06    Jeugd en onderwijs

6.    Jeugd en onderwijs

Wij willen dat onze jeugd opgroeit in een stad waar ook zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad waar ze zichzelf kunnen zijn en de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen, waar kinderen ongeacht de wijk waar ze wonen dezelfde kansen hebben. Op dit moment is er landelijk te weinig geld voor de jeugdzorg, dit moet veranderen. Tot die tijd gaan wij in Maastricht met het beschikbare budget voor de maximale kwaliteit. Dat betekent de juiste inzet van de jeugdzorg die laagdrempelig toegankelijk is voor onze inwoners.

De PvdA zet in op de volgende punten:

 • Extra geld naar Maastricht en de regio Zuid-Limburg voor de jeugdzorg.

Maastricht moet zich samen met andere gemeenten hard blijven maken voor extra geld uit Den Haag.

 • Jeugdzorg moet overzichtelijker en betrouwbaarder worden met minder zorgaanbieders en harde aanpak van zorgcowboys.

Versnippering is verwarrend voor de burgers en slecht voor de controle op kwaliteit. Het kan daarnaast niet zo zijn dat de gemeente dure zorg koopt bij iemand die winst maakt door die zorg elders weer goedkoop in te kopen. We moeten voorkomen dat de slechte aanbieders de goede verdringen.

 • Snelle hulp om zwaardere zorg te voorkomen.

Als er hulp nodig is, moet deze snel en zonder lange wachtlijsten beschikbaar zijn. Wijkteams en jeugdwerkers moeten goed uitgerust worden voor hun taak. Zij hebben immers een belangrijke rol, doordat zij makkelijker een gesprek voeren met jongeren en zo eerder kunnen zien waar hulp nodig is.

 • Goed onderwijs voor iedereen.

De wijk waarin je woont of wat je achtergrond is, mogen nooit de reden zijn dat je minder kansen krijgt op een goede opleiding. Een goede toekomst moet dichtbij zijn. Daarom moet er in Maastricht een openbare middelbare school blijven bestaan aan beide kanten van de Maas. Bereikbaar voor de jeugd uit noord, oost, zuid en west.

 • Jongeren moeten kunnen sporten, spelen en zich creatief uiten.

Sport, spel en kunst zorgen ervoor dat kinderen en jongeren lichamelijk en geestelijk gezonder zijn en zich socialer gedragen. Ze voorkomen dat zij zorg en hulp nodig hebben. PvdA Maastricht zet in op voldoende, veilige en goed bereikbare plekken om je door sport, spel en kunst te ont­plooien.

 • Meer aandacht voor basisvaardigheden.

Maastricht steunt de bibliotheek en (vrijwilligers)organisaties die inwoners helpen met basis­vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Er moet een makkelijk bereikbaar aanbod van hoge kwaliteit beschikbaar zijn voor iedereen.

 • Ieder kind met ontbijt naar school.

We sluiten ons aan bij landelijke allianties die zich inzetten om ervoor te zorgen dat geen kind zonder ontbijt naar school gaat.

 • Focus op aanpak kinderarmoede.

Te veel kinderen in Maastricht leven in armoede. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. De aanpak van kinderarmoede zal dan ook een speerpunt van het armoedebeleid moeten zijn.

 • Voorlichtingslessen omdat ieder kind zichzelf mag zijn.

Wij willen dat kinderen en jongeren op school voorlichtingslessen blijven krijgen van bijvoor­beeld de Anti Discriminatie Voorziening Limburg en het COC Limburg.

 • Iedereen krijgt toegang tot kinderopvang.

De voorschoolse opvang stimuleert de taalontwikkeling enorm. Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk kinderen buiten de boot vallen, omdat ze de taal niet goed beheersen, willen wij kinderen uit gezinnen die niet in aanmerking komen voor landelijke toeslagen of regelingen voorschoolse kinderopvang aanbieden.

 • Van kinds af aan over de grens kijken.

Laat iedere school een partnerschool in de Euregio zoeken. De gemeente kan de uitwis­seling (financieel) ondersteunen.