17 september 2015

PvdA en CU willen uitstel van beslissingen over de rechtbanken

PvdA-fractievoorzitter Samsom heeft in de Tweede Kamer tijdens de Algemene politieke beschouwingen een motie mede-ingediend met Slob (ChristenUnie) over de toekomstige bezuinigingen bij de rechtbanken.

Er wordt bij de regering op aangedrongen om het meerjarenplan van de rechtspraak uitdrukkelijk te plaatsen in de sleutel van de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart uit 2013 en af te zien van onomkeerbare beslissingen inzake de zeven rechtbanken.

Lees hier de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 januari 2013 in werking is getreden;

overwegende dat op 28 september aanstaande het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 vastgesteld zal worden;

van mening dat een goed onderbouwd besluit over de inkrimping en locatie van rechtbanken pas mogelijk is als:
– er meer inzicht is in de gevolgen van de eerdere reorganisatie na de herziening van de gerechtelijke kaart en in de voortgang van het grote automatiseringstraject,
– de gevolgen voor de zeven regio’s duidelijk zijn,
– lokale overheden tijd en ruimte hebben gekregen voor het ontwikkelen van alternatieve plannen;

verzoekt de regering in overleg te treden met de Raad voor de Rechtspraak over de besluitvorming en de Raad te verzoeken om, met inachtneming van het voorgaande, geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van V&J te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob
Samsom