent u geïnformeerd over het plaatsvinden van dit onderzoek? Wanneer worden de uitkomsten van de inspectie verwacht en kunt u toezeggen deze uitkomsten actief met de raad te delen?

14. Over wat voor herstelopdrachten gaat het precies?

15. Waarom informeert u de raad niet wanneer de onderwijsinspectie zo’n onderzoek doet op een van de scholen in onze gemeente? Waarom vond u het niet ter zake doen hier in de RIB iets over te zeggen? U heeft het namelijk over onjuiste beeldvorming die u betreurt. Beeldvorming wordt in dit geval ook bepaald door iets dat de minister wél meldt, maar u, als wethouder onderwijs/jeugd van deze stad níet meldt. Bent u dan niet van mening dat die beeldvorming mede bepaald wordt door uw eigen houding ten aanzien van dit dossier?

16. In uw beantwoording in november 2020 schreef u: “Ik houd de gemeenteraad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en/of casussen die uw aandacht behoeven. Dat is ten aanzien van deze casus niet het geval”

a. Waarom heeft u besloten de raad wel te informeren over uw visie op de moties in de Tweede Kamer?

b. Waarom vindt u een onderzoek van de inspectie in het kader van herstelopdrachten bij een Maastrichtse school geen “belangrijke ontwikkeling” waarover u de raad dient te informeren?

17. Wat is precies de rol van de procesbegeleider van Gedragswerk die de school begeleidt? Kunt u ons vertellen hoe het nu gaat op de school? Is er al zicht op een nieuwe MR?

18. Klopt het dat de Maasgouw sinds juni vanwege personeelstekorten slechts 4 dagen onderwijs aanbiedt? Zo ja, wat betekent dit voor de onderwijs- en zorgondersteuning en ontwikkeling van leerlingen? Wat vindt u er als college van dat een school 1 dag per week sluit? Bent u in gesprek met de school? Heeft deze sluiting ook gevolgen voor de financiële ondersteuning vanuit de gemeente?