Nogmaals subsidies: hoe zit dat in de kinderopvang?

20 januari 2020

Op 28 januari a.s. staan de verordeningen Kindgebonden Subsidie en VVE/TPO op de agenda van de raad. Naast de jaarlijkse VVE-subsidies ontvangen de Maastrichtse kinderopvangorganisaties een kindgebonden financiering, die elk jaar in de begroting wordt vastgesteld. In de Raadsinformatiebrief van 16 januari jl. is het college al ingegaan op de aantallen doelgroepkinderen binnen de verschillende opvangorganisaties van Maastricht.

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vragen, en wij zouden het zeer op prijs stellen als het college deze voor de 28ste zou kunnen beantwoorden.

1. Hoeveel subsidie heeft u aan de verschillende kinderopvangorganisaties uitgekeerd sinds de harmonisatie peuterspeelzaalwerk/kinderopvang op 1 april 2016? Kunt u deze bedragen voor zowel kindgebonden financiering als VVE-subsidie geven en per organisatie?
2. Voor kinderopvangorganisaties geldt dat zij een subsidie boven de €50.000 moeten verantwoorden door middel van een accountantsverklaring. Hanteert de gemeente een protocol/format dat de organisaties en accountants moeten gebruiken om aan deze verantwoording te voldoen?
3. In de begroting van 2019 heeft u een voorgenomen subsidie van €1.832.000 opgenomen voor kindgebonden financiering. Voor 2020 is dit een bedrag van €1.799.000. Kunt u toelichten waar deze bedragen op gebaseerd zijn?
4. Hoeveel euro heeft u sinds de harmonisatie in 2016 teruggevorderd van de verschillende kinderopvangorganisaties?
5. In uw RIB van 22 maart 2019 (referentie 2019.09074) schreef u: “Hiertoe moet onze verordening kindgebonden subsidie en de verordening VVE-taalactiviteiten Primair Onderwijs (TPO) worden aangepast vóór 1 november 2019”. Inmiddels kunnen we constateren dat deze verordeningen niet zijn vastgesteld. Heeft dit consequenties voor de kinderopvangorganisaties? Maakt u een voorschot aan deze organisaties over, en zo ja, waar heeft u dit voorschot op gebaseerd?