Door op 28 april 2015

Hassan Es Sadki: Bericht uit de raad

Ook al verblijft Hassan voor vakantie en familiebezoek in zijn moederland, hij weet toch wat er speelt in Maastricht.
Lees hier zijn “Rapportage 8”, een verslag van de raadsvergadering van 14 april.

In stadsronde-gele kamer, voorzitter: Van Ham, secretaris: Leenders.
We hebben en zeer interessante presentatie gehad over transformatie en het perspectief van de 3 D’s. Dit thema is aangemeld door Frans Bastiaens. De presentatie, van Ramon Testroote, wethouder Zorg, Welzijn en Participatie Gemeente Venlo, betrof de nieuwe instrumenten, een onderbouwde impactanalyse op taken, capaciteit en functies, evenals een uiteenzetting over de wijkteams en buurthuizen.

Testroote:
“Wij zijn al geruime tijd bezig met de transformatie van het sociaal domein (2008) volgens het Zweedse voorbeeld. De aanpak die daar is toegepast kan interessant zijn voor Maastricht om van te leren. Eigen kracht en eigen regie van de Venlonaar staan altijd voorop. We werken wijkgericht en sluiten aan bij Venlose gemeenschappen, onder het motto ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’.
We gaan uit van een algemeen toegankelijke samenleving zonder hindernissen. Algemene ondersteuning gaat voor individuele begeleiding. Individuele begeleiding organiseren we op maat en vraaggericht. Soms zijn er meerdere vragen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld vragen over het omgaan met schulden, de opvoeding van kinderen, eenzaamheid of psychische klachten.
Dan redt iemand het misschien even niet op eigen kracht. In dit geval kan de burger terecht bij het sociaal team. Hij of zij krijgt een vaste contactpersoon en hoeft niet steeds opnieuw het verhaal te vertellen.

Als het nodig is, grijpen we in. 1 gezin, 1 plan, 1 professional is de basis. We zetten in op structurele samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. We gaan uit van zo min mogelijk regels en maximale ruimte voor beroepskrachten. Dat vraagt een andere houding van ons als gemeente. Het coalitieakkoord van Venlo verwoordt dit treffend. In het sociale team zitten maatschappelijk werkers, woningbouwcorporaties,wijkverpleegkundigen en andere partners in de wijk. Zij vormen een wijkteam met een centraal aanspreekpunt. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en staat de juiste zorg voor de betrokkene voorop. Ook buurtbewoners worden aangemoedigd elkaar te helpen.

Sociale professionals uit praktisch alle maatschappelijke organisaties uit de wijk, zowel eerste- als tweedelijns, maken deel uit van het wijkteam, samen met de gemeente. Iedereen is voor een aantal uur gedetacheerd. Het gaat om verschillende organisaties. Denk hierbij aan een mix van verslavingszorg, welzijn tot de koepelorganisatie voor kin¬dercentra en peuterspeelzalen.
Verder zijn er schoenreparaties in de wijk, een eetpunt, een aantal gesponsorde boodschapbussen voor ouderen en invalidendagbesteding.

Als team kijken we continu hoe we onze mensen effectiever en efficiënter kunnen inzetten. Daarnaast vergaderen we eens per maand met een afvaardiging van het Centrum Jeugd en Gezin, de woningcorporaties. Medewerkers van sociale diensten doen mee in de wijk om de zelfredzaamheid van hun cliënten te vergroten door integere en rechtvaardige dienstverlening. De wijkagent en het Meldpunt Overlast zitten in de ordening van de wijk. Met als doel vanuit verschillende gezichtspunten te kijken naar probleemsituaties.
Ieder Huis van de Wijk heeft eigen financiele middelen en zijn coördinator. Het Huis van de Wijk is een netwerk van bewoners,vrijwilligersorganisaties, sociale professionals en (virtuele) locaties. Het Huis van de Wijk is van en voor alle bewoners van de betreffende wijk, zowel kansrijke als kansarme en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. De kerntaak van het Huis van de Wijk is het faciliteren en aanjagen van de functies: ontmoeten, activeren en participeren.”

Het uitgebreide programma van de raadsronde treft u aan in deze link:

Iets later in dezelfde gele kamer, onder voorzitterschap van de heer Erkens, met als secretaris Leenders, is gesproken over het volgende voorstel: In het najaar van 2014 heeft de gemeente een initiatiefvoorstel van PvdA-fractievoorzitter Frans Bastiaens aangenomen om te komen tot een onafhankelijke ombudscommissie cq. –functie in het bestuursakkoord. Hoewel dit voorstel wordt aangenomen, zijn bij dit besluit door de Raad nadrukkelijk kanttekeningen en kritische vragen gesteld, ook door partijen die het voorstel steunen.
Uit de verkenning bleek dat een ‘eigen’ ombudsfunctie inrichten voor Maastricht geen oplossing is voor het gevoelde probleem. Daarom is met initiatiefnemer Frans Bastiaens een alternatief uitgewerkt. Dit biedt de volgende oplossingen:
– 3D-helpdesk: laagdrempelige 1e-lijnsvoorziening om signalen en klachten over de transitie in Sociaal Domein te melden. Indien nodig worden mensen doorverwezen en praktische problemen worden opgepakt door deze in de 1e lijn op te lossen.
– Burgerpanel transitie Sociaal Domein: hierin monitoren negen willekeurig geselecteerde burgers de transitie. Deze burgers beoordelen voorgelegde (geanonimiseerde) kwesties op redelijkheid, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
Dubbelrol ondersteuning: medewerker 3D-helpdesk is tevens ambtelijk secretaris van het Burgerpanel. Looptijd 3 jaar (2015-2018) en evaluatie halverwege en aan eind looptijd, aldus wethouder André Willems (Sociale Zaken).

Heel voorzichtig verschuift hiermee de kern van de hulpvragen die de drie D’s ons stellen. Waar het eerst vooral ging om meer inzicht en bewustwording rond de noodzaak van de D’s en het creëren van meer divers samengestelde teams, gaat de hulpvraag nu steeds vaker in de richting van ‘open communicatie en de open dialoog leren voeren’.

Gelukkig maar, want dat vormt zowel de kern om werkelijk een meer inclusieve kritisch inzicht te bouwen, als de noodzakelijke volgende stap om als organisatie daadwerkelijk beter resultaat te behalen met een decentralisatie raad.
Dit is namelijk dé kans om te kijken naar slimme oplossingen die we kunnen verwerken in de nieuw werkwijze om zo de burgerervaring te verbeteren, voor zowel klanten als medewerkers en bestuurders. De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar het lukt niet altijd. Dan kan de burger terecht bij deze Burgerpanel- commissie, wier missie het is de burger te beschermen tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Dit hebben wij nodig om het beleid kritisch te volgen en de burgers de ruimte geven mee te denken en beslissen. Dit was immers het doel van ombudsfunctie.

Raadzaal:
Hier werd veel over sport en accommodatie gesproken. Zowel aangeboden amendementen, als moties werden verworpen.

De nieuwe griffier, mevrouw J.Goossens, werd beedigd. Wij wensen haar veel succes en voldoening in de vervulling van deze uitdagende functie.

Met vriendelijke groet,
M’Hassan Es Sadki
raadslid