Door op 3 april 2015

M’Hassan Es Sadki doet verslag van de raadsvergadering

Met zijn “Rapportage 7” geeft M’Hassan Es Sadki zijn blik op de afgelopen raadsvergadering. Hassan kan natuurlijk niet bij alle stadsrondes zijn, omdat deze in parallelsessies plaatsvinden, maar hij informeert zich bij collega fractieleden en andere raadsleden over wat er gewisseld werd. Zo krijgt de lezer een vrij compleet beeld van het gesprek over de stad.

Stadsronde- Groene kamer Evaluatie proeftuin Caberg/Malpertuis Voorzitter Bastiaens, wethouder Gerats, secretaris Leenders:
In de Stadsronde stond deze keer op de agenda de Evaluatie proeftuin Caberg/Malpertuis conclusies en besluiten. Concreet werd van de belanghebbende en de raadsleden gevraagd wat zij vonden van deze evaluatie. De uitkomst van dit proces is nog onduidelijk. En om in onzekere tijden grip te krijgen op de situatie, werd unaniem verwezen naar de kern en die ligt op het intensiveren van eigen regie bij de burger. Het college kiest ervoor in deze collegeperiode tenminste een paar wijkteams bovenop te gaan realiseren in verschillende wijken. Aldus de wethouder Jack Gerats (SP). Komende maanden gaan wij samen met de universiteit erover overwegen. De toegang tot de voorzieningen voor zorg en ondersteuning wordt bepaald door een sociaal team. Dit team bestaat uit onafhankelijke deskundigen, is laagdrempelig en heeft als doel om vanuit de gedachte, één gezin – één plan – één hulpverlener, ondersteuning te bieden bij de meer complexe problemen. De inrichting en werkwijze van het sociaal team worden op korte termijn concreet uitgewerkt. Omdat elke wijk zijn eigen kenmerken heeft. Daarbij is het van belang aandacht te besteden aan in te richten wijkvoorzieningen te beginnen met een loketfunctie volgens (PVM) of een wijkcentrum volgens de (PvdA). Alleen op basis hiervan kan gekeken worden of de samenwerking ook echt meerwaarde heeft en zinvol is volgens de aanwezigen.

Stadsronde- Gele kamer: gemeenschapsvoorzieningen Voorzitter Gorren, wethouder Gerats, secretaris Leenders:
In deze zaal hebben alle partijen ingestemd met het start besluit voor leertraject gemeenschapsvoorzieningen. In de sfeer van de transformatie van het sociale domein moet het huidige aanbod tegen het licht worden gehouden. Ontmoetingsruimte kan door nieuwe vormen op te zetten, of door bestaande vormen aan te passen of uit te bouwen. Verbinding tussen inwoners in de wijken is van groot belang.

Stadsronde – Gele kamer Herijking stedelijke programmering Voorzitter Van Ham, wethouder Van Grootheest, secretaris Cobben:
In deze zaal werd gevraagd kennis te nemen van de bestudering van toekomstige behoefteontwikkeling en bestaande plancapaciteit woningbouw en de wijze waarop het college het proces woningbouw en de wijze waarop het college het proces om te komen tot een nieuwe programmering wil vormgeven in samenhang met de regionale ontwikkeling en partners in de stad.

Stadsronde – Raadzaal Nota toekomstbestendige binnensportaccommodaties Voorzitter Erckens, wethouder Willems, secretaris Cobben:
Instemmen met het raadsvoorstel: het sluiten van 7 sport- en gymzalen gaat gewoon door ondanks grote bezwaren van verschillende oppositiepartijen, waaronder de PvdA. Deze partijen vrezen de gevolgen voor met name de verschillende sportverenigingen bij sluiting van de zalen. Zo zien de verenigingen zich waarschijnlijk geconfronteerd met hogere kosten voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties.
Gelet op de financiële situatie en de geconstateerde overcapaciteit voor wat betreft binnensportaccommodaties in Maastricht, is het reëel om te kijken naar de mogelijkheden om zalen te sluiten. Echter dient dit wel in goed overleg te gebeuren met de verenigingen en eventuele andere gebruikers van de accommodaties. In het stukje communicatie en overleg zijn dingen fout gelopen, zo erkent ook wethouder André Willems (Seniorenpartij). Wat betreft de CDA, PvdA en enkele andere oppositiepartijen, moet het onderwerp dan ook terug naar een stadsronde. Er is immers geen stadsronde over dit onderwerp geweest omdat dit onderwerp eerder op de agenda stond in het oude systeem. Ook het gebrek aan een integrale benadering is een reden om nog niet over te gaan tot besluitvorming.
Het college van B en W en de raadsleden constateren dat er steeds meer aandacht is voor interactieve beleidsontwikkeling bij bestuurders, ambtenaren en inwoners. De behoefte om de spelregels goed vast te leggen wordt hierdoor alleen maar groter. Het is van wezenlijk belang dat onze inwoners veel meer en veel eerder aan zet zullen komen, zodat ze kunnen meedenken, meepraten en in sommige gevallen kunnen meebeslissen over wat er speelt in hun eigen leefomgeving. Daarmee wordt de inzet van burgerparticipatie minder ad hoc en er wel duidelijkheid voor iedereen. Wij moeten Leren van onze fouten en zullen aanpassingen aan onze werkwijze tussenvoegen.

Raadsvergadering – Raadszaal voorzitter burgemeester Onno Hoes:
Hierin begon de vergadering met een paar hamerstukken. Onder die hamerstukken eentje betreft De stad moet veiliger worden. Dat is het doel van het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 waarin de veiligheidsaanpak in de stad voor de komende jaren wordt gepresenteerd. Aldus burgemeester Onno Hoes.
Wat verder van belang was de aangeboden motie: Leefbaarheid Limmel. Zowel het college als de fracties in de raad zeggen steeds dat de afspraken zorgvuldig moet gebeuren. De bewoners van Limmel willen dat door middel van overheidsingrijpen verandering zien. Maar blijkbaar is er verschil van mening over wat “zorgvuldig”is. In de motie (31 maart 2015) geven we (alle Oppositiepartijen bij elkaar) aan wat wij onder “zorgvuldig” verstaan.
Deze motie veroorzaakt terecht discussie binnen de raad. De coalitie blijf bij handhaving van de motie(16 september 2015). Het Actieplan Limmel” van 16 september 2015 blijf geldig. In de raadzaal draait het om debat en soms helpen agenda’s van burgers vorm te geven. Een politiek probleem is een situatie die mensen ongewenst vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien. Er is, met andere woorden, overheidsbeleid nodig om het probleem op te lossen. Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda. De politieke agenda is dan een lijst van problemen op de publieke agenda die aandacht krijgen van de beleidsmakers. Volgens mij was hier een signaal van openheid jegens Limmel op zijn plaats.

Boven alles hebben wij met aandacht afscheid genomen van onze tijdelijk griffier/ projectleider van de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad Marianne van Omme. Zij gaat de geschiedenisboeken in als bedenker van de nieuwe werkwijze een dik compliment waard.