13 juli 2016

Succesvolle afsluiting van het politieke seizoen!

Dinsdag 12 juli jl. presenteerde de PvdA-fractie tijdens de raadsvergadering haar voorstellen voor het komend jaar onder de noemer:
De gelukkige stad. De voorstellen van de fractie richten zich op werk, armoedebestrijding, wonen, cultuur, veiligheid, onderwijs en tolerantie.

Volgens de PvdA is er behoefte aan bestaanszekerheid: goed werk tegen fatsoenlijke voorwaarden. Natuurlijk hoort daar het volle minimumloon vanaf 18 jaar bij. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij alle bedrijven die werk voor Maastricht doen. Afschaffing van het jeugdloon wordt wat de PvdA betreft een voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met dit voorstel.

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over jongeren met schulden en zo leven beginnen met een lelijke achterstand. In Den Haag begint een proef om dit probleem creatief aan te pakken. De gemeente neemt de schulden over op voorwaarde dat de jongere werkt aan een betere toekomst: school afmaken, werk vinden, (onder begeleiding) met geld leren omgaan en schulden aflossen. Het voorstel van de PvdA-fractie om in Maastricht voor eenzelfde proef een budget beschikbaar te stellen van 300.000 euro kon op brede steun van de gemeenteraad rekenen.

Maastricht heeft volgens de PvdA-fractie te weinig betaalbare woningen. De trend van steeds minder huurwoningen van corporaties en steeds hogere huren moet stoppen. Duidelijke keuzes van de gemeente zijn nodig, zodat betaalbare woningen voor mensen met lage en middeninkomens beschikbaar blijven. Indien nodig bouwen we 200 nieuwe woningen in bijvoorbeeld Belvédère en op de A2-tunnel. Hiervoor is een nieuw woningbeleid nodig. De PvdA heeft daarom voorgesteld om een nieuwe woonagenda vast te stellen in 2017. Dit voorstel kon op steun van gehele gemeenteraad rekenen.

Wat ons betreft verdienen huurders een sterkere stem. Maastricht moet daarom één gezamenlijk huurdersplatform krijgen – zoals in Den Bosch – waarin niet alleen huurders van de woningcorporaties zijn vertegenwoordigd, maar ook huurders van particuliere huurwoningen. Helaas blijkt dat onder andere de huidige huurdersverenigingen van corporaties nog niet bereid zijn om tot één gezamenlijk platform te komen. Het college heeft daarom beloofd om in gesprek te gaan met alle belanghebbenden over het opzetten van een huurdersplatform. Mocht dit niet tot voldoende resultaat leiden dan zal de PvdA-fractie de motie alsnog in stemming brengen.

Mensen worstelen soms met de komst van nieuwe, al of niet tijdelijke Maastrichtenaren. Onzekerheid en onbehagen zorgen ervoor dat inwoners van de stad elkaar moeilijker vinden. De tolerantie neemt af. De PvdA vindt dat de stad actief moet werken aan vertrouwen en gemeenschapszin. Het stimuleren van ontmoeting, gesprek en gedeelde verantwoordelijkheid biedt betere kansen op een gezamenlijke toekomst. Daarom stelt de PvdA een structurele campagne voor die buurtbewoners verbindt: Wij Zijn Samen Maastricht. Dit voorstel heeft de steun van de overgrote meerderheid van de gemeenteraad gekregen.

Helaas hebben niet al onze voorstellen het gehaald. Zo kon de PvdA-fractie onvoldoende steun vinden voor het voorstel om de grens voor toegang tot de bijzondere bijstand te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. Hiermee zouden 2.500 huishoudens geholpen zijn om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
Al met al is het voor de PvdA-fractie een positieve afsluiting van het politieke seizoen. In september gaan we door met onze strijd voor een sterk en sociaal Maastricht.